Logo vierklank.nl
<p>De ingang van De Ridderhof op 8 februari 2012.</p>

De ingang van De Ridderhof op 8 februari 2012.

(Foto: )

Natuurwaarden rode draad bij bespreking bestemmingsplan

De commissie Openbare Ruimte behandelde op 14 oktober onder voorzitterschap van Henk Zandvliet het bestemmingsplan ‘Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herziening’. Het werd een langdurig debat waarbij veel wat op 7 oktober tijdens een beeldvormende informatiebijeenkomst al was besproken opnieuw aan de orde kwam. Het onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad op 28 oktober.

door Guus Geebel

De behandeling van het onderwerp begint met een beeldvormend gedeelte waarin verhelderende vragen gesteld kunnen worden aan de vier insprekers en politieke vragen aan wethouder Madeleine Bakker. Daarna volgt de oordeelsvormende fase. Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied De Bilt Noord-Oost’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan is door de Raad van State en de provincie op enkele onderdelen vernietigd. Tevens is een aantal onderwerpen achteraf bezien niet juist in het bestemmingsplan opgenomen. Die worden in dit plan verbeterd.

Insprekers
Eerst krijgen insprekers het woord. Dat zijn achtereenvolgens Paul Sigtermans over een bospad bij Bos Park Bilthoven, Paul Bosch van Drakestein namens Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche. Hij spreekt over de toenemende druk door recreatie op de natuur en de versnippering. Hij pleit voor borging van de natuurwaarden. Ingrid Bocxe spreekt namens een groep van zes bezorgde bewoners van De Ridderhof die vragen om waakzaam te zijn dat er een duidelijke borging komt van de natuurwaarden. Patrick Greeven wil opgenomen zien dat bij De Ridderhof de ecologische structuren hersteld en gehandhaafd worden. Ook bij Bos Park Bilthoven pleit hij voor borging van natuurwaarden.

Algemeen
In de beeldvormende termijn van de commissieleden werden van de veertien onderwerpen van dit bestemmingsplan, voornamelijk vragen over de recreatieparken De Ridderhof en Bos Park Bilthoven gesteld. Wethouder Madeleine Bakker schetst eerst de gang van zaken rond de herziening in het algemeen en waarom het zo lang duurde. ‘Door de ingewikkeldheid, met daarnaast de beperkte capaciteit op de afdeling en de keuzes die gemaakt moeten worden zijn we pas nu zover om het met de commissie te bespreken. Dat we dit bestemmingsplan hebben opgesteld heeft een juridische reden. Er ligt namelijk een uitspraak van de Raad van State en van de provincie. Omdat we toch moeten herstellen, nemen we ook ontwikkelingen mee die zich in de tussentijd hebben voorgedaan.’

De Ridderhof
‘De natuurwaarden zijn in onze bestemmingsregels beschermd, omdat die als regels zijn opgenomen in het plan.’ Over de voorgestelde oppervlakte van de woningen op De Ridderhof zegt de wethouder dat die 70 vierkante meter betreft. ‘In het vernietigde bestemmingsplan had de raad dit ook al had vastgesteld.’ Zij hoorde inspreker Bosch van Drakestein zeggen dat hij tevreden was met wat er nu lag. ‘We hebben het nu over de planologische ruimte die gegeven wordt aan het gebied. Wij stellen voor dat er mogelijkheden zijn om te parkeren bij de woningen.’ Permanente bewoning is niet toegestaan. De Raad van State heeft gezegd dat verplichte sluiting niet mag. De eigenaar-exploitant is er verantwoordelijk voor dat er geen permanente bewoning is. Gebeurt dat wel dan spreekt de gemeente de vergunninghouder daarop aan. De Ridderhof ligt in Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur. Bos Park Bilthoven ligt daar met minder dan 1% in.

Bos Park Bilthoven
‘We hebben een voormalig plan gehad waarop in Bos Park Bilthoven 450 stacaravans en chalets waren toegestaan’, aldus de wethouder. ‘Daarna is het bestemmingsplan gewijzigd en is het aantal gebracht op 306. Het verschil komt door een juridische procedure die Bos Park had aangespannen bij de Raad van State.’ In het verweerschrift van de gemeente is een passage opgenomen dat de inventarisatie is vastgelegd in een rapportage van 13 augustus 2013. Die vormde de basis van het bestemmingsplan en daarin stond: ‘Na de vaststelling van het bestemmingsplan is gebleken dat de inventarisatie ten aanzien van Bos Park Bilthoven geen getrouw beeld oplevert van de feitelijke situatie. Het juiste aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen, niet zijnde recreatiewoningen, is 450.’

Herzien
‘Dit betekent dat de gemeente voornemens was om via een herziening het aantal toegestane verblijfsrecreatieve voorzieningen te corrigeren. Bos Park Bilthoven heeft het beroep toen ingetrokken. ‘In 2014 zeggen we dus al dat er een verkeerde basis aan het bestemmingsplan ten grondslag heeft gelegen. Nu is het moment om dit te herzien. We gaan nu in ons voorstel niet terug naar de oorspronkelijke 450, maar naar 396 waarbij we bereid zijn om een differentiatie in de oppervlakte te maken en een kleine verhoging van de maximale oppervlakte toe te staan. Het aantal parkeerplaatsen bij Stal Den Eijck was eerst 30. De exploitant wilde graag 60 parkeerplaatsen hebben. Daarover is overleg geweest tussen de provincie en de gemeente die daar beide mee akkoord gaan. Vragen over handhaving horen bij de burgemeester en die kan de wethouder niet beantwoorden. Er worden moties en amendementen in de raad aangekondigd en de wethouder wacht die af.

Meer berichten