Logo vierklank.nl
<p><em>Voor de VVD werd Ralph Jacobs als commissielid benoemd.</em></p>

Voor de VVD werd Ralph Jacobs als commissielid benoemd.

(Foto: )

Benoeming commissieleden

De gemeenteraad van De Bilt stelde in een verordening in 2018 een raadscommissie Burger en Bestuur in met o.a. werkzaamheden betreffende onderwerpen Bestuurlijke coördinatie, Internationale betrekkingen, Openbare ore en Veiligheid enz. en een raadscommissie Openbare Ruimte met o.a. Gemeentelijke eigendommen, Ruimtelijke ordening en Landschapsbeleid en Wonen en Volkshuisvesting in de portefeuille.

door Henk van de Bunt

Raadscommissies brengen advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben; zij kunnen advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen en zij voeren overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de genoemde onderwerpen.

Een raadscommissie bestaat uit maximaal twee commissieleden per fractie waarvan er één bij een onderwerp het woord mag voeren. De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd. Er kunnen ten hoogste twee personen per fractie, die geen lid zijn van de raad, benoemd worden tot lid van de raadscommissie.

In de vergadering afgelopen donderdag van de gemeenteraad werden drie commissieleden benoemd:

Meer berichten