Komt er toch nog een zonnepark ten oosten van het zonnefietspad?
Komt er toch nog een zonnepark ten oosten van het zonnefietspad?

Raadscommissie nog niet klaar met zonnepark

Algemeen

door Henk van de Bunt 

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er geen zonnepark langs de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. Dat blijkt uit het voorstel van het college aan de gemeenteraad ter bespreking op 30 september a.s., waarin wordt voorgesteld te besluiten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Donderdag 16 september zou het voorstel eerst nog in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening ter sprake komen. Vanwege de uitloop van eraan voorafgaande onderwerpen was er slechts ruimte voor 1 inspreker over dit onderwerp; eigenaar Robin Goes van IX Zon.

Het omstreden plan is in april jl.door een meerderheid van de gemeenteraad afgeschoten. De beoogde exploitant IX Zon dreigt nu naar de rechter te stappen om de vergunning voor het 10 hectare grote veld met zonnepanelen alsnog af te dwingen. Het bedrijf zegt dat het twee jaar geleden een zogeheten anterieure overeenkomst heeft gesloten met het college van de gemeente De Bilt over het zonnepark en zegt daarbij voldaan te hebben aan alle voorwaarden: ‘En juist nu het erop aankomt, wordt de medewerking geweigerd’.

Rechter
‘IX Zon zegt met vertrouwen een gang naar de rechter tegemoet te zien’, aldus eigenaar Robin Goes van IX Zon donderdagavond als inspreker tijdens de raadscommissie openbare ruimte. Het zonnepark aan de Koningin Wilhelminaweg blijft dus onderwerp van gesprek. Eerder hadden ruim duizend inwoners uit De Bilt en tal van natuurinstanties aangegeven de komst van een groot zonnepark aan de poort van het Noorderpark niet te zien zitten. De twintig voetbalvelden zonnepanelen verstoren de flora en fauna en de biodiversiteit, aldus de critici. Bovendien voldeed IX Zon niet aan de belangrijkste randvoorwaarde dat de lokale bevolking voor 50 procent profiteert van het mede-eigenaarschap. Eind april werd het plan daarom door de raad afgeschoten; deze maand stond het weer op de politieke agenda. Dit keer had het college de woorden van de meerderheid van de raad wel meegenomen in haar advies en adviseerde ze geen vergunning te verlenen.

Speld
IX Zon weerlegt e.e.a. ‘Deze gemeente heeft in 2017 al beleid vastgesteld om zonnevelden op deze plek te realiseren. In het energieplan van de RES 16 (samenwerkende gemeenten in Utrecht red.) staat deze locatie zeer duidelijk aangegeven als geschikt’, aldus Goes van IX Zon. ‘Onafhankelijke experts ontkennen dat het zonnepark een bedreiging is en het geluid dat hoorbaar is staat gelijk aan het vallen van een speld’.

Dinsdag 21 september werd de raadscommissievergadering over dit onderwerp voortgezet. Alle partijen in de gemeenteraad werd in het voorbije weekeinde gevraagd een voorschot te willen nemen op die voortzetting en de finale besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 september a.s. Twee-derde gaf gehoor aan het verzoek.

Ruimtelijk
Pim van de Veerdonk reageert namens Beter De Bilt: ‘De gemeenteraad van De Bilt wil geen zonneveld bij Maartensdijk. De initiatiefnemer wil dat ‘op ruimtelijke gronden’, want ‘dat zegt de wet’. Beter De Bilt maakt zich zorgen, dat hierdoor overal in Nederland zonnevelden en windmolens mogen worden neergezet. ‘Op ruimtelijke gronden’ is te eng. Argumenten die inwoners belangrijk vinden zoals participatie, lokaal eigendom, energie voor omwonenden en aantasting leefgebied beschermde diersoorten tellen niet.

De SGP blijft erbij, dat er sterke argumenten zijn tegen het zonnepark bij Maartensdijk. Raadscommissielid en aanstaand lijsttrekker Arie Vonk Noordegraaf: ‘De voorliggende zienswijzen zijn voor ons geen aanleiding het eerdere ontwerpbesluit te herzien’. IX Zon heeft in een participatieverslag opgeschreven dat de stekker uit het project wordt getrokken als geen omgevingsvergunning wordt verleend. ‘De gang naar de rechter zou dan ook bijzonder zijn en maakt het bedrijf niet geloofwaardiger’, aldus Vonk Noordegraaf’.

Ongepast
Raadscommissielid Martijn Lauxtermann antwoordt namens de PvdA: ‘Het is ongepast dat IX Zon met een procedure dreigt nog vóór het debat en de besluitvorming in de gemeenteraad. IX Zon wil afwijken van het bestemmingsplan; daar gaat toch echt de raad over. Ook IX Zon weet dat het daarbij gaat om een integrale ruimtelijke afweging. Maar daar heeft ze het niet over’.

Peter Schlamilch van Forza De Bilt is tegen zonnepanelen op landbouwgrond of in de natuur: ‘Zonnepanelen horen op daken, niet in de natuur. Het college heeft verzuimd een zonneveldenbeleid te maken; daarom is onze natuur in principe vogelvrij voor energiecowboys, die zonnevelden willen aanleggen’. Forza De Bilt wil het buitengebied beschermen tegen zonneparken en windmolens.

Frappant
Theo Aalbers is woordvoerder namens de ChristenUnie: ‘Voor het draagvlak is landelijk en in de Regionale Energiestrategie (RES) 50% lokaal eigendom afgesproken voor de opwekking van duurzame energie. De wethouder heeft vergeten te definiëren wat lokaal is en lokaal eigendom bindend vast te leggen. Voor de ChristenUnie is lokaal de gemeente Bilt’.

Erik den Hertog vertegenwoordigt Bilts Belang: ‘Een verklaring van geen bedenkingen is de bevoegdheid van de gemeenteraad en niet van Burgemeester en Wethouders. De raad is aan zet hierbij en de meerderheid van de raad wil deze ontwikkeling niet (nu is het een zonnepark maar wat straks, wanneer het over ongewenste windturbines gaat). Het zal frappant en ongewenst zijn wanneer de gemeenteraad wordt teruggefloten door Raad van State’.

Voorstanders
John van Brakel is voor D66 woordvoerder op dit dossier: ‘D66 vond en vindt de afwijzing een gemiste kans. Het is een geschikte locatie, die hebben we hard nodig. De Bilt moet een serieuze bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. We willen de wereld goed aan onze kinderen doorgeven, dat gaat niet zonder dat iemand er wat van merkt. D66 ziet weinig verschil met de situatie in het voorjaar’.

Gert Kelfkens is commissielid voor GroenLinks: ‘GroenLinks betreurt dat het college de gemeenteraad voorstelt het zonneveld van Zonnig Maartensdijk BV niet mogelijk te maken. De urgentie van de klimaatverandering vraagt om snelle maatregelen. De beoogde locatie, een weiland ingesloten door weg- en spoorinfrastructuur, waar ook nog een hoogspanningslijn over heen loopt, vinden wij geschikt voor een zonneveld’.