Logo vierklank.nl
Laura van Nieuwenhuijze: ‘Iedereen wil graag wonen waar men zich veilig voelt’.
Laura van Nieuwenhuijze: ‘Iedereen wil graag wonen waar men zich veilig voelt’. (Foto: )

Aan de slag met inclusief beleid

COC Midden-Nederland houdt zich bezig met veiligheid, (politieke) belangenbehartiging en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, 50-plussers, vluchtelingen, vrouwen en LHBT’s met een fysieke of verstandelijke beperking. Op 1 juni staat er een digitale inwonersavond op het programma voor de gemeente De Bilt

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt vindt het belangrijk uit te dragen een inclusieve gemeente te zijn. Bij inclusief beleid gaat het erom dat iederéén volwaardig mee kan doen, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen. Binnen de LHBTI gebeurt veel en het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil meedoet om acceptatie en tolerantie te bevorderen; zo belangrijk zelfs dat er een actieplan geschreven is. 

Gemeenteraad
Op 8 november 2018 heeft een meerderheid van de gemeenteraad de motie ‘Positieverbetering van LHBTI’ers in gemeente De Bilt’ aangenomen. Met deze motie roept de gemeenteraad het college op om op basis van het Regenboog Stembusakkoord van COC Midden-Nederland een breed actieplan met beleidsmaatregelen op te stellen, gericht op het voeren van inclusief beleid met aandacht voor, het bevorderen van veiligheid en het ondersteunen van jongeren om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Daarnaast roept de motie op tot het ondersteunen van kwetsbare LHBTI-groepen om zich veilig en prettig te voelen en het vergroten van zichtbaarheid van LHBTI’ers m.n. borgen dat in uitingen van de gemeente duidelijk wordt dat alle mensen (ongeacht hun seksuele geaardheid) op gelijkwaardige wijze deel uitmaken van onze maatschappij. Bij de ontwikkeling van dit brede actieplan dienen LHBTI-bewoners van De Bilt en COC Midden-Nederland te worden betrokken.

Belangrijk
Op de vraag waarom het belangrijk is dat gemeente De Bilt een actieplan LHBTI heeft en deze avond op 1 juni organiseert antwoordt wethouder Anne Brommersma: ‘De gemeente vindt het streven naar inclusie een belangrijk uitgangspunt van haar beleid. Afgelopen periode is een aantal speerpunten uit het actieplan opgepakt: bijvoorbeeld Paarse Vrijdag, voorlichting op scholen en jongerenwerk, gender-neutrale toiletten in het gemeentehuis etc. Echter, het is belangrijk dat de actiepunten structureel onder de aandacht van de inwoners van De Bilt blijven. Vandaar dat de gemeente blij is met het initiatief van het COC Midden-Nederland om deze avond te organiseren die bedoeld is om extra aandacht te besteden aan de actiepunten vanuit het actieplan’. Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter COC Midden-Nederland is blij dat een gemeente aandacht heeft voor haar LHBTI inwoners, juist om samen na te denken over een Actieplan en de gedeeltelijke uitvoering daarvan. ‘Met name veiligheid is ontzettend belangrijk. Iedereen wil graag wonen waar men zich veilig voelt. De gemeente draagt hieraan bij door actief aan de slag te gaan met een Actieplan, wat is bedacht samen met inwoners. Inwoners zijn uiteindelijk de mensen waar het om gaat en kunnen dan ook daarmee zelf goed aangeven wat zij nodig hebben. Zo worden zij mede-eigenaar van het actieplan en de uitvoering. Het is goed en fijn dat gemeente De Bilt inwonersavonden blijft herhalen, zo kan de gemeente ook tijdig inspelen op (nieuwe) situaties’.

Thema’s
voor de bijeenkomst van 1 juni is gekozen voor thema’s vanuit het actieplan, zoals ontmoeten: creëren van een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden voor LHBTI+ ers (bijv. een zgn. Roze Salon), voorlichting: onder meer voor specifieke doelgroepen bijv. vluchtelingenwerk, kerkgenootschappen en sport, zoals aandacht voor inclusief sporten: een veilig sportklimaat opzetten, waardoor iedereen zich welkom voelt. Laura van Nieuwenhuijze: ‘Ik denk dat het heel belangrijk is om aandacht te vestigen op de thema’s: ontmoeten, sport en voorlichting. Uit recentelijk onderzoek blijkt ook maar weer eens hoe belangrijk het voor LHBTI personen is om elkaar te ontmoeten. LHBTI personen vinden het ontzettend belangrijk om soortgelijken te ontmoeten, zij voelen zich daarin erg veilig. Het is ook belangrijk dat deze ruimtes geboden worden, zo zien we dat bijvoorbeeld voor jongeren tot 18 en ouderen het sociale isolement verbroken wordt’. 

Gaaf
Welke bijdragen worden ervan de deelnemende inwoners verwacht en wanneer is de avond geslaagd? Anne Brommersma: ‘Voor de inwoners van De Bilt is deze bijeenkomst informatief. Maar het doel is ook een slag te slaan met het actieplan. Een geslaagde avond is voor de gemeente dat de thema’s na deze avond door de inwoners worden opgepakt. Laura van Nieuwenhuijze: ‘Wij hebben de inwonersavond zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd, waarbij wij hopen dat alle LHBTI inwoners en inwoners die zich verbonden voelen tot LHBTI zich zodoende eenvoudig en veilig samen met de gemeente in gesprek kan gaan over het Actieplan en te nemen acties. Voor ons is de avond geslaagd als we van elkaar kunnen leren, een veilige omgeving hebben kunnen creëren waarbij iedereen een zegje kan doen. Daarbij hopen we ontzettend dat er inwoners zijn, die graag een ontmoetingsmogelijkheid willen organiseren en dus de kar trekken. Dat zou echt ontzettend gaaf zijn’. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar info@cocmiddennederland.nl.

Meer berichten