Logo vierklank.nl
<p><em>Het station Bilthoven krijgt in het IRP een belangrijke functie.</em></p>

Het station Bilthoven krijgt in het IRP een belangrijke functie.

(Foto: )

Commissie heeft veel vragen over zienswijzebrief

Onder voorzitterschap van Jette Muijsson (Beter De Bilt) debatteerde de commissie Openbare Ruimte op 11 mei over het instemmen met de zienswijze van het college op het Concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) voor het Ruimtelijk Economisch Programma U10 (REP). De raad neemt op 27 mei een besluit over de zienswijzebrief.

door Guus Geebel

Met de zienswijze wordt beoogd het ontwerp IRP te beïnvloeden, dus aan te vullen of scherper te maken, om te komen tot een definitieve REP. Het college vraagt in de concept-zienswijze aandacht voor alternatieven voor de tramverbinding USP-Zeist en voor de participatie. ‘Op deze punten verwachten wij dat er stappen worden gemaakt, waardoor we besluitvorming van het definitieve IRP dit najaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien.’ In de zienswijze worden zorgen geuit over de ecologische en landschappelijke inpasbaarheid van het doortrekken van een tramverbinding vanaf het USP naar Zeist. ‘Aantasting van het landgoed Oostbroek is voor onze gemeente niet acceptabel.’ Het college constateert dat de inbreng van regionale belanghebbenden bij het concept IRP nog beperkt is.

Groen
Inspreker Patrick Greeven van IVM-De Bilt houdt een gloedvol betoog. Hij kan zich in grote lijnen vinden in de zienswijze van de gemeente. ‘Het gaat eigenlijk om de hele regio-ontwikkeling.’ Greeven is blij dat er in de reactie van de gemeente aandacht aan participatie wordt gegeven. ‘Het gaat om hele belangrijke beslissingen. Het gaat om tussen de 120.000 en 150.000 nieuwe woningen en 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen die gaan landen in metropoolpoorten en regiopoorten. Dat geeft veel effecten.’ Het spreekt hem aan dat aan groen een hoge prioriteit wordt gegeven. ‘Waar het ons om gaat is de duurzame ontwikkeling in de regio.’ Greeven wil heel zuinig zijn op de ecologische verbindingen en van bestaande wegen gebruik maken.

Spoorzone
Ina Duthler spreekt in namens Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Zij stelt dat de conclusies van twee participatietrajecten haaks staan op een aantal ambities van de U16. De bezwaren van Bewonersvereniging Bilthoven-Noord richten zich met name op de spoorzone. ‘Wij zijn geschrokken van wat er als ambitie staat verwoord in het IRP. Voor het terrein van de Timpe en van Kooij heeft de projectontwikkelaar met omwonenden en bewonersorganisaties een participatietraject doorlopen. Voor de visie op de gehele spoorzone moet het participatietraject nog beginnen.’ Ina Duthler stelt dat een ontwikkeling van meer dan 200 woningen op het terrein van de Timpe en van Kooij, met daarnaast de ambities voor het station Bilthoven, ten koste zal gaan van een gezonde leefomgeving. ‘Het zal een beslag leggen op de infrastructuur die daarvoor niet geschikt is.’ Duthler vraagt om te wachten tot er een integrale visie op de spoorzone is ontwikkeld en dan pas een keuze over de invulling van het stationsgebied te maken.

Tram
De commissieleden hebben een groot aantal vragen die door wethouder André Landwehr worden beantwoord. Hij spreekt zijn waardering uit voor inspreker Patrick Greeven en zou zijn bijdrage wel met de zienswijze mee willen sturen, maar dan moet de raad daar een amendement voor indienen. Hij is het met mevrouw Duthler eens dat je een integrale visie moet hebben voor de spoorzone om het allemaal passend te krijgen. ‘Hoe ga je om met het busstation, hoe met de corridors en wat heeft het voor invloed op de Jan Steenlaan en de Soestdijkseweg-Noord. D66 is verheugd dat de tramverbinding van de Uithof naar Zeist op de lange baan is geschoven. Dat komt ook door het groeifonds waar geen geld voor gegenereerd is. Wij zijn pertinent tegen de tram op Oostbroek. Ook willen wij niet inleveren op het openbaar vervoer dat gewoon drie functies heeft, sociaal, maatschappelijk en economisch.’

Mobiliteitsplan
‘U ziet ook graag de Rembrandtlaan meegenomen worden in de ontwikkeling van de spoorzone’, zegt de wethouder. ‘De vergeten straten die onder de Jan Steenlaan liggen, de Jan Gossaertlaan, zul je allemaal mee moeten nemen, evenals de Soestdijkseweg en de Rembrandtlaan. In het vierde kwartaal krijgt de raad het mobiliteitsplan aangeboden zoals dat door Sweco verder wordt ontwikkeld. Een aantal vragen is ook afhankelijk van een studie die nog opgestart moet worden. Vooralsnog gaat het om een studie naar een P+R en daaraan gekoppeld het OV in het kader van het U-Ned. Met andere woorden we staan nog helemaal nergens. Onderzocht moet worden hoe het zich verhoudt tot het grote bredere netwerk om ons heen.’

Groene corridor
De kernkwaliteiten noemt Landwehr van essentieel belang. ‘Je kunt niet de karakteristieke eigenschappen van Groenekan, Hollandsche Rading of Bilthoven-Noord zomaar veranderen. Mensen hebben daar hun fysieke leefomgeving en hun roots, dat zijn de kernkwaliteiten. De borging in het buitengebied, van onze landgoederen, het ganzenrustgebied, waterbekkens, de forten van de nieuwe Hollandse Waterlinie, dat zijn onze kernkwaliteiten. We hebben met de stad Utrecht afgesproken dat we tussen ons grondgebied, het gebied Ruigenhoek, en de stad een groene corridor willen hebben. De stad implodeert en je zult rekening moeten houden met mensen die toegang tot recreatie nabij willen hebben.’

Amenderen
In de tweede termijn van wethouder Landwehr gaat hij in op vervolgvragen. Op vragen van D66 over 200 woningen zegt hij dat we dat echt zelf moeten gaan uitwerken. Hij noemt het logisch dat je naar een participatietraject verwijst dat in 2012 heeft plaatsgevonden en wil kijken of daar eventueel nog lessen voor de toekomst uit te trekken zijn. De SGP vraagt waar hetgeen er staat over station Maartensdijk vandaan komt. ‘Dat komt van Rijkswaterstaat, de studiering Utrecht’, aldus de wethouder. ‘Over de contouren gaan we zelf. De raad mag altijd een brief amenderen. Een amendement is dwingend. Het IRP is een regionaal document en dat kun je beter met moties beïnvloeden dan dat je dat probeert af te dwingen.’

De voorzitter concludeert dat het een discussiestuk in de gemeenteraad wordt.

Meer berichten