Logo vierklank.nl
<p>Connie Brouwer is klaar met de wijze waarop de oppositie buiten spel wordt gezet.</p>

Connie Brouwer is klaar met de wijze waarop de oppositie buiten spel wordt gezet.

(Foto: )

Raad stemt in met Ontwikkelperspectief Schapenweide

De gemeenteraad ging donderdag 6 mei met 14 stemmen voor en 12 tegen akkoord met een gedeeltelijke aanpassing van de ‘Structuurvisie De Bilt 2030’ en het stellen van kaders voor de ontwikkeling van het projectgebied Schapenweide, inclusief de locatie begraafplaats. De aanpassing houdt in de bouw van ongeveer 200 woningen en 5 hectare bedrijfsruimte voor life sciences, biowetenschappen.

door Guus Geebel

Er werden 15 amendementen in stemming gebracht die alle werden verworpen. Een motie van wantrouwen tegen wethouder André Landwehr ingediend door Forza De Bilt werd met 8 stemmen voor en 18 tegen verworpen. Een motie van afkeuring tegen de wethouder ingediend door Fractie Brouwer werd met 10 stemmen voor en 16 tegen verworpen. Unanieme steun is er voor een motie ingediend door GroenLinks die het college oproept de verkeersafwikkeling bij de ontwikkeling van de Schapenweide en de zorgen hierover in het vervolgproces mee te nemen en in een vroeg stadium op de agenda te zetten. De motie vraagt tevens om het Rijksvastgoedbedrijf te verzoeken dit toe te voegen als bijlage aan het biedboek.

Moties
In een andere aangenomen motie zegt GroenLinks in het ontwikkelgebied Schapenweide grote mogelijkheden te zien voor een groene gezonde wijk met aandacht voor duurzame mobiliteit, een groene gezonde leefomgeving, duurzame bouw en natuurinclusief bouwen. De motie roept het college op om bij het Rijksvastgoedbedrijf onder de aandacht te brengen dat de raad vraagt een ontwikkelaar te selecteren die aantoonbaar succesvol is geweest in gelijksoortige projecten. Een andere aangenomen motie van deze fractie roept het college op participatie onder de aandacht van het Rijksvastgoedbedrijf te brengen. Een aangenomen motie ingediend van het CDA vraagt het college zich bij de ontwikkeling van de Schapenweide expliciet in te zetten om de rust, privacy en bezinningsmogelijkheden voor nabestaanden te waarborgen bij de begraafplaats. Verder werd een motie van Beter De Bilt aangenomen die het college verzoekt een herijking van de structuurvisie 2030 te maken als blijkt dat binnen zeven jaar geen life sciences bedrijven zich hebben aangemeld voor vestiging op de Schapenweide. Overige in stemming gebrachte moties werden verworpen.

Vertrouwen
Bij de behandeling in eerste termijn komt van de oppositiepartijen kritiek op wijze waarop de coalitie met het raadsvoorstel is omgegaan door nauwelijks ruimte te bieden aan inbreng van de oppositie. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) haalt in dit verband een uitspraak van informateur Tjeenk Willink aan: ‘Voor het herstel van de democratische rechtsorde is vertrouwen en matiging nodig en geen wantrouwen en escalatie’. Zij ziet dit in De Bilt gebeuren tussen college, coalitie en oppositie. ‘Ik ben klaar met de coalitiediscipline waardoor oppositie en inwoners buiten spel worden gezet.’ Michiel van Weele (D66) noemt de aanpassing van de structuurvisie goed en wat voorligt een goede start. Henk Zandvliet licht de door GroenLinks ingediende moties toe. Martijn Koren (CDA) vraagt aandacht voor de begraafplaats en Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vraagt zich af of we met life science op de Schapenweide niet voor leegstand gaan bouwen. Henric de Jong Schouwenburg (VVD) vindt dat met dit plan het algemeen belang gediend wordt en zoveel mogelijk aan de wensen van de omwonenden voldaan wordt.

Bespiegeling
Johan Slootweg (SGP) vindt het stuk niet compleet omdat moties uit het verleden hierin niet verwerkt zijn en de verkeersafwikkeling niet is meegenomen. Menno Boer (SP) ziet dat alles door de coalitie al bekokstoofd is. Krischan Hagedoorn (PvdA) geeft een bespiegeling over de manier waarop in de Biltse raad wordt samengewerkt. Hij constateert dat de twee weken uitstel voor de behandeling van dit agendapunt weinig heeft opgeleverd. ‘Er zijn wel gesprekken geweest, maar zonder concreet resultaat. Niemand is bereid breder te kijken en misschien iets toe te geven. Waarom zoeken we altijd de verschillen in plaats van de overeenkomsten, waarom bouwt het college geen ruimte in raadsvoorstellen, zodat de oppositie ook nog wat in kan brengen. Waarom houden de coalitiefracties elkaar in bedwang. We gaan als oppositie helemaal niets bereiken. Onze inwoners, de aanwonenden en de woningzoekenden zijn hiervan de dupe.’ Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vindt het voorstel niet behandelrijp. ‘In de overeenkomst staat dat participatie hersteld moet worden. Daarvoor is tijd nodig en daarom zijn wij voor opschorten van dit agendapunt.’ Hij constateert dat voor de derde keer het advies van de commissie wordt genegeerd. ‘Dat is slecht voor het duale stelsel. Stop deze Bitse doctrine.’

College
Wethouder André Landwehr schetst in zijn eerste termijn eerst wat het college voor ogen heeft. ‘Met dit ontwikkelperspectief stelt het college voor om dit plangebied niet meer te gebruiken voor science zoals door de structuurvisie was bepaald. In plaats van 100% life science wordt nu een mix van life science met wonen voorgesteld. Door deze mix levert de gemeente op deze locatie bijdragen aan twee grote opgaven. Enerzijds het belang van de werkgelegenheid en anderzijds een belangrijke toevoeging aan ons woonbeleid met minstens 200 woningen. Dit alles met behoud van de groenstructuur en met respect en ruimte voor de omliggende verbouwing. Dit is pas het begin is van een ruimtelijk traject.’ Landwehr geeft aan hoe het traject verder gaat verlopen. De wethouder gaat vervolgens in op gestelde vragen en de vele ingediende moties en amendementen. Na een lange stemronde worden uiteindelijk het raadsvoorstel en vier moties aangenomen.

Meer berichten