Logo vierklank.nl
<p><em>Al in 2015 besloot de gemeenteraad deze locatie te her-ontwikkelen voor woningbouw.&nbsp;</em></p>

Al in 2015 besloot de gemeenteraad deze locatie te her-ontwikkelen voor woningbouw. 

(Foto: )

Vleermuizen belemmeren sloopplannen

De gemeente De Bilt is eigenaar van diverse gebouwen waarvan de oorspronkelijke maatschappelijke functie is verdwenen. Het betreft voormalige scholen, peuterspeelzalen, sportzalen, buurtcentra en het oude zwembad Brandenburg. Voor deze locaties bereidt het college de herontwikkeling en/of herbestemming voor. Om ongewenst gebruik - zoals kraak, inbraak, vandalisme - van deze gebouwen te voorkomen zijn deze in beheer gegeven bij een leegstandsbeheerder.

door Henk van de Bunt

Conform de uitgangspunten van 2015 en het toen gehouden participatietraject met omwonenden is het de bedoeling om de locatie Oude Zwembad Brandenburg te her-ontwikkelen voor woningbouw. Daarbij is het aantal woningen niet genoemd, maar uitgegaan is van een 15-tal woningen. Dat aantal is ook opgenomen in het gemeentelijke zachte plancapaciteit.

Leegstand
Deze leegstandsbeheerder gaf de gebouwen vervolgens in bruikleen uit aan derden als tijdelijke huisvesting voor (kleinschalige) bedrijvigheid en culturele of maatschappelijk activiteiten. Uitgangspunt van het leegstandsbeheer is dat sprake is van een tijdelijke situatie. Deze tijdelijke situatie duurt inmiddels voor een aantal van deze panden al lange tijd. Daarom wil het college zes van deze gebouwen op korte termijn laten slopen. Voordeel daarbij is besparing van kosten en door de sloop komen de locaties vrij voor herontwikkeling. Zulke herontwikkelingslocaties zijn daardoor beter verkoopbaar.

Vleermuizen
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 12 april aan de gemeente De Bilt betreffende het perceel Oude Brandenburgerweg 67 te Bilthoven een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming verleend over Soortenbescherming. Eerder al (begin maart 2021) werd een dergelijke ontheffing verleend aangaande de locaties Jasmijnstraat 6a en Aeolusweg 14, beiden in De Bilt. Communicatieadviseur Lies Willlemsen licht toe: ‘De gemeente De Bilt wil het oude zwembadgebouw aan de Oude Brandenburgerweg slopen. In verband met de aanwezigheid van vleermuizen is ontheffing aangevraagd en verleend. Slopen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. De gemeente moet eerst het gebouw zodanig ongeschikt maken dat de vleermuizen verdwijnen naar andere locaties. Daar zijn inmiddels vleermuiskasten opgehangen. De gemeente De Bilt is nu bezig om in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden woningbouwplannen te ontwikkelen voor het oude zwembadterrein’.

Gaten
‘Het oude zwembadgebouw wordt ongeschikt gemaakt voor vleermuizen door gaten in de muren te maken, waardoor tocht in het gebouw ontstaat. Daarmee wordt bereikt dat de vleermuizen vertrekken naar andere locaties. Daarom hangen aan de gevels van het nieuwe zwembad en het gebouw van WVT al enige tijd vleermuiskasten. Er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals WVT, Tennisvereniging, het zwembad en de sportschool over een aantal woningbouwmodellen. De volgende stap is dat we naar aanleiding van de ontvangen reacties kijken hoe we de modellen kunnen aanpassen. Daarna komt er een vervolgbijeenkomst. Ook laat de gemeente De Bilt een verkeerskundige een analyse opstellen’.

Zomerverblijf
De locaties Jasmijnstraat 6a en Aeolusweg 14 in De Bilt zijn twee van de zeven te slopen gemeentelijke herontwikkelingslocaties. Communicatieadviseur Dagmar de Jong licht verder toe: ‘Tijdens ecologisch onderzoek in 2020 werd zowel op de locaties Aeolusweg 14 als de Jasmijnstraat 6a een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Dit is een beschermde diersoort. Sloop van het gebouw is alleen mogelijk op basis van een ontheffing van het bevoegd gezag, de provincie Utrecht. Deze ontheffing wordt alleen verleend als er maatregelen worden getroffen om de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis duurzaam en voldoende gegarandeerd blijft. In juli 2020 zijn in de directe omgeving van deellocatie Jasmijnstraat 6A in totaal zes tijdelijke vleermuiskasten opgehangen. De kasten hangen aan de gevels van Jasmijnstraat 6B en 6C. Ook zijn in juli 2020 in de directe omgeving van deellocatie Aeolusweg 14 in totaal acht tijdelijke vleermuiskasten opgehangen. Deze kasten hangen aan de IKC Regenboog en het woningbouwcomplex van SSW aan de Aeolusweg. Hiermee is aan de gewenningsperiode (tenminste 3 maanden in de periode april t/m oktober) voor de kasten voldaan. Op vrijdag 23 april 2021 zijn beide zomerverblijfplaatsen ongeschikt gemaakt om te voorkomen dat er toch een vleermuis zich in het gebouw vestigt voordat de sloop begint.’

Meer berichten