Logo vierklank.nl
<p><em>De leden van Wijkraad De Leijen staan bij de Berlagelaan waar aan twee kanten een nieuwe fietsveilige route is gepland.</em></p>

De leden van Wijkraad De Leijen staan bij de Berlagelaan waar aan twee kanten een nieuwe fietsveilige route is gepland.

(Foto: )

Wijkraad wil deel van belastinginkomsten

Wijkraad De Leijen constateert, dat van 2011 t/m 2019 het procent-OZB-belasting is gestegen met ruim 25%. Ook het totaal aan gemeentelijke belastingen is van 2011 t/m 2019 met ruim 25 % gestegen. De stijging van de OZB-belasting wordt door de gemeente gebruikt voor de gemeentebegroting.

door Henk van de Bunt

De wijkraad wil van die meeropbrengst meer ruimte voor bewonersinitiatieven. en stelt: ‘In 2011 bedroeg het totaal aan gemeentelijke belastingen bijna 17 miljoen. In 2019 was dat ruim 21 miljoen. De gemeente heeft in diezelfde periode € 10 miljoen verlies geleden op het eigen vermogen, waardoor er nu financiële problemen zijn. De laatste jaren zijn prijzen van koopwoningen sterk gestegen. Daar staat voor belastingbetalers geen extra dienstverlening tegenover’. 

De mensen
In gesprek met de Wijkraad stellen we de vraag: ‘Waarom zijn mensen actief voor een wijkraad’? Zo doet Gerda Hoekstra het secretariaat en staat voor kindvriendelijk wonen in rustige groene wijken. Albert van Doorn richt zich op communicatie en woonlocaties. Gert Visser - meer dan 20 jaar penningmeester - staat voor veilige en groene buurten voor jong en oud. Herman Groothuis wil meer 30 km zones en meer ruimte voor fietsers en voetgangers met wat minder auto’s. De nieuwe penningmeester Johan L’Honoré Naber, die al veel vrijwilligerswerk heeft gedaan, zet zich in voor groenadoptie. Verkeerskundige Jonathan de Vries denkt mee over veilig fietsen op de Berlagelaan. Ebbe Rost van Tonningen is sinds januari voorzitter van de Wijkraad. Hij zit in werkgroepen, zoals biodiversiteit en nieuwbouw De Timpe. Wil Vermeent heeft aandacht voor jongerenwerk.

Investeringsfonds
Wijkraad De Leijen stelt voor om een deel van die eerder genoemde meeropbrengst t.g.v. belastingverhoging in een wijkfonds te stoppen o.a. voor isolatie en zonne-energie voor huizen, voor de versterking van de biodiversiteit en natuur. Maar ook voor agrariërs, die biologische landbouw met coöperaties willen starten. Ook voor het ondernemersfonds zouden er mogelijkheden moeten zijn. De gemeente en de landelijke politiek blijven achter met hun maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. De Wijkraad wil dat een representatieve burgerraad per wijk over een dergelijk wijkfonds kan beslissen en wil samen met andere wijk- en dorpsraden een petitie bij de gemeente indienen om dat te ondersteunen.

Bestuurlijke drukte
De Wijkraad constateert dat er in het eerste halfjaar van 2021 door de gemeente (te) veel van de burgers wordt gevraagd. De burgers in De Leijen spelen mee op verschillende schaakborden: groenvoorziening, woningbouwlocaties, windmolens en zonnevelden, biodiversiteit, plan voor het centrum Bilthoven en nieuwbouw De Timpe. Daarnaast is de inspraak voor de omgevingsvisie gestart. Voor deze trajecten worden steeds dure ingehuurde krachten ingeschakeld. De wijkraad mist een duidelijke samenhangende regie van de gemeente, terwijl de deskundigheden van de burgers in deze verkokerde besluitvorming te laat en onvoldoende worden benut. Geef burgers de ruimte! Motto: Participatie door doe-het-zelf creatie.

Afspiegeling inwoners
De gemeente wil meer decentralisatie vanuit het Rijk. Wijkraad De Leijen wil dat ook vanuit de gemeente naar de wijkorganen: ‘Volgens de laatste burgerpeiling in 2019 voelen de burgers zich slechts voor 18 % goed vertegenwoordigd door de gemeente. In 2017 was dat nog 24 %. Verder waren de burgers in 2019 van oordeel dat zij slechts voor 15 % voldoende invloed hebben op de gemeente. De wijk- en dorpsraden staan volgens de burgerpeilingen dichter bij de bewoners. Dan moeten deze ook de middelen krijgen om meer burgerinitiatieven mogelijk te maken. Buurtcomités hebben zelf mooie vernieuwde speelplaatsen opgezet aan de Anna Maria van Schuurmanlaan, de Bongerdlaan en de Lindelaan. Veel burgers zijn actief met adoptiegroen en met biodiversiteit in de eigen tuin. Er kan nog veel meer’.

Nieuwe wijkraadleden zijn van harte welkom voor verschillende projecttaken. Meld je aan via info@wijkraaddeleijen.nl. Via dit e-mailadres kan ook de digitale nieuwsbrief worden ontvangen.

Meer berichten