Logo vierklank.nl
<p>Energie De Bilt heeft andere gedachten over windmolens.</p>

Energie De Bilt heeft andere gedachten over windmolens.

(Foto: )

Energievraagstuk wordt een gezamenlijk project

Inwoners van de gemeente De Bilt hebben zich verenigd in Energie De Bilt en hebben een Manifest opgesteld dat op 23 april aan het gemeentebestuur van De Bilt - vertegenwoordigd door wethouder Anne Brommersma - werd aangeboden.

door Henk van de Bunt

Energie De Bilt bestaat uit inwonersgroepen uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek, uit leden van verenigingen, die zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorisch landschap in de gemeente De Bilt, uit organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid, natuurbehoud en biodiversiteit, bescherming van bedreigde diersoorten en uit inwoners, alsook het bewonersoverleg van Lage Vuursche. 

Helpen
Sonne Copijn sprak in haar openingswoord: ‘We komen hier om te helpen, de patstelling te doorbreken - waar we overal in Nederland met de beste bedoelingen - in gevangen zitten. Je kunt ons best wegzetten als activisten, als burgers die de politiek niet snappen, onwetend, opstandig, klimaatontkenners misschien, in ieder geval lastig. Wij zijn mensen van deze plek en verbonden met dit stuk Nederland, met dit landschap, met de planten, de dieren, de bossen, de vergezichten en vrije luchten. En wij dragen de landschapspijn: het dagelijkse lawaai van de snelweg, de ontwatering en verdroging van de gronden, we missen de roep van de weidevogels. Juist ons landschap verbindt de verschillende kernen. Het is ons thuis. Voor velen al generaties lang. Wij zijn de stem van deze plek. En wij willen daar zorg voor dragen; Wij geloven dat er een weg is dóór de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Wij staan een transitie voor mét respect voor onze natuur, ons landschap en met respect voor onze gezondheid. Daar nemen we graag aan deel en zetten we onze schouders onder. Samen participatief. Wij vertegenwoordigen de burgers van gemeente De Bilt en omgeving. Met ruim 14.000 handtekeningen onder de petities en meer dan 1.000 ondertekeningen van het burgerinitiatief.

Marlise Stam bood namens de inwoners van de Nieuwe Wetering, Groenekan en Bilthoven een petitie aan. ‘Groenekan - de naam van deze kern staat er borg voor - kan niet minder groen. Het idee dat onze mooie kernen met uitzicht over de landerijen, omringd door bossen met haar prachtige flora en fauna verstoord kunnen gaan worden door hoge en lawaaierige windmolens doet ons allen van mening zijn dat windmolens niet thuis horen in dit prachtige groene gebied. Ik overhandig u namens mijn kerngenoten, de petitie die maar liefst 1168 is ondertekend. Wij hopen dat hiernaar geluisterd wordt, wanneer de gemeenteraad een voorstel voor het RES bod aan de U16 gaat bespreken’. 

Hoop
Matthijs Vissers (Groenekan) sprak van een dag van hoop: ‘Een dag waarop wij, als gelukkige passanten, wonend in de prachtige gemeente De Bilt, laten zien dat wij pal staan vóór een duurzame toekomst. En dat wij goede voorouders wensen te zijn. Wat begon als collectieve verontwaardiging en woede, veranderde snel in het besef dat wij een gezamenlijke vraag te beantwoorden hebben. En die luidt: ‘Wanneer wij met alle kennis die we inmiddels hebben verzameld, zo fel gekant zijn tegen de komst van windturbines op land, wat is dan wél de oplossing? Het antwoord is volgens ons simpel: ‘Begin met het veranderen van onze woorden, van onze vragen, van onze mantra’s. Laten we vanaf nu elk gesprek over een duurzame toekomst beginnen met: er is wél een alternatief… En van daaruit een dialoog starten. Burgers, bestuurders, bedrijven. Op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaars kunnen. Om er samen voor te zorgen, dat wij de goede voorouders worden, die we allemaal willen zijn.

Naast elkaar
22 april, was het Earth’s Day: een wereldwijd initiatief. Op deze jaarlijks dag maakt men volgens Kees Mudde de balans op hoe onze planeet ervoor staat. ‘Over de status van vandaag kunnen we kort zijn: het gaat niet goed met onze planeet! Er is sprake van een heldere en urgente opgave; ons gedrag moet veranderen: de uitstoot van Co2 terugdringen, de ontbossing tegengaan, de flora en fauna herstellen, vervuiling terugdringen, ons voedsel duurzamer gaan produceren en onze energievoorziening helemaal opnieuw organiseren en verduurzamen. Er is donderdag jl. in de gemeenteraad gesproken over het realiseren van een zonnepark in Maartensdijk. Dit plan heeft vooralsnog de goedkeuring van de raad niet mogen ontvangen. Tegenstanders zijn blij, maar de lokale energietransitie komt er geen stap mee verder. Een belangrijk struikelpunt hierbij was het ontbreken van draagvlak en participatie. Met dit manifest willen we een duidelijke handreiking doen naar het college en de raadsleden. Dit is een uitnodiging om te komen tot echte en oprechte participatie. Samen de schouders eronder, breed gedragen plannen uitdenken, die kunnen rekenen op politieke steun en steun van de inwoners van De Bilt. Als het over de windturbines gaat staan we tegenover elkaar. Ons doel is naast u te komen staan om samen zorgvuldig, intelligent en duurzaam sturing te geven aan het proces’.

Schutting
Jeroen van Eindthoven vertegenwoordigde Lage Vuursche: ‘Wij, inwoners van Lage Vuursche voelden ons volledig overrompeld toen we ter elfder uren werden geconfronteerd met de plannen tot mogelijke plaatsing van windturbines vlak bij het dorp en midden in de natuur. De gekozen ligging tegen de gemeentegrens van Baarn is nabuurschap onwaardig. Het afval bestaande uit geluid, trillingen, slagschaduwen met schadelijke overlast voor de flora en fauna, recreanten en bewoners, waarvan een deel ouderen in een verzorgingshuis op nog geen 300 meter, wordt letterlijk over de gemeentelijke schutting gesodemieterd. Wij inwoners en een heel grote groep sympathisanten van ruim 12000 ondertekenaars vinden dit onacceptabel.

Energie
Wethouder Anne Brommersma sprak namens het College en roemde de enorme betrokkenheid en energie om gezamenlijk aan dit vraagstuk te werken: ‘Dit gaat over mijn generatie, maar vooral ook over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Het college hoort heel goed dat u dit belang ook ziet en er ook heel veel voor wilt doen. Ik spreek veel inwoners die allerlei maatregelen nemen in hun eigen huis en privésfeer. Ik hoor ook veel zorgen van u, zoals aantasting landschap, gezondheid, geluid, dieren enz. Als gemeente hebben we al een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het begon met heel weinig mensen en we zien nu een grote betrokkenheid bij dit vraagstuk. Het participatietraject is dan ook nog lang niet afgelopen. Nu is de gemeenteraad aan zet: in mei bespreekt ze het Bitse aandeel in het bod van de Regionale Energie Strategie (RES). Nadat de raad dit heeft vastgesteld, willen we graag met u samen invulling geven aan deze ambitie’. Brommersma zegde toe het Manifest en de petities met aandacht te zullen lezen en er voor zorg te dragen dat e.e.a. bij de gemeenteraad komt. Zij eindigde haar bijdrage met: ‘Ik hoop dat wij uw energie kunnen inzetten voor een resultaat waar wij samen achter kunnen staan’. 

Meer berichten