Logo vierklank.nl
<p>Groenekan protesteerde in oktober 2019 tegen de geopperde bouwlocatie. (foto Eug&egrave;ne Broecheler)</p>

Groenekan protesteerde in oktober 2019 tegen de geopperde bouwlocatie. (foto Eugène Broecheler)

(Foto: )

’Woningbouw is véél meer dan ‘zo maar’ bouwen

Het Kennisteam Wonen van de gemeente De Bilt is van start gegaan. Een viertal leden van het Kennisteam (Adamfo de Groot, Leendert van Bree, Monique van Eijkelenburg en Robert van Kats) hebben op 11 maart digitaal kennis gemaakt met hun opdrachtgever College van Burgemeester en Wethouders in de persoon van wethouder Dolf Smolenears, aan wie zij daarbij ook hun eerste advies overhandigden. Wethouder Smolenaers: ‘Wij zijn als gemeente erg blij, dat deze inwoners onbezoldigd hun kennis en expertise aan ons als gemeente beschikbaar stellen’. 

door Henk van de Bunt

Het Kennisteam Wonen is ingesteld op verzoek van de gemeenteraad van De Bilt als reactie op het intrekken van de plannen voor woningbouw op dertien (merendeels groene) locaties. Dit gebeurde naar aanleiding van de inspreekavonden eind 2019 waarbij bleek dat er bij burgers in de gemeente veel kennis aanwezig is waarmee men de gemeente zou kunnen en willen helpen om betere woningbouwplannen te maken. 

Motie
De motie droeg het College van Burgemeester en Wethouders op met geïnteresseerde en betrokken bewoners een Kennisteam Woningbouw in te stellen, waarbij de gemeenteraad randvoorwaarden en doelstellingen opstelde in de vervolgopdracht voor invulling van de woningbouwambitie. In de motie werd ook aangegeven dat dit kennisteam alvast input zou kunnen leveren voor de omgevingsvisie. Een aantal burgers met deskundigheid op het gebied van wonen, stedelijke (project- en vastgoed) ontwikkeling, ontwerp en architectuur, natuur en biodiversiteit, gezondheid en sociaal, verkeer, omgevingswet, cultuurhistorie, verduurzaming en doelgroepen (zoals ouderen en kwetsbare mensen) heeft zich hiervoor enthousiast aangemeld en vormt sinds kort het Kennisteam Wonen. Er kwamen geen aanmeldingen uit de kernen Groenekan en Maartensdijk.

Samenstelling
Het Kennisteam Wonen bestaat uit 18 burgers van de gemeente De Bilt, die zich geheel vrijwillig en belangeloos inzetten om hun kennis en kunde in dienst te stellen voor betere woningbouwplannen in de gemeente. Er is ambtelijke ondersteuning van een Beleidsmedewerker Wonen van de gemeente De Bilt en van een Assistent projectleider van de gemeente. Het team werkt aan eigen sociale media en meldt binnenkort waar en hoe het Kennisteam Wonen De Bilt structureel te volgen en bereikbaar is, waaronder een e-mailadres voor contact. Er is een huishoudelijk reglement opgesteld en er wordt een werkprogramma opgezet. Alle adviezen worden openbaar.

Veel meer
Met als basis het daarbij uitgegeven persbericht licht teamlid Robert van Kats een en ander toe: ‘Centraal punt in het eerste advies is dat woningbouw véél meer is dan ‘een kavel grond vinden en er huizen op bouwen’. Woningbouw is óók inspelen op een gezonde leeftijdsopbouw, het voorkómen van vereenzaming en sociaalmaatschappelijke ongelijkheid en het borgen van duurzaamheid (energieneutraal bouwen). Tegelijk spelen bereikbaarheid, verkeer, parkeren, klimaataanpassing, leefbaarheid, groen en biodiversiteit en goede verbindingen naar plekken buiten de eigen gemeente. Een toekomstbestendige woningbouwvisie moet dus ook van samenhang en verbinding met andere opgaven getuigen. Het advies geeft óók aan dat voor de korte termijn woningbouwopgaven, en zo mogelijk zelfs al voor lopende trajecten, voor slimme oplossingen moet worden gekozen zonder afbreuk te doen aan de gewenste kernkwaliteiten en zonder de duurzame lange termijn belangen te schaden’.

Visie
Het Kennisteam Wonen vindt dat er in de gemeente De Bilt (nog) geen echte visie is die is gericht op een duurzame woon- en omgevingskwaliteit. Het Kennisteam adviseert om deze tekortkoming zo snel als mogelijk op te vullen en zal in een tweede advies (nog vóór de zomer) hier nader op ingaan. Zo’n visie is ook een heel belangrijk onderdeel van een Omgevingsvisie. De gemeente is verplicht om die te maken in het kader van de Omgevingswet. In deze Omgevingsvisie komen alle aspecten rondom de fysieke inrichting van de leefomgeving samen en wordt, waar noodzakelijk, ook een koppeling gemaakt met een duurzame sociale leefomgevingskwaliteit.

Draagvlak
Voor de totstandkoming van zo’n visie en een hierbij passend beleidskader, met afwegingscriteria en ontwikkelprincipes, is betrokkenheid en participatie nodig. Het draagvlak bij de inwoners van de gemeente De Bilt is hierbij essentieel. Inwoners zijn kundig en mondig en willen graag meedenken, meewerken en meebeslissen over de toekomst van hun gemeente.

Lef
Robert van Kats tenslotte: ‘Het Kennisteam Wonen vindt dat voor de uitvoering van woningbouwplannen lef nodig is binnen de gemeente De Bilt en bij projectontwikkelaars en bouwers om zo het draagvlak bij de inwoners te vergroten en gezamenlijk te werken aan woningbouw indachtig een duurzame woon- en leefomgevingskwaliteit. Daarnaast is het nodig dat trajecten als Participatie, Woononderzoek, Redactie Opbrengst Gebiedsbijeenkomsten en Digitale Kansenkaart in samenhang worden uitgewerkt en uitgevoerd en dat er geen ‘cherry-picking’ (discussietactiek waarbij bewijzen, uitspraken of feiten selectief genoemd worden om een standpunt te verdedigen) plaatsvindt: ‘niet het recht van de sterkste geldt of dat beslissingen op de ene plek nadelige gevolgen hebben voor een andere plek’.

Meer berichten