In de gevel van het nieuwe appartementengebouw aan het Vinkenplein in Bilhoven zijn de gaten duidelijk zichtbaar.
In de gevel van het nieuwe appartementengebouw aan het Vinkenplein in Bilhoven zijn de gaten duidelijk zichtbaar.

Vragenhalfuur gemeenteraad van 17 december

Algemeen

door Guus Geebel

Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) stelt een aantal vragen naar aanleiding van onrust bij omwonenden en winkeliers rond het Vinkenplein. ‘In het nieuwe appartementengebouw zitten rondom te weinig of geen spouwankers. Daardoor zijn de gevels onstabiel en bestaat er gevaar op instorting bij windbelasting. Er worden momenteel gaten in de gevel gehakt om dit manco te herstellen.’

Op de vraag of het college bekend is met deze problemen en hoe ernstig die zijn, antwoordt wethouder André Landwehr dat die bij het college bekend zijn. ‘Er is geen sprake van het ontbreken van spouwankers. Tussen de bouwcontroles door zijn er kleine stukken voegwerk losgekomen. Dat is door de aannemer direct onderzocht. Er bleken op sommige geveldelen problemen te zijn met de hechting van de metselspecie. De aannemer heeft direct gecontroleerd en stukken metselwerk verwijderd waar de hechting onvoldoende was.’ Over de risico’s op korte termijn zegt de wethouder dat die er op dit moment niet zijn. ‘De aannemer heeft een onafhankelijk gespecialiseerd bureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de oorzaak. Hierbij zijn de leveranciers van de stenen en de metselspecie ook betrokken. De gaten die recent gemaakt zijn dienen voor de zogenaamde hefboomproef waarbij het metselwerk op belasting wordt getest.’

Controle
Verder vraagt Brekelmans of de huidige herstelwerkzaamheden voldoende zijn om de gevel alsnog de stabiliteit te geven die vereist is volgens het bouwbesluit. Daarop antwoordt Landwehr: ’Naast de hefboomproef zijn er ook een aantal proefmuurtjes gemetseld die overgebracht zijn naar een testlab. De aannemer verwacht de uitslag van de proeven, de oorzaak van de slechte hechting en het advies voor herstel in januari aan de gemeente te kunnen presenteren.’ Kristel Brekelmans wil ook weten hoe het kan dat deze fouten pas ontdekt zijn vlak voor de oplevering en of er geen bouwtoezicht is geweest. De wethouder zegt dat de fout pas aan het licht kwam tussen de bouwcontroles door en direct aan de gemeente is gemeld. ‘De eindcontrole gaat plaatsvinden door een onderzoeksbureau, de gemeente De Bilt en onze constructeur.’ Landwehr wil er wel op wijzen dat de ontwikkelaar hiervoor geheel verantwoordelijk is. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid.’

Busverbinding
Gija Schoor (PvdA) stelt vragen over het over Mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Utrecht. ‘In het mobiliteitsplan dat op dit moment ter inzage ligt, staat dat er straks nauwelijks meer bussen rijden via de West-Oostroute door het centrum van Utrecht. Lijn 77 wordt dan omgeleid via de Kardinaal de Jongweg naar station Utrecht Centraal. Dat betekent een aanzienlijke verslechtering van de verbinding tussen De Bilt en Utrecht-Centrum, inclusief het Diakonessenhuis. Dat kost aanzienlijk meer reistijd, ook al omdat de tram buiten het centrum van Utrecht rijdt, met een forse omweg achter Galgenwaard om. Dit plan lijkt ervoor te zorgen dat inwoners van de kern De Bilt een veel slechtere verbinding krijgen met Utrecht centrum.

Wethouder Landwehr antwoordt dat het college hecht aan een goede ov-verbinding tussen De Bilt en Utrecht centrum. ‘Het mobiliteitsplan bevindt zich nu in een inspraakperiode tot 1 februari 2021. Het is een plan op hoofdlijnen waarin de strategische kaders voor de komende decennia uiteen worden gezet. De gemeente Utrecht zet in op het ov-concept ‘wiel met spaken’, waarbij de inzet is om de capaciteit en leefbaarheidsknelpunten, zoals op de binnenstadsas, weg te nemen door aantrekkelijke alternatieve routes, zoals de oude route langs de Kardinaal de Jongweg, weer mogelijk te maken. In de lijnvoering van de bussen heeft de gemeente Utrecht een rol als wegbeheerder. Maar het is de vervoerder die in opdracht van de provincie Utrecht in een vervoersplan de routes vastlegt. De komende jaren wil de gemeente daarom onderzoeken hoe de alternatieve routes qua doorstroming aantrekkelijk gemaakt kunnen worden. De provincie stelt komend jaar een ov-netwerkperspectief op als input voor de doorontwikkeling van het ov-netwerk voor de komende concessie. Een verandering van de route van lijn 77 is op korte termijn niet aan de orde. Wel is bekend dat de gemeente Utrecht ambitie heeft om het ov-gebruik te stimuleren en het aantal bussen naar de binnenstad te verminderen. Voor snelle alternatieve busverbindingen zijn vanzelfsprekend aanvullende maatregelen nodig. Binnen U10 verband spreekt het college in januari over dit mobiliteitsplan. Afhankelijk hiervan bekijkt het college of een reactie noodzakelijk is. Het probleem speelt niet alleen in de gemeente De Bilt, maar ook in andere gemeenten. Dus alle bestuurders die zich met mobiliteit bezighouden zullen er bovenop zitten.’

Gija Schoor stelt vragen over het Mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Utrecht.