Logo vierklank.nl
De school vanaf de Soestdijkseweg die per 1 augustus 2021 de deuren sluit.
De school vanaf de Soestdijkseweg die per 1 augustus 2021 de deuren sluit. (Foto: )

Vragenhalfuur uit de raad van 26 november

Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) vraagt opheldering over de zin ‘We bundelen de adviezen tot één advies’ in de notitie van het college ‘Samen werken aan wonen’. Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Er is een raadsbrede motie geweest die geleid heeft tot dit participatietraject. Het tweeledige doel is het vinden van nieuwe locaties om de woningbouw te versnellen en het ophalen van wensen uit de eigen buurt om mee te kunnen nemen in het woonbeleid. Doel is dat het college met een advies komt waar de raad een besluit over kan nemen. Daar komt eensluidend in waar mensen het over eens zijn. Op afwijkende meningen gaan we niet filteren, dat gaan de inwoners zelf doen. Het is de bedoeling dat het redactieteam samen met inwoners wordt gevormd.’ De wethouder hoopt dat de inwoners de handschoen oppakken en met adviezen komen voor extra locaties en wat belangrijk is in hun eigen buurt. ‘Dus een open en transparant participatieproces waarin afwijkende meningen gewoon naar voren komen.’

door Guus Geebel

Carbidschieten
Henk Zandvliet (GroenLinks) vraagt of het college bereid is om zolang het landelijk vuurwerkverbod van toepassing is carbidschieten in de gemeente niet toe te staan. Volgens de APV van De Bilt is carbidschieten buiten de bebouwde kom op oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur toegestaan, tenzij het college binnen twee weken na ontvangst van de vereiste schriftelijke aanvraag van enig bezwaar heeft doen blijken. Burgemeester Potters antwoordt dat carbidschieten verboden is tenzij er een melding wordt gedaan. Wanneer het college geen bezwaar uit is het toegestaan. Tot nu toe hebben we elk jaar één aanvraag gehad. Inmiddels zijn er nu twee meldingen. We zijn bezig om te kijken of we in de regio een gemeenschappelijke lijn over carbidschieten kunnen volgen. Gezien de bijzondere situatie rondom corona vindt het college het niet verstandig nu carbidschieten toe te staan. ‘Dat heeft voornamelijk met groepsvorming en toezicht te maken.’

Vuurwerk
Michiel van Weele (D66) stelt enkele vragen over vuurwerkoverlast in de laatste weken van 2020. De burgemeester: ‘Zoals elk jaar wordt er een plan gemaakt door het basisteam politie, waarbij we met gemeente, politie en OM bekijken hoe we het beste oudejaarsnacht veilig en goed door kunnen komen. Dat plan wordt begin december gemaakt en daar heeft vuurwerk een belangrijke rol in, maar ook hoe we met handhaving omgaan. Meldingen van overlast kunnen worden gemeld op het politienummer 0900 8844. Er is een vuurwerkverbod. De coronamaatregelen hebben prioriteit, maar het verwachtingspatroon is dat jongeren in de nieuwjaarsnacht van zich laten horen. We zullen zorgen dat onze hulpdiensten altijd vrij baan hebben.’

Kindermishandeling
Op vragen over kindermishandeling van Connie Brouwer (Fractie Brouwer) antwoordt wethouder Madeleine Bakker: ‘Het college vindt kindermishandeling een zeer ernstige zaak. Van kinderen waar Save in De Bilt bij betrokken is zijn drie kinderen die langer dan drie maanden wachten op een module die voor hen passend zou zijn bij de hulpverlening. Ze hebben wel hulp maar het zou nog beter zijn als ze de zorgcomponent krijgen waar ze op moeten wachten. Er is voor deze kinderen een regionale aanpak afgesproken. Er wordt per casus gekeken wat de beste methode is om hier versnelling in te brengen. Het gaat niet om geld of zaken die we al of niet ingekocht hebben als zorgaanbod, maar dat er capaciteitsvragen zijn bij de zorgaanbieder die we graag zouden willen inschakelen.’

VMBO Aeres
Namens Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt Connie Brouwer en aantal vragen over de sluiting per 1 augustus 2021 van Aeres MAVO in Bilthoven. De vragen worden eveneens beantwoord door wethouder Madeleine Bakker. De vraag of er gesprekken geweest zijn tussen Aeres en andere onderwijsinstellingen kan zij bevestigend beantwoorden. Onder ander het Berg en Bosch College. Over overname van leerlingen zijn voor zover de wethouder weet geen gesprekken gevoerd, want Aeres wil haar leerlingen graag behouden. Gelet op de geringe afstand tussen Bilthoven en Maartensdijk lijkt dat logisch. Er zijn nog geen concrete plannen voor het vrijkomend schoolgebouw, maar we zijn pro-actief gestart met een eerste inventarisatie en daarin wordt een quickscan gemaakt naar de mogelijkheden.’

Meer berichten