Logo vierklank.nl
Het kleine, nu door weilanden omgeven park was in de negentiende eeuw aanzienlijk groter en kende een bebossing die zich tot aan ’t Gooi uitstrekte. Binnen het aangekochte aansluitend deel zullen nu de oude vijverpartijen worden hersteld.
Het kleine, nu door weilanden omgeven park was in de negentiende eeuw aanzienlijk groter en kende een bebossing die zich tot aan ’t Gooi uitstrekte. Binnen het aangekochte aansluitend deel zullen nu de oude vijverpartijen worden hersteld. (Foto: Henk van de Bunt)

Over de toekomst van Persijn

Eigenaar Marcel Röhrs van de Buitenplaats Persijn heeft een functieverandering van de Maartensdijkse buitenplaats aangevraagd. Al eerder heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven hier welwillend tegenover te staan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en is er één zienswijze ontvangen; deze heeft tot een aanpassing geleid. Het bestemmingsplan ‘Buitenplaats Persijn’ is nu klaar voor vaststelling en aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee op donderdag 26 november in te willen stemmen.

Marcel Röhrs vertelt: ‘Het langwerpige perceel waarop de buitenplaats is aangelegd wordt aan de oostzijde begrensd door de Koningin Wilhelminaweg (N417) en door de Achterweteringseweg in het zuiden. Tot 2016 is de locatie in gebruik geweest bij Lijn 5. Wij hebben de buitenplaats in 2017 aangekocht en de noordelijk daarvan gelegen weilanden in 2018. In het geldende bestemmingsplan hebben de gronden een maatschappelijke en een agrarische bestemming. Ik heb voor de gewenste functiewijziging in overleg met de gemeente een bestemmingsplan laten opstellen’. 

Gebruik
De gebouwen en het park zijn tot 2016 in gebruik geweest bij Lijn 5; de opstallen als hoofdkantoor en als project voor begeleid wonen voor 60 bewoners. Door veranderingen in de zorg, qua beleid, organisatiestructuur, zorgvisie en financieringswijze is er geen noodzaak meer voor een dergelijke functie op deze locatie. Röhrs: ‘De functieverandering betreft het omzetten van de functie van het hoofdgebouw van ‘begeleid wonen’ naar ‘short-stay’. Het voormalige koetshuis zal worden gebruikt voor het softwarebedrijf van de aanvrager, dat nu nog is gevestigd aan de Kapelweg in De Bilt. De gebouwen en de buitenplaats zullen worden gerestaureerd.

Vijvers
Het later aangekochte noordelijk deel van het gebied is tot op heden in gebruik als weiland. Binnen delen van dit gebied worden de oude vijverpartijen hersteld. De watergangen zullen voorzien worden van natuurvriendelijke oevers. Aan de oostrand zal beplanting worden aangebracht. Bestaande watergangen blijven, behalve bij de vergraving ten behoeve van de nieuwe waterpartijen, grotendeels gespaard. In overleg met het waterschap zullen de watergangen aan de randen van de percelen eveneens worden voorzien van natuurvriendelijke oevers. Al met al zal dit tot een positieve bijdrage leiden aan de waarden van het zuidelijk deel dat deel uit maakt van Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Herstel
Röhrs vervolgt: ‘Voor het ontwerp van het herstel van de oude kern van de buitenplaats is archiefonderzoek naar oude foto’s en kaarten gedaan. In het noordelijke (later aangekochte) deel zullen dus de oude gedempte waterpartijen worden teruggebracht. Aan de oostrand zal het vroegere eiken- en beukenbos (van 1918 tot 1927 was het landgoed in handen van een houthandelaar. Hij kapte het bos en zette het land om in weidegrond) opnieuw aangeplant worden. Ook zal een deel van de oorspronkelijke paden en lanenstructuur hersteld worden. Het middendeel zal open worden gehouden en benut worden voor extensieve beweiding. Het bestaande water blijft gehandhaafd en wordt voorzien van natuurvriendelijke oevers, nodig voor het behoud en de versterking van de ecologische waarden in het plangebied. In het zuidelijke deel worden de oorspronkelijke waterpartijen, lanen en zichtlijnen ook hersteld. Op het terrein zijn parkeer- en speelterreinen aangelegd, die qua omvang en materiaalkeuze niet harmoniëren met de rest van het park. Deze worden aangepast of gedeeltelijk verwijderd. Ook zal de oorspronkelijke moes- en fruittuin samen met een oorspronkelijk aanwezige kas worden hersteld’.

Omwonenden
De initiatiefnemer heeft over het plan in juni 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd in De Vierstee te Maartensdijk. Voor deze bijeenkomst waren naast de gemeente, de aangrenzende bewoners, overige omwonenden en bedrijven uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst heeft Röhrs in samenwerking met de architect (HSRO) historische kaarten en tekeningen van de nieuwe inrichting getoond en het bestemmingsplan toegelicht. Er was ook overleg met de Historische Vereniging Maartensdijk en de Dassenwerkgroep. Het plan voor restauratie en herbestemming van de buitenplaats werd positief ontvangen.

Publiekstoegankelijkheid
De buitenplaats zal 10 keer per jaar in zijn geheel opengesteld worden voor publiek. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij nationale, regionale en lokale evenementen. Daarnaast bestaat het voornemen om samen met lokale verenigingen een nieuw specifiek buitenplaats-evenement te organiseren. Ook zal samen met de historische vereniging worden onderzocht of bezoek met gids in het weekend levensvatbaar is. Nationale evenementen zijn bijvoorbeeld Open Monumentendagen en Museumnacht. Regionale evenementen kunnen zijn plukdagen in de te herstellen boomgaard en moestuin en lokale evenementen zijn er als open tuinendagen Westbroek en de wielerronde

Delen van het terrein zijn toegankelijk indien er exposities gehouden worden in het hoofdgebouw. Hier zal een paviljoen worden gerealiseerd waar kunsttentoonstellingen kunnen worden georganiseerd. Ook zullen met de Nederlandse kastelenstichting excursies en studiedagen worden georganiseerd. Voor eventuele inlichtingen: info@landgoedpersijn.nl.

door Henk van de Bunt

Meer berichten