Juno en Yfke hebben al anderhalf jaar geleden een brief gegeven aan alle bewoners van de Groenekanseweg om er voor te zorgen dat er minder hard op de Groenekanseweg wordt gereden.
Juno en Yfke hebben al anderhalf jaar geleden een brief gegeven aan alle bewoners van de Groenekanseweg om er voor te zorgen dat er minder hard op de Groenekanseweg wordt gereden.

Groenekanseweg blijft punt van zorg

Algemeen

door Henk van de Bunt

De strijd tegen het sluipverkeer in De Bilt gaat nu echt beginnen. Met het doortrekken van de Asserweg naar de Biltse Rading en het invoeren van eenrichtingsverkeer op een aantal doorgangswegen hoopt De Bilt een einde te maken aan sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist.

In het collegevoorstel, dat donderdag 12 november de Raadscommissie Openbare ruimte besprak wordt het zo verwoord: ‘De gemeente De Bilt kampt ’s morgens en ’s avonds met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist, vooral in het oude dorp De Bilt. Het ‘Verkeerscirculatieplan De Bilt’ (hierna: VCP) omvat een aantal maatregelen, die sluipverkeer tegengaan en bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp. De meest essentiële ingreep om de circulatie van het verkeer te verbeteren, is het aansluiten van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg op de rotonde op de Biltse Rading. De gemeenteraad heeft na lobby van verschillende bewonersgroepen in De Bilt meerdere malen geïnformeerd naar, en aangedrongen op, deze ingreep. Zodra deze ingreep is gerealiseerd, kunnen wij (College red.) op delen van de Looydijk, Blauwkapelseweg en de Dorpsstraat éénrichtingsverkeer instellen, waarmee sluipverkeer flink onaantrekkelijker wordt gemaakt’.

Muurvast
Dat sluipverkeer gebruikt de dorpskern van De Bilt om sneller op de A27 en A28 te komen. Daardoor staat het in de ochtend- en avondspits vaak muurvast op doorgangswegen in De Bilt. Verkeer dat het oude dorp van De Bilt als sluiproute richting A27 gebruikt, moet binnen afzienbare tijd weer aansluiten achter aan de file op de A28 en de A27. De Raadscommissie vergaderde donderdagavond uitvoerig over het voorstel van het college. Met name de Dorpsstraat loopt in de avondspits helemaal vast. Dat heeft ook weer gevolgen voor het verkeer op de Burgemeester de Withstraat en de Blauwkapelseweg die ook vol lopen met verkeer. Volgens de Fietsersbond levert dat met name op de Dorpsstraat voor fietsers erg gevaarlijke situaties op. De fietsers hebben daar al nauwelijks ruimte. Als de krappe weg helemaal vol staat met auto’s, laveren de fietsers tussen alle auto’s door om de weg te vervolgen.

Volgend jaar
Sinds 2014 praat politiek De Bilt al over maatregelen; in het eerste kwartaal van 2021 moet het gebeuren; met de aansluiting van de Asserweg op de Biltse Rading en eenrichtingsverkeer ingevoerd op delen van de Looydijk, Blauwkapelseweg en de Dorpsstraat. Bewoners van De Bilt hebben de afgelopen jaren meerdere keren aangedrongen op maatregelen en donderdagavond kon verkeerswethouder André Landwehr melden dat, als de raad later deze maand akkoord gaat, de klus begin volgend jaar gaat beginnen. Binnen drie maanden moet eenrichtingsverkeer in een aantal wegen zijn ingevoerd. Haast is geboden, omdat de gemeente anders misgrijpt naar een subsidie van 375.000 euro voor de verlenging van de Asserweg.

Niet blij
Niet iedereen is blij met de maatregelen. Klaas-Jan Dolman vat later zijn bijdrage als inspreker nog eens samen: ‘Het kernpunt van mijn betoog is dat de gemeente accepteert dat de bestaande knelpunten op de Groenekanseweg met het doortrekken Asserweg en invoeren van eenrichtingsverkeer worden verergerd. De maximum wegcapaciteit wordt nu al overschreden en er staan elke dag lange files richting Dr. Letteplein: de verkeersveiligheid staat onder druk. Elke extra verkeerstoename op Groenekanseweg is verkeerskundig onaanvaardbaar; dit volgt ook uit VCP. De emmer stroomt al over, maar de gemeente zet de kraan verder open. Het wordt tijd dat gemeente i.o.m. omwonenden effectieve en haalbare maatregelen gaat onderzoeken om de problemen op de Groenekanseweg aan te pakken. Alleen monitoren zet geen zoden aan de dijk’. In de raadscommissievergadering gaf wethouder André Landwehr aan het niet eens te zijn met deze lezing; hij zegde toe de Groenekanseweg ook na de maatregelen te blijven monitoren.

Verheugd
Sander Thönissen sprak in namens Bewoners Blauwkapelseweg: ‘Wij zijn zeer verheugd dat er nu daadwerkelijk concrete voortgang is op de Asserweg. We hebben nog al wat vertraging ervaren. Ook complimenteren wij de gemeente met de afstemming in de omgeving. Een klankbordgroep met bewoners, scholen, sportverenigingen heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor één zienswijze zou ik persoonlijk extra aandacht willen vragen. De Groenekanseweg is een algemeen erkend knelpunt. Hoewel het een gebiedsontsluitingsweg betreft loop je tegen grenzen aan op gebied van leefbaarheid. Ik begrijp heel goed dat bewoners zich zorgen maken mede gezien de toekomstige ontwikkelingen op bijvoorbeeld de Schapenweide. Voor structurele oplossingen is geld nodig. Gezien de financiële positie van De Bilt zie ik enkel mogelijkheden indien die oplossingen gefinancierd worden in combinatie met de provincie. De provincie heeft geld en zal meer geld krijgen voor allerlei uitdagingen die niet op rijksniveau kunnen worden opgelost. Ik hoop dat de geplande werkzaamheden nu doorgang vinden en dat daarna een situatie ontstaat met intensieve aandacht voor mobiliteit en het verduurzamen daarvan’.

Kinderen
Wim Mastop sprak in namens de Fietsersbond: ‘Wij zijn blij dat dit eindelijk uitgevoerd wordt en met de één-richting ontsluiting. We hadden verwacht dat de ruime Asserweg uitstekend geschikt was voor het doortrekken van het fietspad tot aan de Waterweg. We vinden het jammer dat ‘groen’ belangrijker is gebleken dan de veiligheid van jonge fietsertjes. De communicatie hierover was niet erg transparant. Het invoegen van fietsers uit de tunnel op de doorgetrokken Asserweg vereist de nodige verkeerservaring, iets dat van jonge kinderen niet mag worden verwacht. Ouders zullen met hen over het voetpad gaan fietsen. Het helpt als het voetpad in noordelijke richting een volwaardig fiets- en voetpad wordt. Dat is nu al als zodanig in gebruik ondanks dat het nu ongeschikt is. Ook met het oog op de toekomstige nieuwbouw van het Dorpshuis is een goed vormgegeven toegang vanaf de noordzijde zeer gewenst’.

Sander Thönissen van Bewoners Blauwkapelseweg: ‘Wij zijn zeer verheugd dat er nu daadwerkelijk concrete voortgang is op de Asserweg. De Groenekanseweg is een algemeen erkend knelpunt’.
De herinrichting en de realisatie van de doortrekking van de Asserweg in De Bilt is een van de resterende maatregelen uit het Verkeerscirculatieplan. (archieffoto 2014)
Het College gaf eind 2016 al aan dat de kruising dr. Letteplein - Groenekanseweg tot de vijf gevaarlijkste verkeerssituaties in De Bilt behoorde en dat de veiligheid van het fietsverkeer om een verbeterde inrichting vroeg.
!