Een foto uit 2019 van een deel van locatie Maartensdijkse Bosch Noord. Onderlangs loopt het Loosdrechts Spoor en rechts ligt Lage Vuursche. (foto Edwin van den Akker)
Een foto uit 2019 van een deel van locatie Maartensdijkse Bosch Noord. Onderlangs loopt het Loosdrechts Spoor en rechts ligt Lage Vuursche. (foto Edwin van den Akker)

Windenergiemogelijkheden in De Bilt

Algemeen

door Henk van de Bunt

Ten behoeve van de grootschalige opwek van duurzame energie zijn windturbines een belangrijke mogelijkheid. Echter zijn windturbines ruimtelijk gezien niet overal kansrijk. Om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van windenergie heeft de gemeente De Bilt aan een onderzoeksbureau gevraagd de ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeentegrenzen te onderzoeken. De werkwijze en resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in een op 21 juli uitgebracht eindrapport.

De gemeente De Bilt heeft de ambitie uitgesproken om in navolging van het landelijk klimaatakkoord te groeien naar een energie-neutrale gemeente. Dit betekent dat de energie die de huishoudens van De Bilt gebruiken, wordt gecompenseerd door groene energie die binnen de grenzen van de gemeente is opgewekt. In 2030 dient 50% van de energie duurzaam opgewekt worden, in 2050 moet dat 100% zijn. De meest kansrijke mogelijkheden voor opwekken van duurzame energie is het plaatsen van zonneweiden en windturbines binnen de grenzen van de gemeente.

Mogelijkheden
De ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie worden beperkt doordat afstand tot verschillende belemmeringen moet worden aangehouden. Op locaties waar geen ruimtelijke belemmeringen aanwezig zijn kunnen de mogelijkheden voor windenergie verder onderzocht worden. Er wordt een overzicht van deze locaties weergegeven en voor vijf locaties die als ‘meest kansrijk’ worden beoordeeld is een beschrijving van de locatie en daarin aanwezige mogelijkheden gegeven. Daarnaast wordt een indicatie van de te verwachten elektriciteitsproductie van windturbines in de gemeente De Bilt gegeven. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting en de belangrijkste conclusies.

Beperkingen
De opdracht van de gemeente aan het onderzoeksbureau was te onderzoeken waar in de gemeente De Bilt stukjes grond te vinden zijn waar geen wettelijke beperking is voor het bouwen van windturbines. Het gaat hier expliciet over landelijke en regionale beleidsregels die een mogelijk plaatsing van windmolens in de weg kunnen staan; denk hierbij aan de vastgestelde afstanden van windmolens tot woningen en hoogspanningslijnen, of met inachtneming van de Hollandse Waterlinie en ecologische factoren.

In het onderzoek is geen rekening gehouden met andere factoren die bij de afweging van de plaatsing van windmolens kunnen worden betrokken, zoals aan overlast gerelateerde onderwerpen als geluids-, licht- en trillingsoverlast voor omwonenden, aantasting landschap en landschappelijke waarden, impact op flora en fauna, de enorme schaal en maat van de windmolens ten opzichte van de nu voorliggende locaties etc.

Locaties
Op basis van dit onderzoek blijken er vier locaties te zijn waar geen belemmeringen zijn voor windmolens, te weten ten noorden en ten zuiden van de Nieuwe Weteringseweg tussen Maartensdijk en Groenekan. Het gaat hier om locatie Maartensdijksche bos Noord: Grotendeels bosgebied met centraal gelegen een groot open veld. In het meest noordelijke gedeelte van het gebied is de Hilversumsche Golf Club gelegen.

De locatie: Tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading: Grotendeels polderlandschap met in het oosten stukken bosgebied en bomenrijen. Goed zichtbaar voor inwoners van Hollandsche Rading en Maartensdijk.

De locatie: Tussen Maartensdijk en Nieuwe-Wetering: Polderlandschap in het westen overlopend in bosgebied in het oosten. Geen belemmeringen in het zuidwestelijke gedeelte van de locatie. Een belangrijke aandachtspunt is het militaire magazijncomplex in het centrum van de locatie. Goed zichtbaar voor inwoners van Maartensdijk en Nieuwe-Wetering. En de locatie Tussen Nieuwe-Wetering, Groenekan en Bilthoven: Polderlandschap met daardoorheen lopend stukken bosgebied, met name in het oosten. Goed zichtbaar voor inwoners van Nieuwe-Wetering en Groenekan. In gedeelten van het gebied zijn mogelijkheden om windturbines zo te plaatsen dat omliggend bosgebied de windturbines enigszins aan het zicht onttrekken

Opbrengst en vergelijking
Het onderzoek concludeert dat de verwachte elektriciteitsopbrengst van één grote windturbine in de gemeente De Bilt rond de 20.000 MWh per jaar zal liggen. Middels windturbines kan dus een aanzienlijke bijdrage aan de energiebehoefte van de gemeente De Bilt worden geleverd. Voor een zonnepark van 10 hectare is een elektriciteitsproductie van rond de 12.000 MWh per jaar te verwachten. Het grote aantal locaties met mogelijkheden voor windenergie maakt dat de gemeente een afweging kan maken tussen locaties waar zij het verder onderzoeken van de mogelijkheden voor windturbines wel of niet wenselijk acht. Het advies van het onderzoeksbureau is om deze afweging in samenspraak met de inwoners van de gemeente te maken.

Het polderlandschap tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading biedt mogelijheden voor een redelijk aantal windturbines.
!