Het eerste deel van de verbreding A27 is al achter de rug; de vele gepande schermen bij deze 2e aanpassing gaan voorlopig niet door.
Het eerste deel van de verbreding A27 is al achter de rug; de vele gepande schermen bij deze 2e aanpassing gaan voorlopig niet door.

Uitstel verbreding A27 niet voor iedereen goed nieuws

Algemeen

door Henk van de Bunt

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld, dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven; het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin is aangegeven dat het programma niet meer gebruikt kan worden als basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten en effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde Natura 2000-gebieden.

Omdat de PAS ook ten grondslag lag aan het Tracébesluit Ring Utrecht, kon deze volgens de Raad van State niet in stand blijven. Het project zal nu een eigen beoordeling (los van het programma PAS) moeten maken en die opnemen in een nieuw Tracébesluit. Daarvoor zal een nieuwe procedure moeten worden doorlopen. De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak worden de komende periode uitgewerkt. De volledige uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State.

Groenekan
Tonny Groen volgt dit project o.a. vanuit haar functie als lid van de Dorpsraad Groenekan: 'Voor het dorp Groenekan is dit minder goed nieuws, het eerste deel van de verbreding A27 is daar al achter de rug, het Dorp en de N417 en KW weg vangen de files van Utrecht op en de vele gepande schermen bij deze volgende aanpassing gaan voorlopig niet door. Eerst was er de verbreding van A1 /A27 tot aan Utrecht noord en die is gerealiseerd. Bij het dorp Groenekan is de grootste verbreding dus achter de rug; sterker nog men heeft er al een voorschot genomen op de 2e verbreding (ruimte ligt er al voor extra 4e rijbaan) en ook bij het plaatsen van de verlichting is al rekening gehouden met deel 2 (heel hoge lantaarnpalen) en er is al extra groen gekapt'.

File
'Gevolg van deze verbreding (A27/A1) is dat het verkeer op de A27 vanaf Hilversum goed kan doorrijden tot aan..... Utrecht Noord. Daar moet immers nog verbreed worden. De file die eerst bij Hilversum stond staat nu bij Groenekan en veel mensen weten dan in de spits de N417 door het dorp over de Koningin Wilhelminaweg te vinden. Wij noemen de Koningin Wilhelminaweg dan ook de 4e baan van de A27. Nu er voorlopig geen 4e baan op de A27 komt houden wij dat sluipverkeer door het dorp richting en van Ring Noord Utrecht'.

Schermen
'Omdat het project A1/A27 onder oude geluidswetgeving viel (met een bepaalde rekenmethode) kreeg het dorp naar verhouding weinig geluidmaatregelen. Bij de geplande 2de verbreding waren aanzienlijk meer schermen gepland. Ook was er 15 miljoen beschikbaar gesteld door de Provincie voor bovenwettelijke maatregelen. Het Dorp Groenekan kreeg uit deze pot nog meer geluidsbescherming. Het dorp Groenekan was dus voor wat betreft de afname van geluid positief over de verbreding A27/A12 bij Utrecht. Veel huizen in het dorp gingen van ruim 60 DB naar onder de 54 DB. Nu dit project (voorlopig) niet doorgaat is overleg noodzakelijk over: hoe nu verder moet met de geluid-, licht- en verkeeroverlast. En natuurlijk hoopt zich, mede door de files ook nog eens de CO2 op'.

Geluid en Verkeer
'RWS heeft in het kader van het project (A27/A1/ring Utrecht) hogere geluidswaarden berekend voor de huizen in Groenekan en onder de huidige wetgeving betekent dit mogelijk, ook zonder verbreding, recht op extra schermen voor Groenekan. Ook was overeengekomen dat er bovenwettelijke extra maatregelen zouden komen. Ik ga uitzoeken of ons dorp toch voor die geluidsbescherming in aanmerking komt. Groenekan is de dupe van een knip in twee projecten waarvan er nu een niet doorgaat.

Er is inmiddels ook een werkgroep Koningin Wilhelminaweg, die samen met de gemeente De Bilt bekijkt welke maatregelen nodig en technisch mogelijk zijn om het sluipverkeer tegen te gaan. Misschien kunnen zich hier nu de Provincie en RWS bij aansluiten; immers het betreft hier (inter-)nationaal verkeer op een weg die (voor het deel buiten de bebouwde kom) en aangeduid is als erfontsluitingsweg.'

KW weg als 4e baan?