Afbeelding

Verkeersmaatregelen Jan Steenlaan in raadscommissie

Algemeen

door Henk van de Bunt

De herinrichting van de Jan Steenlaan in Bilthoven is al ruim 15 jaar onderwerp van discussie. Na de ontvangst van de notitie van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan kondigde het College van Burgemeester en Wethouders besluitvorming aan over het vervolgtraject. De voortgangsrapportage hierover is nu geagendeerd in de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 december.

Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven, scholen en sportclubs uit de omgeving van de Jan Steenlaan heeft geprobeerd om een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. Zij reikte daarbij drie oplossingsrichtingen aan, te weten: een fietsstraat met autoverkeer in twee richtingen door het aanbrengen van een knip; een fietsstraat met autoverkeer in één richting; een fietspad tussen Heidepark en Soestdijkseweg Noord. Zes van de acht in de werkgroep deelnemende organisaties hebben voorkeur voor de fietspadoplossing.

Constatering
Intussen heeft het College alle belangen, besprekingen en onderzoeksresultaten nogmaals heroverwogen en geconstateerd dat er binnen de kern Bilthoven diverse ontwikkelingen zijn gepland, die grote impact zullen hebben op verkeersstromen in het stationsgebied en dat ook de Jan Steenlaan onderdeel zal moeten uitmaken van een netwerkaanpak om Bilthoven in de toekomst bereikbaar te houden voor het verkeer. Daarom vindt het College het op dit moment onverantwoord om op de Jan Steenlaan ingrijpende maatregelen toe te passen.

Verkeerscirculatieplan
In afwachting van de netwerkaanpak voor het gehele stationsgebied, heeft het College voor de korte termijn voorkeur voor kleinschalige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en denkt dan aan kleine aanpassingen in de vorm van verkeer-remmende maatregelen in de wegas, attentie-verhogende bebording en markeringen en visuele maatregelen, zoals het versmallen van de rijbaan door verruiming van de fietsstroken. Om de huidige verkeerssituatie in de omliggende woonstraten te verbeteren en de bereikbaarheid van het gehele gebied te vergroten heeft het College besloten tot het opheffen van het tijdelijk verkeerscirculatieplan De Leijen. Dit betekent dat tweerichtingsverkeer op de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Rembrandtlaan en Van Ostadelaan weer mogelijk is. Verkeer zal daardoor de woonstraten van Bilthoven-Noord en De Leijen ontzien. Dit is sluipverkeer dat voor veel overlast en verkeersonveiligheid, met name rondom de Van Dijckschool, in die straten zorgt. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen om het doorgaande verkeer af te buigen via de Jan van Eijcklaan en Rembrandtlaan teneinde het verkeer op de Jan Steenlaan te ontlasten. Tevens zullen maatregelen worden getroffen om het vrachtverkeer uit de Jan Steenlaan te weren. De kosten worden gedekt uit de begrotingspost voor kleinschalige verkeerskundige maatregelen en de uitvoering van de maatregelen worden voorzien in het tweede en derde kwartaal van 2019.

Betrokken
Bewonersvereniging Bilthoven Noord, Wijkraad De Leijen, scholen en sportclubs rond de Kees Boekelaan richtten zich eind oktober in een brief tot het College van Burgemeester en Wethouders: 'Naar wij hebben vernomen bent u voornemens tot besluitvorming te komen rondom de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan. Als initiatiefnemers van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan vernemen wij graag hoe wij betrokken worden voordat uw College daadwerkelijk tot besluitvorming overgaat. Gezien het karakter van het initiatief (naast inhoud ook draagvlak een rol laten spelen bij te maken keuzes) en de door vele betrokkenen in de laatste anderhalf jaar geleverde inspanningen, gaan wij er van uit dat wij voor er een besluit in het College valt geïnformeerd en gehoord worden. Sinds het aanbieden van de Startnotitie (inmiddels ruim een half jaar verder) is er radiostilte geweest. Tegelijkertijd constateren wij ook dat de uitgebrachte Startnotitie wellicht minder een duidelijk advies is en meer het karakter van een inventarisatie van standpunten betreft. Reden temeer o.i. om, voorafgaand aan daadwerkelijke besluitvorming, overleg te hebben tussen initiatiefnemers en de bestuurlijk verantwoordelijken.' Deze brief is aan de agenda van de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 december toegevoegd.

Bushalte Rembrandtlaan (lijnen 77 en 78) is niet rolstoelvriendelijk. Bushalte Rubenslaan (langs de Jansteenlaan (78)) is rolstoelvriendelijk en Bushalte ouderen (Jan Provostlaan bij de Bremhorst (78)) is rolstoelvriendelijk en alleen voor ouderen?

Afbeelding
Er komt een verbodsgebied vrachtverkeer voor dit gedeelte van de Jan Steenlaan.
Buslijn 77 en buslijn 78 lopen in de huidige situatie volgens de route Rembrandtlaan. Door voor beide lijnen de huidige routering aan te houden is er op de Jan Steenlaan geen passerend busverkeer. Daarnaast heeft de haltering van bussen op de rijbaan een snelheid-remmend effect.
Afbeelding
Afbeelding
!