Logo vierklank.nl
 De huidige basisschool De Regenboog maakt plaats voor IKC De Regenboog. Het is maar de vraag of de realisatiedatum - 'zomer 2019' -  bewaarheid kan worden.
De huidige basisschool De Regenboog maakt plaats voor IKC De Regenboog. Het is maar de vraag of de realisatiedatum - 'zomer 2019' -  bewaarheid kan worden.
Algemeen

Nieuwe aanbesteding nieuwbouw De Regenboog nodig

Basisschool De Regenboog meldt op hun website: 'Na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding gaat de bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) De Regenboog in maart 2018 nu echt van start'. Het College van Burgemeester en Wethouders bericht echter anders.

door Henk van de Bunt

Deze week maakten zij bekend dat de eerder gestarte aanbestedingsprocedure van geen van de vijf geselecteerde gegadigden een inschrijving heeft opgeleverd en dat het College aansluitend is gestart met een 'onderhandelingsprocedure zonder aankondiging' op basis van het 'Aanbestedingsreglement Werken 2016'. Ook die onderhandelingsprocedure heeft niet tot resultaat geleid.

Een Integraal KindCentrum (IKC) is een soort brede school waar verschillende organisaties in onderwijs en kinderopvang vanuit een gedeelde visie samenwerken. In het gebouw staat ontwikkeling, onderwijs en opvang van kinderen van 2 tot en met 12 jaar centraal. Stichting Kinderopvang organiseert de buitenschoolse opvang (4 tot en met 12 jaar). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor Peutergroep De Regenboog (2 tot 4 jaar). Het onderwijs wordt verzorgd door Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog. In een apart gebouw op hetzelfde terrein wordt kinderdagopvang (0 tot en met 4 jaar) van Small Society aangeboden. De nieuwbouw zal op de huidige locatie plaatsvinden. Dit betekent dat de huidige basisschool De Regenboog voor een - nu langer wordende - periode in tijdelijke huisvesting in Het Lichtruim en Het Mereltje gevestigd zal zijn.

Marktconsultatie
De gemeente heeft nu besloten om een marktconsultatie te organiseren, alvorens een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. De marktconsultatie moet meer duidelijkheid geven over de in de markt te zetten opdracht en over de consequenties voor de planning, de bouwkosten en het daarmee samenhangende budget. Over een eventueel benodigd aanvullend budget en de dekking daarvan verwacht het gemeentebestuur de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2018 een voorstel uit te brengen.


 

Meer berichten