Frans Poot is voorzitter bij het agendapunt over gedragscodes.
Frans Poot is voorzitter bij het agendapunt over gedragscodes.

Uit de gemeenteraad van 25 januari

Algemeen Algemeen

door Guus Geebel

Anco de Rooij werd beëdigd en geïnstalleerd als commissielid niet zijnde raadslid voor de fractie van de ChristenUnie. Hij zal zich gaan richten op de commissie Burger en Bestuur. Anco de Rooij staat op plaats 3 van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werkt bij de gemeente Utrecht binnen het sociaal domein.

De raad besluit bij hamerslag in te stemmen met de 'Ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwikkeling Utrechtseweg 340 in De Bilt', als kader voor een goede ruimtelijke inpassing van een woonbestemming op de huidige kantoorlocatie. Een initiatiefvoorstel van Fractie Schlamilch om voor inwoners van De Bilt een raadgevend, niet-bindende referendum mogelijk te maken wordt na hoofdelijke stemming met 2 stemmen voor en 24 tegen verworpen. Tegenstemmers lichten in een stemverklaring hun stem toe. 

Moties
Een motie over nieuwe kansen voor Het Lichtruim ingediend door D66, GroenLinks, CDA en Fractie Schlamilch  vraagt het college inzichtelijk te maken welke afspraken in het verleden met SSW zijn gemaakt over de realisatie en exploitatie van Het Lichtruim. De motie vraagt verder een visie te formuleren met eisen van de gemeente voor het pand als: de inrichting, de bemensing, een ontmoetingsruimte met horeca,  een aanspreekpunt voor bezoekers en een verbeterde toegankelijkheid. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Drie moties ingediend door Fractie Schlamilch: Vast punt inspraak burgers bij commissies, Houd commissievergaderingen op locatie en Geen verdere vertraging beeld Fietsspel, worden verworpen en krijgen alleen steun van de indiener.

Gedragscode integriteit
De raad stelde unaniem de Gedragscode integriteit De Bilt 2018 vast, voor volksvertegenwoordigers, wethouders en de burgemeester. Deze gedragscode vervangt de bestaande op basis van een modelgedragscode van de VNG. De code is compacter en toegankelijker gemaakt en wat al wettelijk is geregeld is niet meer opgenomen. Omdat de burgemeester portefeuillehouder is was Frans Poot voorzitter bij dit agendapunt. Potters vindt het voor een burgemeester belangrijk om regelmatig te praten over integriteit. Hij voelt het als een bijzondere verantwoordelijkheid om te zorgen dat de integriteit van het bestuur echt gewaarborgd is. 'De gedragscode is weliswaar een document, een code, maar vooral iets wat we intrinsiek in onszelf moeten uitdragen. Het is een spiegel voor uzelf en daarmee een spiegel voor de samenleving.' Potters gaat in op gestelde vragen en stelt dat de vrijheid van meningsuiting in de raad nagenoeg absoluut is. 'De gedragscode zegt om vooral netjes met elkaar om te gaan. Er is zeker geen sprake van censuur.' Hij vindt dat de eisen die we aan onze raadsleden en wethouders stellen hoger mogen zijn dan die aan onze inwoners en dat een raadslid een voorbeeldfunctie vervult. 'Als er sprake is van een integriteitsschending binnen het bestuur dan gaan we daarmee naar buiten.' Een motie ingediend door Fractie Schlamilch  waarin gevraagd wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vergoeden van de eerste kandidaten op een verkiezingslijst voor de gemeenteraad krijgt geen steun van de overige fracties.    

Vragenuur
Peter Schlamilch en Christiaan van Nispen tot Sevenaer stellen vragen over rattenoverlast in de omgeving van de Kometenlaan in Bilthoven. 'Burgers geven aan dat dit een aanhoudend probleem is dat al jaren bestaat en door de SSW, die verwijst naar de gemeente, te weinig wordt onderkend. Ratten kunnen ernstige schade aan de volksgezondheid toebrengen.' Schlamilch verzoekt het college daarom zo spoedig mogelijk met een totaalaanpak te komen om het rattenprobleem onder controle te krijgen. Vooruitlopend daarop vraagt hij onmiddellijk maatregelen te treffen, zoals handhaving en basisvoorlichting. Christiaan van Nispen tot Sevenaer stelt dat drie zaken nodig zijn: in de gehele wijk streng toezien op het weggooien van voedsel in de openbare ruimte, tuinen of balkons, goed snoeien van het openbare groen en het daadwerkelijk vangen van de ratten. Hij vraagt of het college bereid is om op zeer korte termijn met de bewoners en de SSW te gaan praten om aan te geven dat het college daadwerkelijk bereid is serieus vergaande maatregelen te nemen. Hij vraagt om een plan van aanpak. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen antwoordt dat hij in de commissie al aangekondigd heeft met een totaalplan te komen. Hij zegt dat er geen sprake is van een rattenplaag, maar dat een aantal bronnen moet worden aangepakt. Hij heeft de gevraagde samenwerking al in gang gezet. Onmiddellijke maatregelen zijn vanwege de complexe situatie niet mogelijk, binnen een paar maanden wel. Op de vraag van Van Nispen tot Sevenaer waarom bewoners twee weken op een reactie hebben moeten wachten antwoordt hij: 'Dat het twee weken duurt komt omdat het gedrag van de bewoners moet worden aangesproken. Het vraagt om gedragsverandering van mensen die je niet van de ene op de andere dag kunt realiseren.'

De beëdiging van Anco de Rooij als commissielid voor de ChristenUnie.
!