Ralph Jacobs licht de motie over de aanvliegroute naar Schiphol toe.
Ralph Jacobs licht de motie over de aanvliegroute naar Schiphol toe.

Uitloopraadsvergadering duurt weer hele avond

Algemeen

door Guus Geebel

De geschorste raadsvergadering van 23 februari werd op 7 maart voortgezet. Als enkele fracties hun spreektijd niet hadden opgebruikt was wellicht een derde uitloopvergadering nodig geweest. Nu konden niet alle moties behandeld worden en zullen opnieuw ingediend moeten worden.

De vergadering werd voortgezet met het agendapunt ‘Maatregelen voor een vitalere ambtelijke organisatie’. Intussen hadden de fracties nadere financiële informatie ontvangen en vroeg het CDA, dat in de tweede termijn al een bijdrage had geleverd, daarom opnieuw een termijn. Ralph Jacobs (VVD) meende dat de tweede termijn op het moment van schorsing nog niet afgerond was, maar burgemeester Sjoerd Potters concludeerde aan de hand van de video-opname dat dit wel het geval was en tot besluitvorming kon worden overgegaan. Wel konden stemverklaringen worden afgegeven. Het beoogd effect van de maatregelen is de maatschappelijke opgaven waar de gemeente De Bilt voor staat adequaat aan te kunnen pakken, zodat voldaan wordt aan de huidige eisen die aan de gemeentelijke bedrijfsvoering worden gesteld. 

Verklaringen
Ralph Jacobs gaf aan dat er onjuistheden in het voorstel stonden en er meer geld beschikbaar is, maar dat de VVD wel voor het voorstel ging stemmen. Peter Flierman (CDA) en Arie Vonk Noordegraaf (SGP) betreuren de gang van zaken rond het budget, maar stemmen voor. Erik den Hertog (Lokaal De Bilt) zegt dat het na jaren afbraak tijd is voor investeringen. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) noemt de probleemanalyse en het plan van aanpak veel te vaag en ziet geen concrete meetbare resultaten geformuleerd. Hij zegt tegen het voorstel te zullen stemmen. Martijn Lauxtermann (PvdA) stemt in volle overtuiging voor het voorstel. Ook Hanneke de Zwart (D66) en Arnold van der Lee (GroenLinks) spreken hun vertrouwen uit. Corrie Brouwer (ChristenUnie) stemt in met het voorstel maar wil de financiële positie goed blijven volgen. ‘Want regeren is vooruitzien.’

Stemmingen
Een motie ingediend door Peter Flierman (CDA) die vraagt het college de raad regelmatig aan de hand van concrete indicatoren te informeren over de staat van de gewenste versterking van de organisatie. Daarnaast om een medewerkers-tevredenheids-onderzoek te doen en een terugkoppeling te geven over de inzet en effectiviteit van niet-financiële maatregelen. De motie krijgt unanieme steun. Ook een amendement ingediend door Werner de Groot (CDA) krijgt steun. Het raadsvoorstel wordt aangenomen.

Zonneveldenbeleid
Het raadsvoorstel ‘Uitgangspunten voor beleidsvisie Zonnevelden 2023’ wordt eveneens aangenomen. De fracties van Forza De Bilt en SGP stemmen tegen. Het beoogd effect is het op zorgvuldige wijze ruimte geven voor zonnevelden om te voldoen aan regionale afspraken en gemeentelijke doelen voor het opwekken van duurzame elektriciteit in 2030.

Landbouwgrond
Na de eerste termijn van de raad beantwoordt wethouder Krischan Hagedoorn de gestelde vragen en geeft hij duiding aan ingediende moties en amendementen. Het amendement, ingediend door Arie Vonk Noordegraaf (SGP), waarin hij vraagt om een aanvulling op de zin ‘De beleidsvisie Zonnevelden gemeente De Bilt 2023’ vast te stellen’, deze tekst in het belang van de voedselvoorziening aan te vullen met: ‘met dien verstande dat op bruikbare landbouwgrond geen zonnevelden zijn toegestaan’. De wethouder ontraadt de motie die onvoldoende steun van de raad krijgt. Hagedoorn begrijpt de bedoeling en wil flink zijn best doen voor de boeren. ‘Maar om de doelen te bereiken kan het mogelijk zijn deze landbouwgrond in te moeten zetten.’

Aansluitcapaciteit
Het amendement ingediend door Martijn Lauxtermann en Arie Vonk Noordegraaf over 50 procent lokaal eigendom en zeggenschap, kan de wethouder van een positief advies voorzien en wordt aangenomen. De motie ingediend door Jette Muijsson (Lokaal De Bilt) die vraagt om bij initiatiefnemers de voordelen van verticaal geplaatste zonnepanelen onder de aandacht te brengen ontraadt de wethouder omdat deze manier meer ruimte in beslag neemt. Ook de motie maximaal spreiden van zonnepanelen ontraadt het college. Beide moties krijgen geen meerderheid. Menno Boer: ‘De SP is ook voor zon op daken en wind op zee, maar daar redden we het niet mee.’ Raadslid Boer vraagt het college haast te maken met de uitbreiding van ons netwerk. Ook de SGP stelt vragen over de aansluitcapaciteit van nieuwe velden. De wethouder zegt daarover dat in de beleidsregels duidelijk staat dat je voldoende aansluitcapaciteit moet hebben om een verzoek in te kunnen dienen. ‘We gaan geen zonneveld aanleggen dat niet aangesloten kan worden.’

Schiphol
Ralph Jacobs (VVD) dient met Jacomijn Baart (GroenLinks) een motie in over de impact voor De Bilt van de naderingsroute naar Schiphol. De motie roept het college op om als stakeholder voor 1 mei 2023 een duidelijk standpunt in te nemen om het leefmilieu te beschermen tegen extra vliegverkeer boven gemeente De Bilt wegens geluidshinder, uitstoot en depositie, om in gezamenlijkheid met provincie Utrecht en andere decentrale overheden dit standpunt krachtig en volhardend over te brengen aan de centrale overheid tijdens de nadere uitwerking van de vliegroutes via een gericht gebiedsadvies, en de raad en de inwoners van gemeente De Bilt actief te informeren over ontwikkelingen op dit dossier. De motie wordt unaniem aangenomen.