Logo vierklank.nl
De weg naar Bilthoven-Noord.
De weg naar Bilthoven-Noord. (Foto: Guus Geebel)

Ontwikkelingen bestemmingsplan Bilthoven-Noord

In een persgesprek op vrijdag 10 september gaven de wethouders Madeleine Bakker en Anne Brommersma een toelichting op de stand van zaken rond de schadeclaims Bilthoven-Noord, het Crisis- en Herstelplan Corona en de Ontmoetingsdag op 25 september. 

Wethouder Bakker doet verslag van de bijeenkomst op 9 september in de sporthal bij het H.F. Wittecentrum in De Bilt met raadscommissieleden, raadsleden en betrokken inwoners over het bestemmingsplan Bilthoven-Noord en schadeclaims. ‘Het zijn twee onderwerpen die wel verband hebben met elkaar. Ter voorbereiding om het gesprek in de commissie te kunnen voeren is een notitie opgesteld die nogal technisch van aard is.’ Een paar hoofdlijnen haalt zij er wel uit. ‘De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en Stichting Planschade hebben we voorafgaand aan het opstellen van deze notitie uitgenodigd voor overleg dat tweemaal heeft plaatsgevonden. Dat heeft veel input opgeleverd over waar voor hen het probleem wordt ervaren. Dat hebben we geprobeerd in deze notitie weer te geven. Ook wat eventuele oplossingen zijn en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Dat moet leiden tot een advies van het college aan de raad.’

Bestemmingsplan
‘Wat op 9 september goed aan de orde is gekomen, is dat er geen sprake is van een fout in het bestemmingsplan. Er zit bij inwoners ook wel een stuk emotie, maar we hebben goed uit kunnen leggen dat het niet fout gegaan is. De raad stelde het bestemmingsplan op 22 mei 2014 vast en het heeft een goede juridische status. Het is aangenomen na discussies en overwegingen in de raadsvergadering van mei 2014. Daar is het niet fout gegaan. Blijft de vraag open dat mensen ervaren dat ze problemen hebben als gevolg van het bestemmingsplan. Die ervaren problemen hebben we verdeeld in vijf verschillende onderwerpen. Daar is in de bijeenkomst op 9 september over gesproken en het krijgt een vervolg in de commissievergadering op 14 september. Hoe de stap daarna is, is aan de raad. Er ligt geen voorstel van het college om het bestemmingsplan te herzien. Het college geeft alleen een advies.’

Planschade
Over de 155 planschadeclaims die in 2021 door inwoners zijn ingediend en behandeld zijn zegt de wethouder dat die erin geresulteerd hebben dat de vergoeding die de gemeente moet betalen op nul staat. ‘Alle claims zijn dus niet gehonoreerd. De reden voor afwijzing van de claims is divers. Het betreft 155 individuele gevallen die aan de hand van een individueel advies van een onafhankelijk planschadebureau beoordeeld zijn. In alle gevallen is om verschillende redenen gezegd dat de gemeente naar mening van het bureau geen vergoeding aan de indieners verschuldigd is. Uiteraard staat nog altijd de mogelijkheid van beroep open, dus de zaak van de planschadeclaims is daarmee nog niet gesloten.’

Ervaren
De wethouder noemt het een moeilijk technisch onderwerp. ‘In de uitspraak van de Raad van State staat dat de feitelijke situatie op een perceel niet overeen hoeft te stemmen met de bestemde situatie in het bestemmingsplan.’ Zij noemt dat een belangrijk element in de uitspraak. ‘Planologisch en juridisch ligt dat anders dan de mensen het ervaren. Er is een claim ingediend voor het ervaren van planschade. Daarvan zegt het planschadeadviesbureau dat in sommige gevallen helemaal geen sprake is van planologisch nadeel, in andere gevallen wel, maar dat er dan omstandigheden zijn dat je als gemeente niet schadeplichtig bent en dus niet hoeft uit te keren.’

Gemeenteraad
‘De gemeenteraad heeft in 2014 het bestemmingsplan vastgesteld en dat is dus het geldende bestemmingsplan. Is het noodzakelijk of wenselijk om aan te passen? Noodzakelijk zeggen we nee, want juridisch klopt het. Is er dan een toezegging gedaan om eventuele fouten te herstellen? Tussen het moment van het afronden van de raadsvergadering op 22 mei 2014 en het moment dat de griffie en de burgemeester het besluit tekenden waarmee het officieel werd, is ambtelijk nog een technische scan gedaan die niet geresulteerd heeft in veranderingen. Maar los van de juistheid van het bestemmingsplan kan het wel wenselijk zijn dat je de door bewoners aangedragen nadelige effecten van het plan op een bepaalde manier gaat oplossen. Dat een grote groep bewoners pleit voor een aanpassing, betekent nog niet dat daarmee het absolute gelijk is. Wij hadden donderdag 9 september een eerste beeldvormende bijeenkomst, de oordeelsvorming komt later. De besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de raad.’

Wringpunt
‘De bewonersvereniging en de Stichting Planschade hebben hun oordeel klaar, maar de bestuurders van de gemeente moeten naar het algemeen belang kijken, want wat goed is voor de een hoeft dat voor de ander niet te zijn. Wel hebben de bewoners heel duidelijk kunnen aangeven waar de schoen wringt, dat begon met één wringpunt en naarmate het langer duurde kwamen er meer punten bij. We hebben nu in beeld waar de problemen worden ervaren. Bij deze vijf onderwerpen hebben we mogelijke oplossingen beschreven met een afweging daarbij van voor- en nadelen en een advies daarover aan de raad.’ De wethouder vertrouwt erop dat de commissieleden en de raad op basis van de aangedragen inhoud in de notitie een goed en weloverwogen besluit kunnen nemen. Bakker: ‘Dat besluit wachten wij af, want ons hoogste orgaan is de gemeenteraad.’

Ontmoetingsdag
‘De raad nam op 24 juni bij acclamatie het crisis-en herstelplan aan. Daar werden veel acties in benoemd, maar een belangrijke is de Ontmoetingsdag. Die wordt op verschillende plaatsen in de gemeente gehouden op 25 september van 10:00 tot 17:00 uur’, vertelt wethouder Anne Brommersma. ‘Heel Nederland heeft op slot gezeten en verenigingen zijn daarna leden en vrijwilligers kwijtgeraakt. Sommige mensen zijn gestopt met sporten of met cultuur. We hebben met alle maatschappelijke organisaties en ondernemers bedacht dat het goed is om te markeren dat De Bilt weer opengaat. We gaan een grote feestelijke dag organiseren.’ Wethouder Bakker vertelt dat met geld dat beschikbaar kwam geslaagde activiteiten voor jeugdigen zijn gehouden.

door Guus Geebel

Meer berichten