Veel zonnepanelen op de daken van het RIVM.
Veel zonnepanelen op de daken van het RIVM. Foto: Nienke van Weele

Voorstel Biltse bijdrage aan RES ook in raad langdurig

Politiek

Nadat de commissie Openbaar Bestuur drie avonden had gedebatteerd over het raadsvoorstel van B en W over de Biltse bijdrage aan de RES, kon ook de gemeenteraad op 27 mei het agendapunt niet in een avond afronden. De stemmingen over het voorstel en de amendementen en moties werden vanwege het late tijdstip uitgesteld tot 1 juni.

Het voorstel houdt in om 30 gigawatt uur aan zonne-energie bij te dragen aan de Regionale Energiestrategie U 16, akkoord te gaan met de uitvoering van een onderzoek naar windenergie in het gebied langs de A28 en aan het opstellen van een nieuw zonneveldenbeleid, Er waren 5 amendementen en 9 moties aangemeld die in de eerste termijn door de fracties werden toegelicht. Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt dat we niet om zon en wind heen kunnen en voortvarend aan de slag moeten gaan. Hij dient een amendement en twee moties in. In het amendement vraagt hij om het onderzoek naar windenergie langs de A28 ook langs de A27 te houden. In de moties wil hij naar meer dan 5 hectare zon op dak en participatie van de overheid bij lokaal eigenaarschap bij zonneparken onderzoeken. Erik den Hertog (Bilt Belang) wil met een amendement de bijdrage van 30 gigawatt uur wijzigen in een streefbijdrage.

Bosaanplant
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vindt het participatieniveau meedenken onvoldoende en wil daar via een amendement meewerken van maken. Zijn fractie is voor zon op dak, wind op zee, isoleren en innoveren. Hij is ook voor kernenergie. In een motie vraagt Van de Veerdonk het college actief mee te werken aan het Bomen Actieplan van de Provincie Utrecht en zoeklocaties te inventariseren voor extra bosaanplant. Theo Aalbers (ChristenUnie) wil het RES bod zodanig aanpassen dat onder voorbehoud, in overleg met de inwoners van De Bilt, voldoende geschikte locaties worden gevonden. In te stemmen met het laten uitvoeren van onderzoek naar windenergie en zonne-energie, al dan niet gecombineerd, in het gebied langs de A28 en het participatieniveau meewerken te hanteren.

Bedrijven
Fred van Lemmen (VVD) ziet kernenergie als een goede energiebron voor de lange termijn. Hij is van mening dat de energietransitie alleen kan slagen als participatie wordt meegenomen met voor en tegenstanders. ‘We zien participatie als een proces dat loopt en waar veel ervaring mee kan worden opgebouwd’. Raadslid Boer (SP) vraagt in een motie om er bij instanties als Rijksoverheid, ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht), of de Provincie op aan te dringen hun mogelijkheden aan te wenden om bedrijven te bewegen hun daken geschikt maken voor het opwekken van zonne-energie en daartoe ook over te gaan. Henk Zandvliet (GroenLinks) kan instemmen met het voorstel. Hij dient een motie in die het college vraagt de ODRU zo snel mogelijk te verzoeken alle bedrijven in de gemeente De Bilt die niet aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan uiterlijk op 1 juli 2022 nakoming daarvan te eisen.

Zon en wind
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vraagt het college het voorliggende RES-bod in te trekken, in U16-verband bij het Rijk te pleiten voor uitstel en intensivering van onderzoek naar alternatieve technieken zoals diepe aardwarmte. Werner de Groot (CDA) dient twee moties in. De ene vraagt sportaccommodaties en maatschappelijke gebouwen in eigendom van de gemeente te verduurzamen door middel van zonne-energie en hieraan prioriteit te geven. De ander motie roept het college op bij nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen waar mogelijk ook innovatieve technieken en mogelijkheden mee te nemen. Michiel van Weele (D66) noemt het voorstel een eerste stap. ‘Zon en wind in combinatie biedt de beste kansen en is voor onze gemeente de beste oplossing.’

Gezondheid
Voor Connie Brouwer (Fractie Brouwer) zijn de volgende vraagstukken van belang: ‘Wat is de meest duurzame keuze, wat is het beste participatieniveau en wat bij haar bovenaan staat is gezondheid’. Zij is daarom blij met de toezegging van de wethouder dat gezondheidsaspecten meegenomen worden bij het onderzoek naar windmolens. Johan Slootweg (SGP) begint zijn bijdrage met: ‘Durf anders te zijn en te denken, en dan wat breder te denken dan in de stream van het grote lobbykanaal voor zon en wind dat een oplossing zou zijn. De SGP is geen voorstander van industrialisering van het landschap’. Slootweg wil kernenergie volop op de kaart zetten.

Wethouder
Wethouder Anne Brommersma zegt in haar bijdrage dat het haar opvalt dat, ondanks het leggen van verschillende accenten, een grote meerderheid in de raad het van belang vindt een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. ‘Het college heeft het door de raad vastgestelde position paper als uitgangspunt genomen. Daarin staat dat we in 2050 energieneutraal willen zijn’. Zij gaat in op de vragen en geeft duiding aan amendementen en moties. Zij herkent zich niet in het beeld dat Peter Schlamilch van haar heeft neergezet als zou zij achter de rug van de raad afspraken over windmolens gemaakt hebben. Schlamilch zei in zijn eerste termijn: ‘Vanmiddag kregen wij een tot nu toe onbekend document waaruit blijkt, dat wethouder Brommersma al vanaf februari van dit jaar zonder kennis van de raad bezig is om windmolens bij de A28 te realiseren. Rare gang van zaken dat er al afspraken gemaakt zijn’.

Liegen
De wethouder zegt dat Schlamilch technische vragen heeft gesteld die ook beantwoord zijn. ‘Daaruit blijkt dat er geen sprake was van formeel overleg en dat er ook geen besluiten zijn genomen. Er is geen brief, misschien een concept, maar die heb ik niet gezien voordat ik het van u vandaag kreeg, laat staan dat ik een handtekening gezet heb. Er is niets. In het overleg heb ik ook gezegd dat de raad hier over gaat’. In de tweede termijn zegt Peter Schlamilch: ‘Ik vind de wethouder echt een schat van een vrouw, maar ze ontwijkt alle ingewikkelde vragen over cijfers’. De burgemeester vindt deze opmerking wat badinerend overkomen en niet passend. Schlamilch herhaalt de opmerking ‘schat van een vrouw’ en begrijpt niet wat daar mis mee is. Hij vindt weer dat de burgemeester zijn woorden terug moet nemen en zo niet dat het dan consequenties heeft. Ook dat gebeurt in een Biltse raadsvergadering. ‘Maar de wethouder staat hier keihard te liegen’, gaat hij verder.

Brief
Een geëmotioneerde wethouder Brommersma: ‘Ik betreur het heel erg, dat de heer Schlamilch selectief citeert uit de technische beantwoording en de term liegen is echt volstrekt misplaatst’. Zij leest vervolgens het totale antwoord voor, er staat: ‘Er zijn geen besluiten genomen, wel is er afgesproken dat alle gemeenten een brief ondertekenen waarin Rijkswaterstaat wordt gevraagd om duurzame opwekking van elektriciteit op Rijksvastgoed langs de A28 te borgen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed. Zonder opname in dit programma zal Rijkswaterstaat niet meewerken’. Afgesproken is de brief pas na vaststelling van de RES in de gemeenteraden aan de colleges voor te leggen. De portefeuillehouder heeft tijdens dit overleg aangegeven dat de besluitvorming in de gemeenteraad van De Bilt nog moet plaatsvinden en dat er nog geen keuzes gemaakt zijn’.
Brommersma zegt dat dit voor alle gemeenten geldt.

Integriteit
Schlamilch: ‘Net zei ze dat ze de brief niet kende en nu erkent ze dat ze de brief wel kent’. De wethouder: ‘Ik heb er echt last van dat de heer Schlamilch mijn woorden verdraait. Ik lees net voor dat we op 21 februari met elkaar hebben afgesproken, dat we een brief zouden schrijven. Die was er op dat moment niet. Ik heb die brief ook niet voorgelegd gekregen, op geen enkel moment. Ik heb hem pas vandaag via raadsleden toegestuurd gekregen. Hij is niet formeel en is niet in het college geweest. Ik heb hem niet ondertekend. Er is geen formele brief. Dus ik vind dat u hier grote uitspraken doet over mijn integriteit waar geen sprake van is’. Krischan Hagedoorn geeft Schlamilch in overweging niet alleen excuses aan te bieden voor de eerdere kwalificaties aan het adres van mevrouw Brommersma, maar ook voor de grove aantijgingen die geheel ontkracht zijn door de wethouder. Peter Schlamilch, die altijd elke mogelijkheid aangrijpt om zijn spreektijd door interrupties en ordevoorstellen uit te breiden zweeg nu in alle talen. De vergadering werd geschorst tot dinsdag 1 juni.

[door Guus Geebel]

Michiel van Weele (D66) vindt zon en wind in combinatie voor onze gemeente de beste oplossing.
Het KNMI in De Bilt doet veel onderzoek naar klimaat.