Logo vierklank.nl
Politiek

Informateur geeft formatieadvies

  Politiek

Samenvatting verslag van de informateur aan de gemeenteraad van De Bilt

In een verslag informeert informateur Eric R.M. Balemans de gemeenteraad over zijn bevindingen als informateur van de gemeente De Bilt. Hij beschrijft in grote lijnen wat de uitkomsten zijn van de twee gespreksronden die hij heeft gehouden. Vervolgens geeft hij aan welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming van een stabiele coalitie. Tot slot geeft hij een advies voor het vervolg.

Balemans: 'Ook al is het niet direct onderdeel van de opdracht die ik kreeg als informateur vraag ik toch aandacht voor de door vele partijen genoemde bestuursstijl binnen de gemeenteraad van De Bilt, omdat die zijn weerslag kan hebben op de daadkracht en het aanzien van zowel college als de gemeenteraad. Er moet aandacht worden geschonken aan het intermenselijke verhoudingen en andere niet-inhoudelijke kwesties, voor dat aan de inhoud kan worden gewerkt. Als de relaties niet goed zijn, is de kans op inhoudelijke ontsporing substantieel. Mijn suggestie is dan ook om in de volgende fase van de vorming van een nieuw college hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden, alvorens over inhoud en portefeuilles te gaan praten. Daarbij kan een coalitie bijvoorbeeld in het coalitieakkoord kaders stellen en ruimte bieden om op onderdelen invulling van beleid over te laten aan de raad en de inwoners. Het is van groot belang om tot een stabiel bestuur en in goede samenwerking te komen, zodat de gemeente De Bilt een sterke partner in de regio is'.

Eén mogelijkheid
Balemans: 'Gelet op mijn verkenning om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een stabiele coalitie is er maar één mogelijke variant overgebleven, die kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Dat is de combinatie van GL, D66, CDA en BDB. Alle andere varianten zijn om uiteenlopende redenen niet haalbaar gebleken'.

Advies
Balemans: 'Vandaar dat ik u het volgende adviseer:
a) Sluit de fase van informatie af en start met de formatiefase
b) Laat GL het voortouw nemen in de formatie om te komen tot een college bestaande uit GL, D66, CDA en BDB'.

Meer berichten