Johan Slootweg stemt vanwege de generieke bezuiniging op de formele zorg tegen de kadernota.
Johan Slootweg stemt vanwege de generieke bezuiniging op de formele zorg tegen de kadernota.

Behandeling Kadernota leidt tot heftige discussies

Politiek Politiek

De gemeenteraad stelde donderdag 18 juni na een marathonzitting de Kadernota 2016-2019

door Guus Geebel

ongewijzigd vast. De nota vormt het uitgangspunt voor de begroting 2016 en volgende jaren. De fracties van Beter De Bilt, Bilts Belang, SGP, CU, PvdA en SP stemden tegen. Een amendement ingediend door Johan Slootweg (SGP) om af te zien van de generieke bezuinigingsmaatregel op de zorg wordt na hoofdelijke stemming met 12 tegen 15 stemmen verworpen. Van de veertien ingediende moties werden er drie aangenomen.

Het college heeft drie belangrijke knopen doorgehakt. Dat zijn in de projecten een nieuw zwembad, het opknappen van De Vierstee en het opknappen van Het Nieuwe Lyceum. Om die ambities te kunnen dekken is een dekkingsplan opgesteld. De helft daarvan komt uit een generieke subsidiekorting van zeven procent over alle subsidies. Een kwart wordt binnen de organisatie gezocht en een kwart in de programma's. Organisaties die zich bezig houden met informele zorg blijven buiten de bezuinigingen.

Financieel beleid
De fracties van Beter De Bilt en de PvdA putten bij de behandeling van de kadernota uit de alternatieve nota die zij hebben uitgebracht. Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) mist bij de Kadernota van het college een visie op basis waarvan een aantal prioriteiten wordt gesteld. Hij noemt de besluitvorming in de raad grillig, langdurig vaak gepaard gaande met verschillende voorstellen en met veel externe inhuur. Een door Rost van Tonningen ingediende motie waarin de raad gevraagd wordt om in gezamenlijkheid een strategische agenda uit te werken, krijgt unanieme steun. Dolf Smolenaers (D66) noemt het noodzakelijk een verstandig financieel beleid te voeren, zodat we een sociale en betrouwbare overheid kunnen zijn en blijven. Hij ziet een drieslag voor de gemeente. Het versneld ontwikkelen van achterblijvende locaties, creatief gebruiken van tijdelijk leegstaande panden en het slim beheren van onze bestaande locaties. Erik van Esterik (PvdA) mist richting en visie in de Kadernota. De PvdA wil toe naar een moderne gemeente die zichzelf ziet als partner van inwoners, instellingen en bedrijven, en faciliteert en ondersteunt. De PvdA vindt dat het college overdreven pessimistisch begroot.

Woningbouw
Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) noemt de rode draad voor de VVD de participatiemaatschappij, duurzaamheid en het op orde houden van de gemeentelijke financiën. Menno Boer (SP) maakt zich zorgen over de nogal brute en ondoordachte ingreep in het cultureel subsidieprogramma. Het afschaffen van de computer- en internetvergoeding voor raadsleden stemt hem wel tot vreugde. Een door hem ingediende motie over woningbouw krijgt unanieme steun. Het college wordt daarin gevraagd op korte termijn een inventarisatie te maken van de al gerealiseerde en de aankomende bouw van woningen (inclusief 30 procent sociaal), en in september een breed gedragen lijst van aanbevelingen te presenteren om zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan de woningbouwprogrammering van de Provincie Utrecht.

Zorg
Werner de Groot (CDA) komt met een voorstel om te onderzoeken of een extra ontsluiting van De Leijen mogelijk is. Hij vraagt aandacht voor de brandweerkazernes. De Groot vindt dat de bezuiniging op de bibliotheek niet mag leiden tot sluiting van een van de twee locaties. Han IJssennager (Bilts Belang) gaat niet mee met voorstellen die niet helder en eenduidig aangeven welke burgers pijn gaan lijden. Geen subsidies naar mensen die het zelf kunnen betalen. Anne de Boer (GroenLinks) ziet in de Kadernota een goede uitwerking van het coalitieakkoord. Johan Slootweg (SGP) vindt dat zeven procent korting op de formele zorg geen goed signaal naar de samenleving is. Nico Jansen (CU) constateert dat de Biltse bevolking duidelijk aantoont medeverantwoordelijk te willen en kunnen zijn. Hij geeft het college de raad dingen anders te gaan doen. 'Burgerinitiatieven moeten een serieuze kans hebben.'

B en W
De portefeuillehouders gaan in op vragen, opmerkingen en de ingediende moties. Wethouder Hans Mieras proeft bij de raad het besef om investeringen realistisch te doen. 'De bibliotheek is, sterker dan het KunstenHuis, afhankelijk van subsidies en is landelijk aan ingrijpende veranderingen onderhevig. We kijken ook naar deze ontwikkelingen.' Wethouder Jolanda van Hulst deelt de zorg over de verkeerssituatie in De Leijen maar wil de evaluatie van de proefafsluiting afwachten. Wethouder Madeleine Bakker zegt dat het korfbalverbond inmiddels heeft laten weten de dispensatieverlening aan de verenigingen DOS en Tweemaal Zes voor het seizoen 2015 – 2016 te verlengen. Wethouder Anne Brommersma zegt de laatste te zijn om te ontkennen dat de bezuinigingen in de zorg pijn doen. Burgemeester Arjen Gerritsen gaat uitvoerig in op de strategische agenda. Hij is blij dat er druk wordt gezet op gemeenschappelijke regelingen. De door Beter De Bilt ingediende motie over een bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen krijgt steun van de raad. Het college wordt daarin gevraagd een voorstel uit te werken om per 2017 bij diverse gemeenschappelijke regelingen een korting door te voeren van vier procent als streven op het huidige budget of op de bijdrage per inwoner. De motie doet ook een oproep aan het college deze korting af te stemmen met de partners.