Bezuiniging op subsidies (in)formele zorg teleurstellend

Politiek

De SGP-fractie heeft bij de bespreking van de 'Kadernota 2016-2019' haar teleurstelling uitgesproken over het korten van subsidies voor organisaties in de informele en formele zorg. Zorg gerelateerde vrijwilligers- en zorgorganisaties, die subsidie ontvangen en die door het rijk ook al gekort zijn, krijgen vanaf 2017 7% subsidie minder. Volgens de SGP komt dit de voortgang van de zorg, waarbij ook veel vrijwilligers actief zijn, niet ten goede.

De SGP-fractie diende een amendement in om af te zien van deze bezuinigingsmaatregel op (in)formele zorg. De coalitiepartijen D66, VVD, CDA en GroenLinks stemden tegen het amendement, waardoor het verworpen werd. SGP-fractievoorzitter Johan Slootweg: 'De coalitiefracties bekijken de bezuinigingsmaatregel op de zorg puur vanuit financieel oogpunt. Wij en met ons alle oppositiepartijen, kijken naar de mensen achter de zorg. Naar hen, die zorg nodig hebben en naar degenen die zorg verlenen. Daar moet eerder meer dan minder geld naartoe'.

Stichting MENS De Bilt, maar ook andere instellingen in de (in)formele zorg, vervullen een cruciale rol bij de implementatie van het nieuwe Wmo-beleid. Volgens de SGP is al dit werk van belang om de inzet van dure, specialistische professionele zorg zoveel mogelijk te beperken. Johan Slootweg: 'We kunnen mensen met hulp van onze lokale (in)formele zorg langer zelfstandig in de samenleving laten participeren. Onze zeer gewaardeerde vrijwilligers en mantelzorgers hebben ondersteuning en begeleiding nodig.' De SGP-fractie noemt het 'zeer teleurstellend', dat de collegepartijen geen keuzes durven maken, maar ongeacht nut en noodzaak van het gesubsidieerde doel de bezuinigingsmaatregel toepassen.

Niet genoeg
Het college bezuinigt 30.000 euro minder op de informele zorg, mede dankzij een financiële meevaller. De SGP-fractie noemt dat een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg. Dit bedrag is volgens de SGP een mooie druppel, maar wel op een gloeiende plaat. De SGP-fractie is zich ervan bewust dat bezuinigingen nodig zijn, om andere projecten uit te kunnen voeren. Maar de zogenaamde kaasschaafmethode is te gemakkelijk gekozen. Daartegenover denkt de fractie dat op andere doelstellingen meer dan 7% bezuinigd kan worden. De fractie heeft voorgesteld om als raad en college hierover gezamenlijk in gesprek te gaan. Een uitdaging, die voor de begroting in het najaar handen en voeten zou kunnen krijgen.