Werner de Groot (CDA) ziet voor de toekomst een positieve wending.
Werner de Groot (CDA) ziet voor de toekomst een positieve wending.

Voorjaarsnota 2015 ongewijzigd vastgesteld

Politiek Politiek

De gemeenteraad stelde donderdag 28 mei de Voorjaarsnota 2015 unaniem vast. Een amendement van de PvdA om de huidige subsidie voor de kinderboerderijen in Bilthoven en Maartensdijk alleen te korten met het bedrag van de alternatieve financiering en de nog te realiseren bezuiniging op de exploitatie af te voeren van de ombuigingslijst, kreeg geen steun van de raad.

door Guus Geebel

In de Voorjaarsnota staat de stand van zaken van de lopende begroting en geven B en W aan hoe een en ander financieel bijgesteld gaat worden. De Voorjaarsnota is beleidsmatig en financieel gebaseerd op de eerste twee maanden van 2015 en toont een negatief saldo. Het ontstane extra tekort van 325.000 euro stelt de PvdA-fractie teleur. Krischan Hagedoorn vraagt het college om nog voor de behandeling van de kadernota het voorgestelde dekkingsplan aan te leveren. Over het zwembad vraagt Hagedoorn of het college het ermee eens is dat de drie doorgerekende varianten in exploitatieresultaat  niet voldoen aan de door het college gestelde eisen. De PvdA wil dat het plan van Stichting Water getoetst wordt op de wijze zoals dat in december 2013 is gedaan. Han IJssennagger (Bilts Belang) is tegen het verhogen van de lasten voor de burger zolang er nog subsidies worden gegeven aan mensen die het gemakkelijk zelf kunnen betalen. In plaats van leges verhogen wil hij goedkoper werken.

Visie
Dolf Smolenaers (D66) vraagt hoe de onderbenutting bij de post wijkgericht werken zich verhoudt tot de ambitie die het college heeft ten aanzien van burgerparticipatie. Verder vraagt hij of het bedrag dat is opgenomen voor snippengroen wel reëel is. Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) maakt opmerkingen over urgentie, het gebrek aan visie, de coördinatie en de communicatie. Werner de Groot (CDA) stelt dat de Voorjaarsnota aangeeft dat er geen rek meer zit in onze gemeentelijke begroting. Het CDA ziet voor de toekomst een positieve wending. Hij noemt de bouwleges in De Bilt vergeleken met omliggende gemeenten aan de lage kant.

Woningmarkt
Anne de Boer (GroenLinks) legt de nadruk op duurzaamheid en de mogelijkheden die dit biedt om te bezuinigen. Menno Boer (SP) wijst op een eerdere motie van de SP om ouderen die vanuit een grote woning willen verhuizen naar een passend appartement in huurprijs tegemoet te komen. Nico Jansen (CU) vraagt aandacht voor schrijnende gevallen bij de Wmo. Johan Slootweg (SGP) gaat ook in op de situatie op de woningmarkt. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) ziet met vertrouwen de financiële situatie van de gemeente tegemoet.

Leges
Wethouder Hans Mieras gaat in op de gestelde vragen. Over leges zegt Mieras dat de markt verandert. Hij wil kijken naar de hoogte van de leges maar ook naar het versimpelen van de procedure. Wethouder Jolanda van Hulst zegt dat er bijna witte rook is voor zowel de kinderboerderij Planetenbaan als Maartensdijk. Dat zal ertoe gaan leiden dat we bijna geen bijdrage hoeven te leveren. Voor snippengroen bestaat bijna geen belangstelling. Via de voorzitter van de raad heeft het college het verzoek doorgekregen over een toetsing van het zwembad. Dat gaat in het college besproken worden.  

!