De raadsvergadering eindigde weer na het middernachtelijk uur.
De raadsvergadering eindigde weer na het middernachtelijk uur.

Raad bespreekt Jaarrekening 2014

Politiek

Op de agenda van de gemeenteraad stond donderdag 28 mei de vaststelling van de Jaarrekening 2014. Omdat de handtekening van de accountant nog ontbrak besloot de raad de Jaarrekening wel te bespreken maar nog niet vast te stellen. De vaststelling vindt plaats in de vergadering van 25 juni.

door Guus Geebel

'Het ontbreken van de accountantsverklaring hangt samen met de accountantsverklaring voor de belastingsamenwerking (BghU). Er is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het debiteurenbestand', aldus wethouder Hans Mieras van Financiën. 'De overige aspecten van de Jaarrekening zijn wel door de accountant beoordeeld.' Een voorstel van Han IJssennagger (Bilts Belang) om de behandeling een maand uit te stellen krijgt onvoldoende steun.

Woningvoorraad

In het debat spreken alle fracties hun zorg uit over de financiële positie van de gemeente. Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) stelt dat er meer bezuinigd moet worden om het weerstandsvermogen van de gemeente op peil te krijgen. Dolf Smolenaers (D66) ziet de schuldenpositie toenemen en de solvabiliteit afnemen. 'Ook het weerstandsvermogen krijgt een deuk'. De druk op de woningvoorraad is voor D66 een zorgpunt. Erik van Esterik (PvdA) wil een meer samenhangende visie zien bij de volgende Jaarrekening. Bij werk en inkomen ziet hij een achteruitgang. De PvdA is niet enthousiast met de constatering dat er fors meer geld overgehouden is op de Wmo. Van Esterik vraagt een analyse van het college over wat de realisatie in 2014 zegt over wat we zien in 2015 en wat het betekent voor het beleid in 2016.

Bezuinigen

Johan Slootweg (SGP) vraagt zich af of gelet op de trend de gemeente met de juiste dingen bezig is. 'We zien in de Voorjaarsnota niet dat er iets gaat veranderen aan de schuldpositie of dat de reserves toenemen.' Het baart hem zorgen dat er nog veel bezuinigingen niet gerealiseerd zijn. Han IJssennagger (Bilts Belang) wil bij de behandeling Kadernota voorstellen met de raad, het college of samen te gaan overleggen hoe we een bedrag van ongeveer zeven miljoen euro gaan bezuinigen. Anne de Boer (GroenLinks) constateert aan de hand van de Jaarrekening dat De Bilt nog niet uit het zware weer is. Nico Jansen (CU) is niet tevreden over het resultaat. Het minimabeleid heeft voor de CU hoge prioriteit, kunstvoorwerpen hebben geen urgentie. Jansen pleit bij projecten voor prioriteren.

Perspectief

Martijn Koren (CDA) stelt dat de accountant in de auditcommissie heeft gezegd dat het primaire doel van de gemeente niet het creëren van reserves is. De accountant gaf aan dat we nu zoveel hebben voorzien dat het heel gek moet lopen willen de bestaande voorzieningen niet voldoende zijn. 'We houden een ruimere marge aan dan vele andere gemeenten.' Koren vindt dat we de verdere verslechtering in perspectief moeten zien. Het CDA koerst eerst aan op een herstel van het weerstandsvermogen naar de door de raad gestelde grens van 1. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) wijst op wat met het uitgegeven geld is gedaan.

Behoedzaam

Wethouder Hans Mieras ziet tweede orde effecten van de crisis ontstaan. Dat maakt het lastig om financieel bij te sturen. Hij vindt dat de accountant een genuanceerd beeld schetste van hoe we er nu voorstaan. 'Aan de ene kant zegt hij dat er meer dan voldoende reden is om goed in de gaten te houden hoe we er voorstaan. We hebben meer schulden dan we zouden willen en de winstpotentie is gering. Tegelijkertijd geeft de accountant ook aan nog nooit een gemeente tegengekomen te zijn met zo'n doortimmerde en behoedzame paragraaf weerstandsvermogen. Als je kijkt naar onze financiële situatie kunnen we de  vergelijking met andere gemeenten goed doorstaan. We lopen wel achter bij de doelstellingen die we onszelf gesteld hebben. Om de trend om te buigen gaan we structurele meevallers in de reserve te storten. Verder gaan we strak sturen op de projecten. De opbrengsten moeten in de tijd naar voren en de kosten naar achteren.' Wethouder Anne Brommersma bevestigt dat er in 2014 een forse onderbesteding was op de Wmo. Het geld blijft beschikbaar voor het sociale domein. Belangrijk vindt zij dat mensen die zorg nodig hebben die zorg ook krijgen en dat is het geval.

!