Eerste proeftuin voor aardgasvrije wijken

Human Interest

Het klimaatakkoord stelt de ook gemeente De Bilt voor een omvangrijke en complexe opgave: de warmtetransitie. Op initiatief van Biltse energiecoöperatie 'BENG!' en met medewerking van woonstichting SSW en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het College een verkennend technisch onderzoek verricht naar de mogelijkheid om de wijk Brandenburg West in Bilthoven aardgasvrij te maken.

Een dergelijk project blijkt kansrijk. De warmte, gewonnen uit de watergang van de rioolzuiveringsinstallatie, kan worden gebruikt om de naastgelegen wijk (met circa 550 sociale huurwoningen en 550 woningen in particulier eigendom) te verwarmen.

Het Rijk heeft op 19 november 2019 de gemeenten uitgenodigd om voor 1 april 2020 aanspraak te maken op gemiddeld 4.000.000 euro subsidie per initiatief voor de 'Tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken'. Deze subsidie biedt de mogelijkheid om een start te maken met de warmtetransitie van Brandenburg West als eerste aardgasvrije wijk in deze gemeente.

Informatiebijeenkomsten

Als onderdeel van de subsidieaanvraag wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hoewel woningeigenaren zelf mogen bepalen of zij willen deelnemen aan aansluiting op het warmtenet, richt het participatieproces zich naast informatievoorziening ook op het stimuleren van de deelname aan de proeftuin.

De eerste informatiebijeenkomsten voor de bewoners vinden plaats op 2 maart in wijkgebouw WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven. De bijeenkomsten duren een uur en vangen aan van 16.00 uur tot 20.00 uur. Ook de gemeenteraad wordt gelegenheid gegeven om over de subsidieaanvraag wensen en bedenkingen te uiten; het gaat hier om de zogeheten 'voorhangprocedure'. Na de raadsvergadering van 20 februari zullen eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraad bij de verdere voorbereiding van de subsidieaanvraag worden betrokken. [HvdB]