Spoorzone de Bilt bestaat uit 4 deelgebieden: bedrijventerrein Rembrandtlaan, De Timpe, de Driehoek en Julianalaan 1.
Spoorzone de Bilt bestaat uit 4 deelgebieden: bedrijventerrein Rembrandtlaan, De Timpe, de Driehoek en Julianalaan 1.

Voortgang participatietraject Spoorzone

Algemeen

Spoorzone Bilthoven moet een levendige, en aantrekkelijke leefomgeving worden om te wonen, te werken en elkaar te ontmoeten, dicht bij het openbaar vervoer en het (winkel-)centrum Bilthoven; daarom gaat de gemeente een gebiedsvisie met een stedenbouwkundig plan maken. 

Spoorzone de Bilt bestaat uit 4 deelgebieden: bedrijventerrein Rembrandtlaan, De Timpe, de Driehoek en Julianalaan 1. In het hart van de Spoorzone liggen station Bilthoven en het busstation. Dit OV-knooppunt, samen met het (winkel)centrum Bilthoven en De Kwinkelier, de nabijgelegen scholen, sportverenigingen en bedrijven, maken de Spoorzone tot een kansrijke locatie voor het realiseren van (betaalbare) woningen en werkplekken. In het gebied worden, mits het verkeerskundig kan, minimaal 500 tot maximaal 1000 woningen gebouwd. Waar deze woningen moeten komen en hoe ze er uit gaan zien, staat nog niet vast. Hierover en over nog een aantal andere onderwerpen wil de gemeente eerst in gesprek met inwoners, ondernemers, organisaties en (toekomstige) gebruikers van het gebied.

Deelnemers
Zo’n 25 mensen hebben de participatiebijeenkomst Spoorzone Bilthoven donderdagavond 14 september bezocht; deze avond kreeg het participatietraject Spoorzone een vervolg met een tweede ateliersessie (tijdens ateliersessies wordt deelnemers gevraagd mee te denken over een bepaald onderwerp waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling). Hiervoor waren de deelnemers aan de workshop van 18 april 2023 opnieuw uitgenodigd; dat zijn (vertegenwoordigers van) bewonersverenigingen van de omliggende wijken, de ondernemersvereniging, diverse belangenverenigingen, aangevuld met een aantal ongebonden experts, ondernemers en bewoners. Daarnaast heeft een aantal bewoners zich tijdens de gebiedsconferentie van 4 juli 2023 hiervoor aangemeld. Er was die donderdagmiddag een extra inloopbijeenkomst georganiseerd in het informatiecentrum, Julianalaan 1 in Bilthoven. 

Thema’s
De gemeente ging met bewoners- en belangengroepen in gesprek over varianten voor de gebiedsvisie. De participanten dachten mee over vier thema’s: wonen, werken, mobiliteit en stedenbouw & landschap. Ze konden aangeven hoe de betreffende thema’s volgens hen ingevuld zouden kunnen worden; bijv. voor welke doelgroepen moeten er woningen komen? Welke voorzieningen passen goed in de Spoorzone en op welke plek? Hoe gaan we om met parkeren? Welke bouwvormen stellen we ons voor en welke bouwhoogtes?
Een van de deelnemers vertelt een dag later: ‘In die ateliersessie in de oude boekhandel Julianalaan 1 werd inbreng gevraagd van de bewoners over de volgende onderwerpen:

  • Wonen: welke doelgroepen en kenmerken passen in de Spoorzone
  • Werken: welke bestaande functies behouden, welke nieuwe maatschappelijke functies zouden deelnemers willen toevoegen in de Spoorzone
  • Mobiliteit: herinrichten van de weginfrastructuur met als uitgangspunt een parkeernorm van 0.5 in de Spoorzone
  • Stedenbouw en landschap: welke soorten bebouwing en woonvormen heeft de voorkeur van de deelnemers

Aan afzonderlijke tafels werd gediscussieerd over deze thema’s en werden de ideeën van de diverse participanten op kaarten van het plangebied geplakt. 

Verkeersmodel
Een dag voor de bijeenkomst was aan participanten een Actualisatie Gemeentelijk Verkeersmodel De Bilt (en relatie met Spoorzone Bilthoven) verstrekt; het model laat zien dat de intensiteit niet significant gaat toenemen en op bepaalde wegvakken ook afnemen. Daarnaast verslechtert de doorstroming niet significant. De belangrijkste conclusie is dan ook dat er vanuit verkeerskundig perspectief, geen aanleiding is de maximale variant van 1.000 woningen buiten beschouwing te laten. Deze uitkomst leverde discussie op, er werd gevraagd naar de uitgangspunten van het verkeersmodel. Ook werd het thema veiligheid gemist. Op 26 september wordt het gemeente-brede verkeersmodel meer in detail toegelicht op een raadsinformatieavond aan de raadsleden. De aanwezigen konden via stickers, schriftelijk maar ook mondeling hun voorkeur aangeven. Aan de thematafels ontstonden levendige en soms pittige discussies. Ook die zijn genotuleerd.

Vervolg
Een verslag van de avond is naar verwachting in de week van 25 september gereed en wordt dan op de website www.doemeedebilt.nl/spoorzone geplaatst. Op 21 september en 12 oktober zijn speciale sessies mobiliteit. 

Op de ateliersessie van 30 oktober wordt een vervolg gegeven aan het opstellen van de varianten. Daarna worden aan de gemeenteraad twee varianten voorgelegd. 

Volgens de huidige planning kiest de raad op 21 december een voorkeursvariant. Die wordt in het eerste kwartaal van 2024 uitgewerkt tot een gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan. Ook dan kunnen inwoners en andere belanghebbenden weer meedenken. 

[door Henk van de Bunt]

Aan afzonderlijke tafels wordt gediscussieerd over de thema’s en ideeën van de diverse participanten worden op kaarten van het plangebied geplakt.
Alle opgehaalde resultaten zijn op borden weergegeven