Het nieuwe gebouw met op de voorgrond nog de bloembakken van het door brand verwoeste restaurant.
Het nieuwe gebouw met op de voorgrond nog de bloembakken van het door brand verwoeste restaurant. Foto: Henk van de Bunt

Huizen op Fazantenhof

Algemeen

De Biltse gemeenteraad gaat het bestemmingsplan ‘Karnemelksweg 1 te Hollandsche Rading’ vaststellen teneinde het mogelijk te maken op het perceel twee vrijstaande woningen te bouwen. Het herbouwde horecapand De Fazantenhof is nooit in gebruik genomen en zal gesloopt worden 

In 2007 verhaalde Koos Kolenbrander in De Vierklank over de geschiedenis: ‘Oorspronkelijk was het gebouw waarin het op woensdag 6 december 2006 afgebrande restaurant De Fazantenhof aan de Karnemelkseweg 1 te Hollandsche Rading was gevestigd het kindervakantiehuis van de Utrechtse Stadszending’. In 1957 kwam het echtpaar Ploeg op het idee om kampeerterrein de Rading te Hollandsche Rading over te nemen; het geheel werd van de nieuwe naam Fazantenhof voorzien. Van het toenmalige verenigingsgebouw (kantine/herberg) werd een hotel gemaakt en ernaast werd een nieuw restaurant gebouwd. Hoewel er vragen bij de haalbaarheid over het vestigen van een restaurant midden in de bossen waren, kwam de loop er goed in: mensen kwamen van heinde en verre om te eten in de Fazantenhof.

Brand
Vanaf 1989 werd het restaurant gehuurd door verschillende pachters. In 2006 brandde het restaurant volledig af; Diverse brandweerkorpsen uit de regio rukten uit naar de Karnemelksweg om te helpen met blussen. Er vielen geen slachtoffers en het vuur is niet overgeslagen naar ander panden. De brand ontstond in de keuken en sloeg over naar het dak. Pas na zes uur blussen was de brandweer de brand meester.

Horecafunctie
In maart 2020 nam het college van B & W van de gemeente De Bilt een positieve grondhouding in ten aanzien van het omzetten van de horecafunctie naar wonen op het perceel. Op dat perceel staat een herbouwd horecapand (De Fazantenhof) dat nooit in gebruik is genomen. Initiatiefnemer was in eerste instantie van plan dit gebouw in drie wooneenheden te splitsen. Later zijn de plannen aangepast zodat er na sloop van het horecapand een tweetal vrijstaande woningen kan worden opgericht.

Bestemmingsplan
Voor dit plan is een bestemmingsplanherziening aangevraagd. Tegelijk met het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning voor bouw van de twee woningen voorbereid; zodoende kan initiatiefnemer na inwerkingtreding van het bestemmingsplan straks ook gelijk gebruik maken van de omgevingsvergunning.

Op dinsdag 9 mei 2023 heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan zijn er twee zienswijzen ingediend; de indieners van de zienswijzen zijn geïnformeerd over de behandeling van dit voorstel en de mogelijkheid om ter toelichting van de zienswijze in te spreken in de vergadering van de raadscommissie van 14 september. Een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad (mogelijk op 28 september a.s.), de terinzagelegging en de beroepsmogelijkheid wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. 

Vragen
In de raadscommissievergadering van 14 september werden vragen gesteld over de mening van de omwonenden, (verandering van) de inrit van de er achter gelegen Natuurcamping, overeenstemming met het aanpalende eigendom van het Utrechts Landschap; ook waren er vragen over de juiste eigendomsgrenzen en over de mogelijkheid van circulair slopen. Alle vragen werden door de insprekende architect Derk Wentink en wethouder Anne Marie ’t Hart (Ruimtelijke Ordening) deskundig en naar tevredenheid beantwoord.

[door Henk van de Bunt]

Hotel Restaurant Fazantenhof.
De Fazantenhof na de brand in 2007.