De plek langs de Utrechtseweg in De Bilt waar het allemaal om gaat.
De plek langs de Utrechtseweg in De Bilt waar het allemaal om gaat. Foto: Jos van der Worp

Gemeente De Bilt werkt niet mee aan woningbouw Utrechtseweg

Algemeen

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de weigering van de gemeenteraad van De Bilt om een bestemmingsplan vast te stellen dat woningbouw aan de Utrechtseweg mogelijk zou maken. Vastgoedbedrijf Verwelius wil daar 120 tot 150 woningen en appartementen bouwen. Het bestemmingsplan laat dit woningbouwproject niet toe. Daarom wil het vastgoedbedrijf dat de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststelt. 

Het vastgoedbedrijf is het niet eens met het besluit van de gemeenteraad en is hiertegen in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 12 juni 2023 op zitting behandeld; Verwelius heeft een slag gewonnen in de strijd om woningen te mogen bouwen op het Hessingterrein in De Bilt. Volgens de hoogste bestuursrechter (Raad van State) heeft de gemeenteraad de plannen zonder een deugdelijke onderbouwing afgeschoten. De gemeenteraad moet nu opnieuw een besluit nemen.

Nipt
Een nipte meerderheid van de Biltse raad stemde eind januari 2022 tegen het bestemmingsplan, dat de bouw van 120 tot 150 woningen mogelijk moet maken op het voormalige terrein van autobedrijf Hessing aan de Utrechtseweg. De gevolgen voor de (omliggende) natuur zouden te groot zijn. Het woningbouwproject kan op basis van het huidige bestemmingsplan Buitengebied-Zuid uit 2008 niet worden gerealiseerd. De gronden op de projectlocatie hebben op basis daarvan namelijk grotendeels de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ en een klein deel van de locatie heeft de bestemming ‘Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden’ en ‘Water’. De raad heeft, naar aanleiding van ingekomen zienswijzen, besloten om het bestemmingsplan niet vast te stellen. De raad acht het ontwerpplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening, vanwege de mogelijke gevolgen daarvan voor de in en bij de projectlocatie aanwezige natuurwaarden. 

Motivering
Projectontwikkelaar en bouwer Verwelius legde zich niet neer bij het raadsbesluit en stapte naar de Raad van State. Verwelius voerde aan, dat uit de motivering van het besluit niet blijkt hoe haar belangen zijn betrokken en afgewogen in de besluitvorming. Vanwege de door haar met de gemeente gesloten anterieure overeenkomst (grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan) rust op de gemeenteraad een inspanningsverplichting welke verder gaat dan een vrijblijvende publiekrechtelijke inspanningsverplichting. Ook heeft zij, ingevolge deze overeenkomst forse investeringen gedaan. Dit heeft de raad niet onderkend, aldus Verwelius. 

Onvoldoende
Ter onderbouwing van de aspecten ecologie en natuur zijn aan het ontwerpplan meerdere onderzoeksrapporten ten grondslag gelegd. De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat deze ecologische- en natuuronderbouwing van het ontwerpplan onvoldoende is. De hoogste bestuursrechter stelde in de uitspraak dat de gemeenteraad haar besluit beter had moeten onderbouwen. Zo had de raad nader onderzoek moeten doen naar de verschillende rapporten, die met elkaar in tegenspraak zijn als gaat om de gevolgen voor de natuur als er gebouwd gaat worden: ‘In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit ligt het op de weg van de raad om helderheid te verkrijgen over de punten waarover onduidelijkheid bestaat’, aldus de Raad van State.

Aanpassingen
Een meerderheid van de gemeenteraad stelde begin 2022 ook dat het plan van Verwelius niet aan alle eerder gestelde eisen voldeed. Zo was de nieuwe wijk in het bouwplan onvoldoende afgeschermd van de omliggende gronden. Volgens de Raad van State had van de politiek verwacht mogen worden dat ze zou onderzoeken of aanpassingen in het plan een oplossing zouden kunnen bieden. De gemeenteraad moet zich nu opnieuw over bestemmingsplan voor het Hessingterrein buigen. Mocht de raad alsnog instemmen met de bouwplannen, is de weg nog niet vrij voor Verwelius; de provincie Utrecht is tegen omdat de woningen deels zouden worden gebouwd in beschermde natuur.

[door Henk van de Bunt]

Hoe lang is deze aanblik vanuit Utrecht van het deels bebouwde - de oppervlakte van de oorspronkelijke gebouwen beslaat circa 10.000 m2 - en deels verharde terrein er nog?.