Martin Spelt wil zich inzetten voor een sterke gemeente die er is voor iedereen.
Martin Spelt wil zich inzetten voor een sterke gemeente die er is voor iedereen.

Nieuwe leden raadscommissie

Algemeen

door Henk van de Bunt

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad, zegt artikel 125 van de Grondwet. De gemeenteraad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen: Vertegenwoordigende rol, (raadsleden treden op namens de inwoners), een kader-stellende rol (raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente) en controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Gast
De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen. Als gast van de raad ontvangt men echter een speciaal programma een verwelkoming voorafgaand aan de vergadering door een raadslid van een gekozen fractie. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om andere raadsleden te ontmoeten en na te praten.

Raad en Commissies
De raad heeft twee commissies: Burger & Bestuur en Openbare Ruimte. Elke commissie houdt zich bezig met meerdere beleidsterreinen. De commissie bespreekt de voorstellen van het college, voordat ze in de raad aan de orde komen. In de raadsvergadering worden de besluiten genomen.

Samenstelling
De commissies bestaan uit tenminste één en ten hoogste twee leden van elke raadsfractie. De aanwijzing van de vaste leden en plaatsvervangende leden van de commissies vindt door en uit het midden van de onderscheiden raadsfracties voor de duur van de zittingsperiode van de raad plaats. Voor aanwijzing als commissielid komen ook door de raad benoemde fractieassistenten in aanmerking. De Gemeentewet bevat bepalingen over het instellen van de raadscommissies en bepalingen de benoeming van commissieleden. Op donderdag 29 september zullen er vier nieuwe raadscommissieleden worden benoemd.

CU
Voor de ChristenUnie is dat Falco Jansen (21): ‘Ik ben 21 jaar, studeer politicologie in Amsterdam, zit bij een christelijke studentenvereniging in Utrecht en ben op zaterdag scoutsleiding bij de scouting Agger Martini in Maartensdijk. Op mijn opleiding leer ik veel over de theorie rondom politiek. Die theorie wil ik graag in de praktijk brengen als commissielid voor de ChristenUnie om me zo in te zetten voor de inwoners van onze mooie gemeente. Ik streef er naar mij gemeente breed te richten op de commissie burger & bestuur.

Terug
Namens Lokaal De Bilt komt Martijn Matse terug in de gemeenteraad en gaat daarmee zijn tweede termijn als commissielid voor Lokaal De Bilt in. Martijn Matse is een echte Biltenaar: ‘Als baby ben ik 41 jaar geleden hier komen wonen en nooit meer weggegaan’. Hij heeft al het e.e.a. voor de gemeente betekend en doet dat nog steeds met hart en ziel. Zo heeft hij jaren het disco zwemmen verzorgd, was hij Rode Kruis-vrijwilliger en zit hij inmiddels in zijn 21e jaar als brandweerman van post De Bilt. In het dagelijkse leven is hij eigenaar van zijn gelijknamige rijschool. Getrouwd en een dochter in de kleuterklas. ‘Ook nu zal ik mij weer inzetten voor de Biltse bevolking, ondernemers en de gehele gemeente’.

Lokaal
Ook Paulus Schuckink Kool zal namens Lokaal De Bilt deel uit maken van een raadsfractie: ‘Mijn vrouw en ik wonen met veel plezier in Bilthoven. Het is groen, dorps en goed geëquipeerd. Je kunt hier leuk sporten en ook ben ik zo in me stadsjie. Ik heb een brede interesse, ook politiek. Vanaf de kant roepen dat het anders kan, is mij te makkelijk, dus ben ik actief geworden bij Lokaal De Bilt. Vrijheid wordt te weinig beschermd en de overheid bemoeit zich met te veel. Micromanagement en eindeloze procedures zijn het gevolg’.

PvdA
Martin Spelt (33) woont sinds vorig jaar november in een appartement in De Bilt: ‘Voor mij is dat terug naar m’n wortels, aangezien ik ben opgegroeid in Groenekan. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeentepolitiek is nieuw voor me en ik heb een hoop te leren daarin, maar ik ga van harte m’n best doen om bij te dragen en om toegankelijk te zijn. Ik wil me inzetten voor een sterke gemeente die er is voor iedereen, ongeacht wie je bent, wat je doet, wat je gelooft, van wie je houdt, of wat dan ook. Voor kansen voor alle kinderen, voor steun voor wie het nodig heeft, zeker in deze tijd van inflatie en dure energie, voor meer en betaalbare plekken om te wonen, voor een sociale duurzame toekomst en voor een samenleving waarin we niet voor onszelf leven maar het samen doen’.

Politicologie-student Falco Jansen leert veel over de theorie rondom politiek wat hij graag in praktijk wil brengen als commissielid voor de ChristenUnie.
!