In het HF Witte Centrum in De Bilt op 16-11-2018.
In het HF Witte Centrum in De Bilt op 16-11-2018.

Bridgeverenigingen hebben het moeilijk

Algemeen

door Rob Klaassen

Een vergrijsd ledenbestand en nauwelijks jonge aanwas. Bridgeclubs hadden het al niet gemakkelijk. Nu veel leden uit angst voor en na corona niet meer spelen, wordt het nog lastiger. Om te voorkomen dat vooral de kleine clubs omvallen is het nodig alvorens de (verenigings-)vlag te strijken alle zeilen bij te zetten om dit te voorkomen. 

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft (al) in 2020 het Mulier Instituut gevraagd de gevolgen van de coronacrisis voor de bridgeverenigingen in Nederland in kaart te brengen. Voor dit onderzoek zijn de resultaten gebruikt van een breder onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen in Nederland. Aan het onderzoek hebben 434 bridgeverenigingen deelgenomen.

Minder leden
Uit dit onderzoek blijkt dat ruim vier op de tien verenigingsbestuurders (44%) geven aan zich (ernstige) zorgen te maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de bridgeverenigingen. Dit zijn vaker de kleine bridgeverenigingen. Ruim een derde van de bridgeverenigingen (37%) verwacht minder nieuwe leden vanwege de coronacrisis en één op de vijf bridgeverenigingen (19%) verwacht dat bestaande leden hun lidmaatschap vaker gaan opzeggen.

Gaten
Corona heeft inderdaad grote gaten geslagen in het Nederlandse club- en verenigingsleven. Dat blijkt ook uit een inventarisatie van PlusOnline onder vier verschillende koepelorganisaties; voor koren, bridgespelers, boekenclubs en biljarters, samen tot voor kort goed voor bijna 300.000 leden. Zij hebben de afgelopen tijd met lede ogen moeten aan zien hoe het verenigingsleven steeds verder uitdunde. Vooral ouderen zijn daarvan de dupe, stelt ook ouderenorganisatie ANBO.

Online
De Nederlandse Bridge Bond kent 1050 verenigingen met zo’n 117.000 leden die een gemiddelde leeftijd van 72 jaar hebben. Daarnaast zijn er meerdere groepen bridgers die niet zijn aangesloten bij de bond; ook in deze regio. Volgens de liefhebbers is bridgen een boeiend en uitdagend kaartspel dat je samen met een partner speelt. Het is gezellig, het houdt je brein fit en is heel betaalbaar. Ook online kun je spelen. Bij de Bridge Bond zijn de gevolgen van corona ook duidelijk zichtbaar; het aantal leden van de verenigingen is gedaald, al staat daar tegenover, dat het ledental van de online bridgeclubs is gegroeid. Tijdens de coronacrisis heeft de Nederlandse Bridge Bond het mogelijk gemaakt om de wekelijkse clubavonden online te organiseren. Aanvankelijk was men daar (matig) enthousiast over en ook werd geconstateerd dat er nogal wat leden zijn die dit niet willen of niet kunnen.

Vragen
Na een lange ‘stilzit’ vanwege Corona kan er weliswaar weer worden gebridged in clubverband, maar helaas is door de Coronatijd het ledenaantal ook bij de Biltse bridgeclubs (kern-breed) wel wat teruggelopen. Nu de schoolvakanties in week 34 voorbij zijn en de Dorpshuizen weer van ’t slot gaan reageren lokale bridgeclubs op de volgende vragen: ‘Gaat jullie vereniging door? Is er een afgeslankte c.q. gefuseerde status? Is het financieel allemaal nog wel haalbaar? Welk minimum aantal leden moet aanwezig zijn om ‘verantwoord’ door te kunnen gaan? Overweegt men welke ‘ledenwerving-actie’.

BCC’86
Als eerste reageert BCC’86 bij monde van voorzitter Wim Westland: ‘Wij gaan door; het kan nog met het huidige aantal leden en ook financieel is het nog verantwoord. Organisatorisch moeten de leden wel zoveel mogelijk aanwezig zijn en blijven om ‘in twee lijnen te kunnen spelen. Er is ook nog geen officiële ledenwerving gestart’.

BC Hollandsche Rading
Ook bridgeclub Hollandsche Rading is stevig getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Voorzitter Rob van der Blonk: ‘Toch gaat de club onverdroten voort op de donderdagavonden. Er zijn nog plm. 20 paren over; dat betekent dat we in één lijn spelen. We denken momenteel nog niet aan een fusie of samenwerking, maar als het aantal paren blijft dalen is het de vraag of we nog bestaansrecht hebben. Financieel komen we nu nog prima uit, maar nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. We proberen uit de directe omgeving (Hollandsche Rading, Maartensdijk, Bilthoven of Loosdrecht) nieuwe leden aan te trekken.

BC Maartensdijk
‘Bridge Club Maartensdijk gaat het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet’, aldus voorzitter Tim Bottema. ‘Op dit moment hebben we 70 leden, die ook actief bij de verenging betrokken zijn; dus ledenwerving staat ook bij ons op de agenda. Financieel zijn er onzekerheden met name over de zaalhuur, maar op dit moment denken wij niet aan fuseren. En als slot: Bij BCM staat gezelligheid centraal!’

BC Bilthoven
Jan Groenewegen van Bridgeclub Bilthoven: ‘BC Bilthoven gaat door en (her-)start op 6 september. Het ledental BCB is in de corona-periode gedaald met 15 leden en blijft stabiel op zo’n 65 leden. Financieel is de club (nog) levensvatbaar maar dit wordt wel lastiger, aangezien de zaalhuur stijgt, het ledenaantal is afgenomen en de bridgeclubs BTW moeten betalen over hun lidmaatschap van de Nederlandse Bridgebond. Bridge-technisch is spelen met een groter aantal leden (>70) leden toch wel het minste wat nodig is. 

BC Groenekan
Jan van ’t Land is voorzitter van de in die plaats in 1984 opgerichte bridgevereniging Groenekan. Ook deze vereniging vindt thans domicilie in het HF Witte Centrum in De Bilt; ‘Wij gaan ook door; er zijn op dit moment voldoende leden om wekelijks in twee lijnen te spelen. Ook Van ’t Land wijst op een mogelijk moeilijker toekomst, wanneer het ledental zal dalen - o.a. door vergrijzing - en er geen of onvoldoende instroom van nieuwe en vooral jongere leden zal zijn.

Samenwerking
Bij bridge is volgens velen het grote probleem dat er nu te veel kleine clubs alleen bezig zijn met hun eigen belangen en naar binnen gericht zijn. Kleine(re) clubs azen vaak vooral op de leden van omgevallen bridgeclubs in de regio in plaats van een gemeente-breed netwerk te vormen. In De Bilt is er de afgelopen maanden een werkgroep met een afvaardiging van clubs, die in het HF Witte Centrum spelen, meerdere malen bijeengeweest met als doel te onderzoeken hoe een onderlinge samenwerking gestalte zou moeten krijgen. Bij de deelnemende clubs wordt het concepteindrapport nu eerst besproken; mogelijk leidt dit tot een gemeente breed gedragen bridge-netwerk. Naar mening van de werkgroep is het noodzakelijk, dat bridgeclubs in De Bilt meer samen doen met als vertrekpunt ‘samenwerking waar mogelijk, maar met behoud van eigen identiteit’.


In De Vierstee in Maartensdijk op 10-02-2018. - Credit


In het Dorpshuis in Hollandsche Rading op 1 mei 2014. - Credit


In de Schakel (achter Immanuelkerk) in De Bilt op 31-05-2017. - Credit

In De Vierstee in Maartensdijk op 10-02-2018.
In het Dorpshuis in Hollandsche Rading op 1 mei 2014.
In de Schakel (achter Immanuelkerk) in De Bilt op 31-05-2017.
!