Een drone-foto van Bilthoven-Noord.
Een drone-foto van Bilthoven-Noord. Foto: foto Nienke van Weele

Stand van zaken rond Bestemmingsplan Bilthoven-Noord

Algemeen

door Guus Geebel

Krischan Hagedoorn (PvdA) stelde in de raadsvergadering van 24 mei in een toegevoegd agendapunt vragen aan portefeuillehouder Madeleine Bakker over het bestemmingsplan Bilthoven-Noord, dat in 2014 door de raad geamendeerd is vastgesteld. Hij licht de vragen vooraf eerst toe. Het werd het laatste optreden als wethouder van Madeleine Bakker.

‘Door het amendement waren er 300 percelen die technisch niet helemaal klopten. Dat is al tijdens die raadsvergadering in 2014 besproken en dat zou door het college rechtgezet worden’, aldus Hagedoorn. ‘Toen dit niet gebeurde klopte een aantal bewoners bij de gemeente aan. Er kwam een gesprek met de toenmalige wethouder die de inwoners wees op de mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen. Dat is gebeurd en de raad heeft daarna verschillende keren aan wethouders gevraagd om in gesprek te gaan met die inwoners, omdat het zo jammer is dat zo een conflict ontstaat in onze gemeente tussen inwoners en het gemeentebestuur. Vooral ook omdat het veroorzaakt is door de raad in 2014. Die wilde de groene doorzichten beschermen en amendeerde met goede bedoelingen het collegevoorstel. De intentie was dus niet verkeerd maar de uitwerking minder prettig voor veel inwoners.’

Groene doorzichten
‘De raad heeft verschillende keren geprobeerd het proces weer op gang te helpen. Het zou de PvdA veel waard zijn om dit conflict te beëindigen. Er is een mediationpoging geweest en Hagedoorn zou graag nog één keer van de portefeuillehouder, die zich hierin een jaar heeft vastgebeten om te proberen tot een compromis te komen, willen horen of er een mogelijkheid is voor een oplossing. In een nieuwe analyse van Stichting Planschade wordt betoogd dat als zij over alle 95 percelen die zij vertegenwoordigen uitrekenen wat nou echt het effect is op de groene doorzichten als voor hun oplossing wordt gekozen, het effect 2 meter zou zijn. We zouden 2 meter groene doorzichten kwijtraken en daardoor 2 meter meer bouwvlak krijgen.’ Als dat zo is dan vindt zijn fractie die 2 meter groen niet opwegen tegen een langer slepend juridisch conflict waar ambtenaren duizenden uren mee bezig zijn en er een verstoorde relatie met het gemeentebestuur is.’ Krischan Hagedoorn vraagt de portefeuillehouder onder meer waarom het door de Stichting Planschade voorgestelde geen goede oplossing is en wat de argumenten zijn. Hij vraagt verder of de wethouder bereid is hun analyse door te rekenen en wat het voor onze besluitvorming zou betekenen als de analyse klopt, en de mogelijkheid om tot een gedragen compromis te komen.

Raad van State
Wethouder Madeleine Bakker gaat eerst in op het genomen raadsbesluit uit 2014. ‘Toen het amendement in stemming werd gebracht was bekend dat daar wat haakjes en oogjes aanzaten, maar dat weerhield de raad niet het amendement aan te nemen.’ Zij noemt dat een belangrijke constatering, want het aannemen van een amendement is een wijziging op een raadsbesluit, waarmee het daar een onderdeel van wordt. ‘Een aantal inwoners was het er niet mee eens en heeft beroep aangetekend tegen de vaststelling. Een aantal argumenten die tot de dag van vandaag gebezigd worden zaten ook al in de beroepsprocedure. De Raad van State heeft ernaar gekeken en onder meer gezegd dat de feitelijke afmetingen die een perceel in het plangebied heeft niet hoeven overeen te stemmen met de bestemde afmetingen.’ Zij noemt dat een belangrijke overweging.

Vertrekpunt
‘De Stichting Planschade zegt dat er allemaal fouten gemaakt zijn omdat sommige percelen niet kloppen, terwijl de Raad van State daarvan zegt dat mag dan wel zo zijn, maar het hoeft ook niet te kloppen, want het bestemmingsplan voorziet er niet in dat elk perceel kloppend wordt ingedeeld, maar dat de stedenbouwkundige visie onderdeel is van het bestemmingsplan en dat de indeling die daarop gebaseerd is goed gevolgd wordt. De Stichting Planschade zegt dat die som moet kloppen en het gecorrigeerd en anders ingedeeld moet worden, terwijl het college zegt het hoeft ook niet te kloppen. We hebben er wel gevoel voor dat met hoe de regelgeving nu is opgenomen het perceel vastzit en weinig mogelijkheden heeft om iets mee te doen. Over hoe we dat perceel wat los kunnen trekken heeft het college een voorstel gedaan dat in de commissie is besproken.’ De wethouder vindt het belangrijk dat als er ergens een geschil is, eerst aan nieuwe raadsledenn uitgelegd wordt hoe het komt dat het geschil er is. ‘Dat is een belangrijk vertrekpunt waar de Stichting anders inzit dan het college.’

Strik
‘Er liggen voorstellen van het college om de knelpunten op te lossen. Als we iets gaan herzien heeft dat ook gevolgen voor de mensen op wie de herziening geen betrekking heeft.

Het college vindt vergelijkingen met het bestemmingsplan uit 1984 niet juist. Ook belangrijk is dat we niet alleen kijken naar de belangen van de honderd percelen maar ook moeten kijken wat het betekent voor de andere percelen. Wethouder Bakker gaat ook in op de bebouwingsmogelijkheden die er waren in 1984. ‘Het college is niet gelukkig met de oplossing waarmee de Stichting al diverse keren komt en waar het college niet in mee kan gaan.’ Ze geeft een voorbeeld om aan te tonen dat het niet simpel is. ‘Was het maar waar dat het de oplossing was waarvan we allemaal konden zeggen strik eromheen en klaar.’

Oplossing
‘We willen er allemaal van af maar wel op een manier die past bij een raadsbesluit dat is aangenomen met een stedenbouwkundige visie en bescherming van groene doorzichten. Als de raad zegt dat vinden wij nog steeds belangrijk, dan moet ook de oplossing daaraan voldoen. Aan de oplossing van de Stichting hangen te veel nadelen bij deze elementen.’

We hebben een mediator aangesteld maar daarvoor moet de Stichting ook stappen maken. De bezwaartermijn loopt op 5 juni af. De wethouder roept de Stichting en de nieuwe raad op om goed te kijken of er andere mogelijkheden zijn. Krischan Hagedoorn dankt de wethouder voor de uitgebreide toelichting en hoopt dat deze behandeling bijdraagt aan een spoedige oplossing. 

!