Dit kruispunt (Dorpsweg/Nachtegaallaan) is volgens velen onoverzichtelijk, onlogisch, gevaarlijk en het  verkeer stroomt niet goed door. Ook zijn er sinds de aanpassing van het kruispunt in 2014 te veel ongevallen gebeurd.
Dit kruispunt (Dorpsweg/Nachtegaallaan) is volgens velen onoverzichtelijk, onlogisch, gevaarlijk en het verkeer stroomt niet goed door. Ook zijn er sinds de aanpassing van het kruispunt in 2014 te veel ongevallen gebeurd.

Ruimte voor morgen

Algemeen

Nieuw college gaat na installatie aan de slag met definitief akkoord

door Henk van de Bunt

De Gemeente De Bilt heeft een nieuw college. Dinsdag 31 mei werden de nieuwe wethouders geïnstalleerd en debatteerde de gemeenteraad over het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen - Naar een eerlijke, groene toekomst’. Na de installatie gaat het college naar buiten, de gemeente in. 

Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang) en Krischan Hagedoorn (PvdA en SP) zijn nieuw als wethouder. Dolf Smolenaers (D66) gaat door als wethouder.

Coalitieakkoord
Op 20 mei is het concept-coalitieakkoord gepresenteerd. Het slechts vier pagina’s tellende akkoord is een uitgesproken innovatieve agenda waarin concrete afspraken zijn gemaakt over de speerpunten van de nieuwe coalitie: klimaat, wonen, kansengelijkheid en inwonersparticipatie.

In het akkoord werd ook de uitnodiging gedaan aan alle partijen in de raad om suggesties aan te dragen en toevoegingen te doen. Daar is gebruik van gemaakt en daarmee is het akkoord, dat dinsdag voorlag completer. Zo zijn er toevoegingen gedaan om de groene dorpskernen levendig en vitaal te houden, om tenminste één initiatief zoals een knarrenhof te bouwen, voorzieningen toegankelijk te houden voor mensen met een beperking en gevaarlijke verkeerspunten samen met inwoners in kaart te brengen.

Energie
Het akkoord vermeldde: ‘Wij willen in 2030 voor minimaal 55% voorzien in onze energiebehoefte door in de gemeente opgewekte duurzame bronnen’. De inbreng van de VVD is toegevoegd: ‘We streven naar zo goed mogelijk gebruik van de duurzaam opgewekte energie’.

‘Om de doelstellingen te behalen hebben we zonnevelden en windenergie nodig. We gaan jaarlijks minimaal 20 GWh windenergie opwekken langs de A27 én A28, voor de precieze locaties doen we een verdiepend onderzoek. De CU bracht hierbij in: ‘bijvoorbeeld wat betreft de normen en gezondheid’.

We bestemmen minimaal 3 zonnevelden. De VVD bracht hierbij in: ‘We staan open voor andere initiatieven die op de langere termijn (na 2030) een rol kunnen spelen’.  

Wonen en Mobiliteit
Op basis van inbreng van CDA, SGP, Forza & ChristenUnie vermeldt het akkoord nu: ‘We zetten ons in om de groene dorpskernen levendig en vitaal te houden. Daarvoor is het nodig dat er voldoende voorzieningen (o.a. scholen, winkels, sport- en speelvelden, evenementen) in de kernen blijven en woningen voor starters worden gebouwd. Wij starten in de groene kernen een experiment met woningsplitsing’.

Het CDA en de SGP brachten bij mobiliteit in: ‘Samen met inwoners brengen wij gevaarlijke verkeerspunten in kaart, zoals de kruising Dorpsweg/Nachtegaallaan in Maartensdijk naast de ‘Herbie-rotonde in De Bilt’. Wij streven naar een veiliger inrichting van deze punten. 

Iedereen doet mee
In het conceptakkoord stond: ‘Niemand staat in onze gemeente aan de kant om wie ‘zij’ (hier kan ook ‘hij’ of ‘hen’ worden gelezen) is. Iedereen is gelijkwaardig en iedereen verdient gelijke kansen. We handelen volgens de universele verklaring van de rechten van de mens.

Regels en procedures worden zo eenvoudig mogelijk. We zorgen voor een laagdrempelig loket waar mensen naast vragen over armoede en schuldhulpverlening ook de juiste antwoorden krijgen op hun hulpvraag voor diverse ondersteuning bij ziekte en/ of zorg (inbreng CDA). We zorgen voor goed contact in wijk en dorp door inzet van meer sociaal werkers, en ook kinder- en jeugdwerkers. 

Tekening
Het coalitieakkoord is voor de toegankelijkheid ook in tekeningen uitgebeeld. Zo is de inhoud ook beschikbaar voor iedereen die niet van lezen houdt, laaggeletterd is of visueel is ingesteld. Illustrator Martien van den Hoek heeft de belangrijkste punten uit het akkoord op papier gezet. De tekening en alles over het coalitieakkoord is te vinden op www.debilt.nl/ruimtevoormorgen

Komende tijd
De nieuwe wethouders gaan de komende weken met elkaar de gemeente in. In een uitgebreid programma maken ze (opnieuw) kennis met inwoners, bewonersverenigingen, instellingen et cetera.

V.l.n.r. Krischan Hagedoorn (beoogd wethouder, PvdA en SP), Anne Marie 't Hart (beoogd wethouder, GroenLinks), Sjoerd Potters (burgemeester), Pim van de Veerdonk (beoogd wethouder Beter De Bilt en Bilts Belang) en Dolf Smolenaers (beoogd wethouder, D66)
!