Een vergezicht van Oost(-broek) (Maartensdijk) naar West(-broek).
Een vergezicht van Oost(-broek) (Maartensdijk) naar West(-broek).

Meedenken over de Omgevingsvisie

Algemeen

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt wil in de toekomst nog steeds een plek zijn waar je goed kan wonen, werken, ontspannen en verplaatsen. Dat gaat niet vanzelf, want de wereld verandert snel en er komen verschillende opgaven op ons af. 

Denk hierbij aan onderwerpen zoals: Duurzaamheid, Biodiversiteit en Woningbouw. Ook thema’s als Economie, Infrastructuur en Identiteit zijn hier onlosmakelijk aan verbonden.

Toekomst
Over de toekomst van de leefomgeving kon iedereen - inwoners, ondernemers en organisaties - tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving zijn mening geven; van 7 april tot half mei waren er volop mogelijkheden om mee te denken: door het invullen van een online enquête of tijdens de Toekomstdialoog. Ook is er een enquête uitgezet bij het ‘vaste’ gemeentelijke inwonerpanel. 471 mensen vulden deze enquête in. Iedereen kon op deze manier haar of zijn mening geven over de toekomst van onze leefomgeving. Op verschillende plekken in de dorpen gingen in de weekenden van april medewerkers van de gemeente in gesprek over de vier ‘vergezichten’. De resultaten hiervan gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de Omgevingsvisie De Bilt 2040.

Vergezicht 1 en 2
Er zijn vier verschillende vergezichten voor de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving van de gemeente De Bilt opgesteld: Het eerste vergezicht zet voornamelijk in op behoud van de authentieke bestaande kwaliteit van de gemeente. In dit vergezicht wordt op de grotere opgaven, zoals voorzien in woningbouw, het bijdragen aan de energietransitie, en het uitbreiden van het openbaar vervoer te weinig ingezet om hieraan substantieel positief bij te kunnen dragen. Er is sprake van een beperkte bijdrage aan de woningbouwopgave en de diversiteit van het type woningen omdat er minder dan op basis van de eigen behoefte wordt gebouwd. De potentie voor energieopwekking scoort slecht omdat in dit vergezicht hiervoor weinig ruimte (minder dan de eigen vraag) geboden wordt.

Het behoud van de identiteit en het karakter van de gemeente De Bilt staat ook in het tweede vergezicht centraal, maar hier is wel aandacht voor het bewaken en versterken van de vitaliteit van de gemeente. Zo wordt op basis van de eigen woningbehoefte gebouwd, waarmee de gemeente licht groeit. Er wordt in dit vergezicht meer aandacht gegeven aan het vergroenen van de bestaande stedelijke gebieden en het opkalefateren van verouderde bedrijventerreinen. Daarentegen leidt het uitbreiden (mogelijk buiten de rode contour) wel tot negatieve effecten op de omliggende natuurgebieden (vooral NNN en gemeentelijk groen).

Vergezicht 3 en 4
Vergezicht drie neemt een fors aandeel in het oplossen van de regionale woningbouwopgave en de regionale energietransitie. In dit vergezicht vinden dan ook de grootste veranderingen plaats. Een groot deel van deze effecten zijn positief: meer woningen en voorzieningen hebben positieve scores en versterken ook de (lokale) economie. Dit biedt kansen om nieuwbouwlocaties klimaat-adaptief in te richten, alsook de gebieden die mogelijk worden getransformeerd. Voor mobiliteit biedt dit vergezicht kansen om bij te dragen aan regionale opgaven en daarmee lokale vervoersopgaven op te lossen. Dit geldt zeker voor het openbaar vervoer.

Vergezicht 4 zet ook in op het regionaal aanhechten waarbij de focus met name ligt op het beleefbaar maken van het landschap voor eigen inwoners en recreanten uit de regio. De gemeente levert een klein aandeel in de regionale woningbouwopgave. Het vergezicht laat weinig echt negatieve effecten zien: enkel mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden en het landbouwareaal. Positieve effecten treden vooral op rondom de mobiliteitsvraagstukken, maar ook de versterking van het landschap en de ecologische natuurgebieden in de gemeente. Verder wordt het buitengebied klimaat-adaptief ingericht met eveneens positieve effecten op zowel bodem (bodemdaling) als water. 

Toekomstdialoog
Woensdagavond 11 mei vond in het H.F. Witte Centrum in De Bilt de Toekomstdialoog plaats. Inwoners en ondernemers konden meedenken en hun voorkeuren aangeven tijdens de Toekomstdialoog. Aan verschillende thematafels werd het gesprek gevoerd over de vergezichten. Ook presenteerden verschillende dorpen hun visie op de ontwikkeling van de leefomgeving voor hun kern. De inloopbijeenkomst is bezocht door ruim 65 belangstellenden en ook een aantal gemeenteraadsleden was als toehoorder aanwezig. Op dinsdag 17 mei was er een aparte bijeenkomst voor gemeenteraadsleden om hun meningen en standpunten over de vergezichten te geven en de thema’s die hierin naar voren komen.

Verwerken resultaten
De komende maand worden alle resultaten in een participatieverslag verwerkt. Naar verwachting rondt men dit eind juni af en plaatst men e.e.a. op het participatieplatform www.doemeedebilt.nl. De opbrengsten van deze 2e Maand van de Leefomgeving zijn input bij het maken van afwegingen voor de gewenste ontwikkeling van de gemeente. Het college bundelt de belangrijkste keuzes in ‘de Kern van de Visie’. Dit document wordt besproken met de gemeenteraad. Alle vervolgstappen op weg naar de Omgevingsvisie zijn opgenomen in de tijdlijn op www.doemeedebilt.nl.

Het liep niet storm tijdens de Toekomstdialoog.
Een vergezicht van oost naar west in Maartensdijk.