Logo vierklank.nl
Foto:

Veel onduidelijk bij participatie

Een paar keer per jaar peilt de gemeente De Bilt de mening en de ideeën van inwoners over actuele onderwerpen d.m.v. een digitale enquête onder het inwonerpanel; één van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente, die dat belangrijk vindt; ‘Zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen’. 

Voor dit panel zijn in 2020 steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd. Er doen ongeveer 800 inwoners mee. Zij geven elke keer over een ander onderwerp hun mening aan de hand van vragen. Soms gaat een vragenlijst over meer onderwerpen. Het onafhankelijke onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor de gemeente uit via internet. 

Resultaten
Van elke raadpleging maakt het onderzoeksbureau een rapport. De deelnemers aan het inwonerpanel worden geïnformeerd zodra deze gepubliceerd is op de website. Daarmee wordt het rapport voor iedereen toegankelijk. Waar mogelijk wordt aangegeven hoe de resultaten in het rapport gebruikt worden bij het maken en uitvoeren van plannen.

Participatie
DUO Market Research heeft in opdracht van gemeente De Bilt in februari en maart onderzoek gedaan naar het thema participatie. De vragenlijst is in nauw overleg met de gemeente opgesteld.

Aan het onderzoek deelnemende Inwoners is allereerst gevraagd of zij in de afgelopen drie jaar weleens hun mening hebben gegeven over beleid, plannen of projecten van de gemeente. Ruim twee derde ervan (69%) heeft dit weleens gedaan. Aan de inwoners die in de afgelopen drie jaar niet hun mening hebben gegeven over beleid, plannen of projecten van de gemeente is gevraagd waarom zij dit nog nooit hebben gedaan. Iets minder dan de helft van de inwoners die nooit hun mening hebben gegeven (48%), heeft dit niet gedaan omdat zij niet wisten dat zij hun mening konden geven.

Invloed
Aan alle deelnemende inwoners is gevraagd hoe belangrijk zij het vinden om invloed te hebben op beleid, plannen en projecten van de gemeente die voor de hele gemeente van belang zijn en die voor hun eigen straat, buurt of dorp van belang zijn. Ruim driekwart (77%) geeft aan dat zij het erg belangrijk vindt om invloed te hebben op beleid, plannen en projecten van de gemeente die voor hun eigen straat, buurt of dorp van belang zijn. Ongeveer de helft (49%) geeft aan dat zij het erg belangrijk vinden om invloed te hebben op beleid, plannen en projecten van de gemeente die voor de hele gemeente van belang zijn. 40% vindt dit een beetje belangrijk.

Duidelijkheid
Ruim een derde (38%) van de geënquêteerde inwoners vindt dat de gemeente De Bilt zichtbaar moeite doet om inwoners bij beleid, plannen en projecten te betrekken. Iets minder dan een derde (32%) is het echter (helemaal) oneens met deze stelling. Ruim een kwart (27%) geeft aan dat zij weten waar zij informatie kunnen vinden over hoe zij mee kunnen denken/werken met de gemeente. 44% geeft echter aan dat zij dit niet weten. De helft van de inwoners (50%) is het (helemaal) niet eens met de stelling dat het bij de start van een traject, project of plan duidelijk is waarover zij wel en niet kunnen meepraten.

Oordeel over participatie 
Inwoners is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt bij beleid, projecten en plannen. 49% van de inwoners geeft de gemeente hiervoor een voldoende (rapportcijfer 6 of hoger). 45% van de inwoners geeft de gemeente een onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager). Gemiddeld geven de inwoners de gemeente een 5,3 voor de wijze waarop de gemeente hen betrekt bij beleid, projecten en plannen.

Bewonersinitiatief
Bewonersinitiatieven zijn initiatieven voor en door bewoners georganiseerd, uitgevoerd en gefinancierd. Het doel van deze initiatieven is dat het de leefomgeving in het dorp of de wijk verbetert en het sociale contact wordt vergroot. Inwoners is gevraagd voor welke onderwerpen zij het belangrijk vinden dat inwoners een eigen initiatief kunnen indienen bij de gemeente. 80% van de inwoners vindt het belangrijk dat inwoners een eigen initiatief kunnen indienen voor de herinrichting van hun straat, buurt of dorp. 71% vindt het belangrijk dat inwoners een eigen initiatief kunnen indienen voor openbaar groen.

Inwoners is gevraagd of het voor hen duidelijk is hoe zij een initiatief of plan kunnen indienen bij de gemeente. 87% van de inwoners geeft aan dat dit voor hen niet (helemaal) duidelijk is. Voor 13% is dit wel duidelijk.

Tot slot is inwoners gevraagd wat zij van de gemeente nodig hebben om zelf een initiatief of plan op te starten. Ongeveer de helft (49%) van de inwoners geeft aan dat zij hiervoor een vaste contactpersoon bij de gemeente nodig hebben. Een klein gedeelte (6%) heeft geen hulp van de gemeente nodig.

HvdB

Meer berichten