Logo vierklank.nl
<p><em>Na een tussenrapportage en een gesprek met alle partijen op 8 april presenteerden de informateurs Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi op 11 april hun eindverslag.</em></p>

Na een tussenrapportage en een gesprek met alle partijen op 8 april presenteerden de informateurs Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi op 11 april hun eindverslag.

(Foto: )

Informateurs presenteren eindadvies voor nieuw college

Nadat op vrijdag 8 april een tweede gespreksronde had plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de politieke partijen presenteerden de informateurs Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi 11 april in de Mathildezaal hun eindrapport. Daarmee kan begonnen worden met de formatie van een nieuw collegebestuur in de Bilt. 

door Henk van de Bunt en Guus Geebel

De informateurs noemen het verloop van de gesprekken plezierig en openhartig. ‘Alle gesprekspartners begonnen goed voorbereid aan de gesprekken waardoor we snel tot de kern konden komen. In dit document presenteren we onze bevindingen en komen we tot een eindadvies.’ De informateurs stellen vast dat een grote meerderheid voorkeur geeft aan een breed gedragen meerderheidscoalitie. ‘De door ons gesuggereerde meerderheidscoalitie van GroenLinks, D66, PvdA, SP, CU en Lokaal de Bilt kan niet bij iedereen op draagvlak rekenen. Enkele partijen twijfelen of deze coalitie de bestuurlijke continuïteit voldoende kan waarborgen. Andere wezen op de programmatische verschillen en of de kernen zich voldoende zullen herkennen. De ChristenUnie wil alleen deelnemen als de partij een wethouder kan leveren’. Tijdens de presentatie geeft fractievoorzitter Connie Brouwer aan waarom een partij met 1 zetel dat zou willen. ‘Wij hadden op die manier de christelijk-sociale politiek met een wethouder uit een van de groene kernen een gezicht willen geven.’

Kernopdracht 
Kern van de opgave voor de komende jaren lijkt te zijn: Beleid op het gebied van wonen en energietransitie. Beleid gericht op een inclusieve samenleving, waarborgen van een gezonde financiële positie en een sterk ambtelijk apparaat. Verder effectief invulling geven aan participatie van bewoners en het tot stand brengen van een raadsakkoord gericht op een effectieve bestuurscultuur. Alle partijen hebben een voorkeur voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin zaken niet op voorhand dichtgetimmerd worden. De gedachte is om bestuurlijke uitgangspunten en criteria te bepalen die richting geven aan de uitvoering van het akkoord door het college en dat kan rekenen op instemming van partijen. De programmatische verschillen achten alle partijen in een brede coalitie overbrugbaar.

Coalitie
De informateurs constateren dat de vorming van een college met GroenLinks, D66, PvdA, SP en Lokaal de Bilt een goede kans biedt op een brede en stabiele coalitie. Forza heeft de intentie en bereidheid uitgesproken om tot compromissen te komen in een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De informateurs hebben dit wel in hun overwegingen betrokken maar de vertegenwoordigers van Forza willen een mogelijk compromis pas in de formatiefase inbrengen. De SP wil zich in een college laten vertegenwoordigen door een wethouder vanuit de PvdA. De informateurs achten het ook in een meerderheidscoalitie raadzaam om tot een raadsakkoord te komen waarin niet vrijblijvende afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het proces wordt ingericht. Zij ondersteunen de wens en bereidheid van alle partijen om met elkaar te investeren in een meer constructieve bestuurscultuur.

Conclusie
Op basis van alle ingebrachte overwegingen, suggesties en standpunten komen de informateurs tot het advies om met GroenLinks, D66, PvdA, SP en Lokaal de Bilt de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college en een coalitieakkoord op hoofdlijnen te starten. Zij adviseren een formateur te benoemen die de onderhandelingen om tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen te komen gaat begeleiden, en tot een raadsakkoord te komen waarin niet vrijblijvende procesafspraken worden gemaakt met alle fracties. Verder adviseren zij de gemeenteraad om met een ervaren procesbegeleider een traject te starten gericht op het implementeren van de door de partijen gewenste verandering van de bestuurscultuur. Zij denken dat het verstandig is om periodiek met raad en college onder begeleiding de voortgang met elkaar te bespreken.

Meer berichten