Burgemeester Sjoerd Potters tussen (v.l.n.r. staand): Theo Aalbers, Eveline van der Aa, Ingrid Oude Lenferink, Margriet van de Vooren, Harman Kloos, Johm van Brakel, Martijn Kooren, Michiel van Weele. (en zittend): Pim van de Veerdonk, Henric de Jong Schouwenburg, Christiaan van Nispen tot Sevenaer, Johan Slootweg en Henk Zandvliet.
Burgemeester Sjoerd Potters tussen (v.l.n.r. staand): Theo Aalbers, Eveline van der Aa, Ingrid Oude Lenferink, Margriet van de Vooren, Harman Kloos, Johm van Brakel, Martijn Kooren, Michiel van Weele. (en zittend): Pim van de Veerdonk, Henric de Jong Schouwenburg, Christiaan van Nispen tot Sevenaer, Johan Slootweg en Henk Zandvliet.

Bijna de helft van de gemeenteraad neemt afscheid

Algemeen

door Henk van de Bunt

Donderdagavond was de gemeenteraad 2018-2022 voor de laatste keer in hun samenstelling bij elkaar; officieel nog tot middernacht 30 maart. Dan komt er een einde aan het bestaan van dit college en zal op datzelfde moment de nieuwe gemeenteraad aan treden. In zijn afscheidsspeech ging burgemeester Sjoerd Potters eerst in op de functie en het functioneren ervan, waarna hij aansluitend met welgekozen woorden afscheid nam van bijna de helft van het aantal raadsleden: 

Potters: ‘Deze raad werd in 2018 door de kiezer samengesteld; gekozen en de plicht met elkaar samen te werken. Het was niet altijd even gemakkelijk om recht te doen aan alle wensen. Maar er werden besluiten genomen voor álle inwoners van De Bilt, ook voor hen die zich onvoldoende gehoord en gezien voelden en voor hen die - door wat voor omstandigheden dan ook - een steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Of u nou afscheid neemt of blijft, ik wil u dankzeggen over de samenwerking die u elkaar heeft geboden maar ook die u mij heeft geboden, en wat u voor elkaar heeft betekend, vooral ook voor de inwoners’.

Afscheid
Als eerste noemde Potters Eveline van der Aa: ‘Raadslid voor GroenLinks van maart 2018 tot september 2019, en van 18 februari 2021 tot nu. Raadslid met een echte eigen opvatting en authenticiteit. Een stille kracht, met kwaliteit en deskundigheid. Je bent ook een verbinder, en speelde een - altijd prettige en constructieve - rol binnen de bestuurscultuur, in de gesprekken over de minderheidscoalitie, en laatst nog aan de tafel bij de raadsavond over de organisatie. Je kon je wel eens ergeren aan het geharrewar in de raad, dan stond je op om er iets van te zeggen. Je stopt met het raadswerk, vanwege de combinatie met jouw strategische verantwoordelijke functie bij een buurgemeente. Dat is erg jammer, want je bracht veel kwaliteit in, ook op de achtergrond in jouw fractie. We gaan je erg missen’.

Theo Aalbers (CU)
‘Theo was commissielid vanaf 2014, was in de vorige periode ook al kort raadslid en nu dus van 2018 tot 2022. Een eenmansfractie, waardoor het raadswerk best veel tijd kostte. Maar, jij stak veel tijd in het voorbereiden, kwam altijd goed beslagen ten ijs en zette je ook in diverse commissies en werkgroepen in voor de gemeente. Je was lid van de rekenkamercommissie, van de auditcommissie en trekker van de raadswerkgroep strategische agenda. Dat deed je altijd grondig, nooit liep je de kantjes eraf. Ik denk bijvoorbeeld aan al het werk dat je deed om een eenduidig amendement te maken over De Kwinkelier, in veelvuldig overleg met de ambtenaren, tot het helemaal klopte. Je was ook een sociaal bewogen raadslid, met oog voor kwetsbaren, dat zegt ook iets over jou. Die inzet gaan we missen’.

Meedenker
John van Brakel (D66) nam uit eigen beweging afscheid: ‘Je hebt je niet onbetuigd gelaten in het meedenken over de toekomst van de ‘ruimtelijke regels’ van de gemeente, als trekker van de werkgroep Omgevingsvisie en Omgevingswet. Daar heb je ontzettend veel tijd en inspanningen voor geleverd. Eerst jezelf erin verdiept, om daarna de werkgroep en de hele raad hier op goede vlieghoogte te krijgen, inclusief het organiseren van raadsavonden hierover. Je wist het dus te vertalen naar wat moest gebeuren en mensen mee te krijgen. Daarin ben je te prijzen, want dat is zeker niet makkelijk. Dezelfde drive had je in de raadscommissies en in de auditcommissie, serieus en gedegen. Jouw inbreng was waardevol, dank je wel John’.

VVD
Henric de Jong Schouwenburg werd aan het begin van deze raadsperiode fractievoorzitter van de grootste partij, ook binnen de coalitie: ‘Dat was wel even wennen, maar je was daar bevlogen in, en groeide in die rol, daarbij gebruik makend van je ervaring en mensenkennis. Je was ook commissievoorzitter. Met kennis en kunde maar vooral ook met een bijzondere flair en een vleugje humor hield je de vergadering op orde, en kreeg je credits. Een tegenvaller was het vertrek van Andre Landwehr. Als fractievoorzitter werd je daar op aangesproken. Niet gemakkelijk, het heeft ertoe geleid dat de VVD uit de coalitie stapte. Standvastig en principieel heb je het intiatief nadrukkelijk bij de andere coalitiepartijen gelaten, maar bleef je ook zuiver op de inhoud. Dank voor je inzet en het ga je goed.

Harman Kloos
Harman, in juli vorig jaar trad jij toe tot de raad, na het vertrek van Fred van Lemmen. We vergaderden nog digitaal door corona, je kon daardoor vanaf een andere locatie worden geïnstalleerd, een klein pluspluntje in tijden van corona. Helaas duurde de periode van digitaal vergaderen nog een tijdje langer waardoor we elkaar niet zo vaak in de raadzaal hebben kunnen treffen. Maar ik als voorzitter en jouw mede raadsleden hebben je mogen ervaren als een buitengewoon prettige collega met aandacht voor bijvoorbeeld de teruglevercapaciteit van het hoogspaningsnet en de leningenportefeuille van de gemeente. Het is buitengewoon knap, hoe jij na een terugslag qua gezondheid het raadslidmaatschap op je nam en hebt ingevuld. Dat moet een zware inspanning zijn, terwijl dat nauwelijks te merken was. Grote bewondering voor. Jouw inbreng was waardevol, het ga je goed.

Martijn Koren
Martijn was eerst commissielid en daarna twee perioden raadslid voor het CDA. Je maakte je o.a. sterk voor verkeer en doorstroming in de gemeente zoals op de Groenekanseweg en de Burgemeester de Withtraat, voor vrijwilligerswerk en voor onderwijs en bijvoorbeeld de ontwikkeling van het terrein van de Oude Theresiaschool. Vanuit jouw achtergrond en werk bij de Rabobank was je ook een uitstekend voorzitter van de auditcommissie en bracht je het belang van het op orde brengen van de financien van de gemeente onder de aandacht. Dat deed je ook met blik op de komende jaren en met een strenge hand aan de opdracht voor de accountant. Als raadslid keek je naar het groter belang en verband, met aandacht voor kosten. Jouw statements wist je altijd helder en met gevoel voor humor voor het voetlicht te brengen. Ik wil je graag bedanken voor je werk voor de Biltse samenleving.

Ingrid Oude Lenferink
Vier jaar geleden kwam jij nieuw en fris in de gemeenteraad voor GroenLinks. Ik heb het idee dat het politiek-bestuurlijk bedrijf best wennen en aftasten was. Maar met een grote en ervaren fractie vond jij jouw weg, deed je jouw eigen ding en kon je je bijdrage leveren. Je was actief in de werkgroep sociaal domein en later als raasdsrapporteur voor de GGDrU met collega Connie Brouwer sinds april 2021. Je was een rustig raadslid, maar ook sociaal en betrokken, je vond het leuk om bijeenkomsten bij te wonen en er informatie op te halen. Beste Ingrid, ik bedank je voor jouw inzet van de afgelopen jaren en ik hoop je nog eens terug te zien in het gemeentehuis.

Pim van de Veerdonk
Als ik aan jou denk, denk ik: harde werker, die vaak tot de bodem uitzoekt hoe het zit en informatie ophaalt, met het doel het beste en goede besluit te nemen voor de lokale samenleving. Je bent een ervaren volksvertegenwoordiger, met veel contacten. Belangrijke drijfveer voor jou was te weten wat er onder de bevolking leeft en speelt. Burgerparticipatie vind je belangrijk, maar ook dat alle belangen worden meegewogen. In de vorige raadsperiode was jij ook commissievoorzitter Openbare Ruimte. Je nam in deze periode het fractievoorzitterschap over van Jette Muijsson. Jullie vonden aan het eind van de periode samenwerking met Bilts Belang als een grote lokale partij. Met veel inzet en bevlogenheid heb je je de afgelopen 8 jaar het raadslidmaatschap ingevuld. Dank voor 8 jaar samenwerking.

Margriet van de Vooren
Je kwam in de raad in maart 2018. Een ambitieuze en gedreven politicus. Je maakte je vooral sterk voor het sociaal domein, het woningtekort voor starters en senioren, de Leyensetuin. Natuurlijk ook De Kwinkelier, wat heb je er veel tijd en kennis ingestoken om feiten en wensen boven tafel te krijgen en de raad een eerlijk en zorgvuldig besluit te laten nemen. Mede dankzij jou kwam de kaderstellende nota ‘Biltse aanpak in het sociaal domein’ tot stand naar aanleiding van tekorten maar vooral met het doel meer grip te krijgen op het sociaal domein. We weten allemaal dat je op het laatste moment niet meer herkiesbaar was. Een moeilijke tijd voor jou en andere betrokkenen. De politiek kan hard zijn, en het is jammer voor de gemeente dat we een talentvol politicus verliezen. Hoe het verder zal gaan en waar jij terug komt, weten we niet. Maar dat jij ergens terug komt en van betekenis zal zijn, dat staat voor mij wel vast. Fijn om met je gewerkt te hebben en bedankt voor jouw inzet en bijdragen.

Gedegen
Michiel van Weele, net als John van Brakel vertrek je niet omdat je niet bent herkozen maar omdat je na 8 jaar geen verkiesbare kandidaat meer wilde zijn. Jouw bijdragen waren altijd gedegen en doortimmerd. En daarbij kon je ook best stellig zijn. Jij kon op een voortreffelijke wijze een duidelijke stemverklaring of redenering geven bij lastige onderwerpen of dilemma’s van je fractie. Ik ben er van overtuigd dat je dit deed vanuit jouw politieke overtuiging en gedrevenheid. Voor de Rekenkamercommisssie was je een waardevol adviseur, inhoudelijk en constructief maar ook met oog voor de kwaliteiten van de leden van de commissie. Je werkte daarbij prettig samen, met in de vorige periode, Christiaan van Nispen en sinds 2018 met collega adviseur RKC en raadslid Theo Aalbers. Je kijkt daar zelf ook met recht positief op terug. Dank je wel voor je inzet en betekenis, Michiel.

Maatschappelijk
Henk Zandvliet, Het vergaren van informatie, het volgen van conferenties en bijeenkomsten, het leggen van verbindingen, het zoeken van en naar draagvlak. Je hebt veel betekent, echt een actief en betrokken lid bij de Biltse samenleving. Zogezegd, een ‘politiek dier’. Volgende week zelfs nog wil je voorafgaand aan de raad van 30 maart met anderen het manifest De Bilt 4 Global Goals aanbieden. Je was een actief en betrokken lid van de werkgroep Omgevingswet. De afgelopen periode was je ook commissievoorzitter. Het was fijn om je in de agendacommissie te hebben. In de gemeenteraad was jij als fractievoorzitter woordvoeder op veel dossiers, zoals duurzaamheid, op ruimtelijk gebied, en financien. Je gaat op enig moment verhuizen; onder andere daarom neem je ook afscheid. De lokale democratie, en het opkomen voor het GL-gedachtengoed, zit in je hart. Ik denk daarom dat je actief zult blijven in de politiek of maatschappij op welke manier dan ook. Ik dank jou hartelijk voor je actieve bijdrage aan het lokaal bestuur in De Bilt en je maatschappelijke betekenis in de afgelopen jaren.

Fred van Lemmen
Wij hebben al eerder afscheid genomen van jou. Omdat je bent verhuisd nét buiten de gemeentegrenzen, heb je voor de raadsperiode afliep, de gemeenteraad al eerder verlaten. We hebben wel afscheid van jou genomen, maar in een digitale raadsvergadering toen we nog gebonden waren aan coronamaatregelen. We zijn je niet vergeten en hebben nu ook een chapeaupenning voor jou als blijk van waardering voor jouw inzet voor onze gemeente. Beter laat dan nooit. Dank voor wat je hebt betekent voor onze gemeente, en het ga je goed. Misschien komen we jou in de politiek-bestuurlijke regio weer tegen.

Alleen al in de twee rechter rijen vertrekken zeven raadsleden.
Van Fred van Lemmen (VVD) werd al eerder afscheid genomen: ‘We zijn je niet vergeten en hebben nu ook een chapeau-penning voor jou als blijk van waardering voor jouw inzet voor onze gemeente’.