Afbeelding

Samen bouwen aan een krachtig en vitaal De Bilt

Algemeen

door Guus Geebel

‘Het CDA De Bilt-Maartensdijk wil een sterke samenleving bouwen in goede samenwerking met bewoners, ondernemers en de gemeente’, aldus lijsttrekker Werner de Groot. De uitdagingen van deze tijd als wonen, samenleving en zorg, energietransitie en financiën wil de partij realiseren met eerlijke fatsoenlijke politiek. ‘Luisteren naar elkaar, ruimte geven aan verschillen, het gemeenschappelijk belang vooropstellen en oplossingen zoeken waarbij we elkaar iets gunnen.’

Voor Werner de Groot gelden de christelijke normen en waarden van het CDA als uitgangspunt en inspiratiebron bij het maken van zijn keuzen. ‘Ons programma geeft aan hoe het CDA vanuit dit uitgangspunt bijdraagt aan een sterke gemeente. Een zelfbewuste zelfstandige gemeente De Bilt met een eigen gezicht in zes mooie dorpen. Wij noemen dat: Lokale Kracht. De woningnood in onze gemeente is groot en de vraag naar een woning neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Maatwerk is daarom geboden. Het CDA vindt dat we in de kernen naar alternatieven voor woningbouwlocaties moeten kijken. Als daarbij buiten de bebouwde kom mogelijkheden zijn, dan moet dit kunnen met respect voor natuur en landschap. Zeker voor de groene kernen is dit belangrijk om de gemeenschap krachtig en vitaal te houden.’

Plannen
Het CDA noemt een krachtig en vitaal verenigingsleven in de gemeente cruciaal. ‘Wij willen daarom het lokale verenigingsleven stimuleren en ondersteunen omdat het voor verbinding zorgt. We zijn voorstander van een lokaal budget per kern en willen buurt- of wijkverenigingen zeggenschap geven over de besteding van dit budget om hun buurt, wijk of kern leefbaarder te maken. Het CDA wil het Steunpunt Mantelzorg versterken zodat het zo goed mogelijk kan helpen en ondersteunen bij de zorg voor naasten. Daarnaast willen we een goede respijtregeling en de mogelijkheid om tot drie keer per jaar vervangende hulp aan te kunnen bieden. Wat betreft klimaatverandering en energietransitie vindt het CDA dat we moeten streven om in 2040 energieneutraal te zijn. We willen dat inwoners deelnemen aan lokale- en duurzame energieprojecten omdat die in hoge mate bijdragen aan het vergroten van het draagvlak. Betrokkenheid, participatie en lokaal eigenaarschap zijn daarbij heel belangrijk.

Resultaten
‘Het CDA heeft de afgelopen periode met resultaat deelgenomen aan het college van B en W. De financiën staan er goed voor, er zijn extra woningen gebouwd en er is een nieuw duurzaam zwembad gebouwd. De Biltse aanpak van het sociaal domein is ingezet en het RES-bod 1.0 over de bijdrage van De Bilt aan de Regionale Energiestrategie werd geaccepteerd. Het zijn concrete resultaten die het verschil maken in het dagelijkse leven van inwoners van onze gemeente.’ Van de moties die door of mede namens het CDA werden behandeld kregen er 22 de afgelopen periode een meerderheid. Twee moties werden verworpen en één is ingetrokken. Het CDA streeft in de communicatie naar bewoners voor direct, persoonlijk en voor iedereen begrijpelijk taalgebruik.

Waardering
Buiten verkiezingstijd onderhoudt het CDA via e-mail, telefoon en visites contact met inwoners. ‘Maar ook door onder de mensen te komen, bij verenigingen langsgaan of buurt- en wijkavonden te bezoeken. De samenwerking met andere partijen noemt Werner de Groot constructief en doorlopend. De partij staat in principe altijd open voor deelname aan een nieuw college. ‘Verbinding en diversiteit horen bij de kernvisie van het CDA en onze speerpunten geven aan dat we hier enorm veel tijd en energie aan geven in alles wat we doen.’ Over hoe Werner de Groot denkt wat de bewoners vinden van het optreden van het CDA in de gemeente zegt hij: ‘Daar zal divers over gedacht worden, maar over het algemeen is het CDA een stabiele partij met een duidelijke richting en dito resultaten. Wij beseffen dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Over het algemeen zullen mensen best tevreden zijn over het CDA en waarderen zij onze interesse en betrokkenheid om zaken voor elkaar te krijgen. Onze wethouder Madeleine Bakker wordt zeer gewaardeerd.’

Campagne
‘In de verkiezingscampagne zullen wij op sociale media zeer aanwezig zijn. We willen op belangrijke punten in onze gemeente, met inachtneming van de coronamaatregelen, aanwezig zijn om met bewoners in gesprek te gaan. We plaatsen advertenties in kranten en delen folders uit die we ook huis-aan-huis verspreiden. We hebben borden en aanplakbiljetten en bieden ons verkiezingsprogramma digitaal aan op onze website cda.nl/utrecht/de-bilt.’ Werner de Groot hoopt op een grote verkiezingsopkomst.

Voor Werner de Groot gelden de christelijke normen en waarden van het CDA als uitgangspunt en inspiratiebron bij het maken van zijn keuzen.