Afbeelding

De Bilt Lokaal wil kwaliteit van leefomgeving behouden

Algemeen

door Guus Geebel

Onder de naam De Bilt Lokaal nemen de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang met lijst 1 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in De Bilt. ‘Wij kiezen in volledige vrijheid voor de belangen van inwoners van alle kernen van de gemeente De Bilt, om in duidelijke taal, voor iedereen betrouwbare en begrijpelijke politiek te bedrijven’, aldus lijsttrekker Erik den Hertog. ‘Onze keuzes gaan over wonen, zorg en werk, en medezeggenschap van burgers in hun directe woonomgeving.’

‘De kernen van de gemeente De Bilt vormen met elkaar een heel bijzondere gemeente die dicht tegen de grote stad Utrecht aanschurkt. Ingeklemd tussen belangrijke verkeersaders, ingebed in kwetsbare en bijzondere natuur en met een bevolking die zowel arm als rijk kent. De Bilt heeft een rijk cultureel leven en een ontzettend interessante geschiedenis. Gemeentepolitiek moet in onze ogen voortkomen uit de diversiteit van een samenleving. Bij ons vind je de huisvader, de brandweerman, de werkende carrièremoeder, de journalist en de pensionado. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze van de Biltse kernen houden, ze zijn opgeleid of door het leven gevormd en ze steken hun nek uit voor het algemeen belang.’

Inspiratie
‘Onze inspiratiebron is het besef dat wij als inwoners van de kernen van de gemeente De Bilt bevoorrechte mensen zijn. Wij hebben het voor het merendeel ongelooflijk goed. Tegelijk weten wij dat het nog beter kan en beter moet. Als Biltenaar zijn er heel veel goede redenen om eigenaarschap te ervaren van deze fantastische gemeente. Er is werk, er is zorg, er is natuur en de sfeer is dorps en veilig. Om de hoek biedt het warm kloppend hart van Utrecht de inspiratie en de verbeelding van een grote stad.’ Erik den Hertog geeft voorbeelden van wat nog meer zou moeten. ‘Dat jong en oud passend kunnen wonen, dat iedereen kan meedenken en meedoen in het lokale bestuur van de gemeente, dat kinderen veilig kunnen spelen in de buurt van hun huis en hun school, en dat auto’s niet bumper aan bumper ronkend door onze straten gaan. De kern van onze inspiratie is de kwaliteit van onze leefomgeving behouden en vooral ook verbeteren.’

Speerpunten
‘Iedereen heeft recht op een passend dak boven het hoofd. Lokaal De Bilt gaat streven naar veel meer doorstroming van eengezinswoningen naar woningen voor een of twee personen. Alleen op die manier bewerkstellig je doorstroming. Tegelijk is wonen in een groene en veilige omgeving voor iedereen van levensbelang. Lokaal De Bilt is ontzettend zuinig op het mooie groen dat ons omringt. Wij streven naar meer biodiversiteit in ons landschap en vinden dat de kernen van de gemeente De Bilt in uiterlijk en beleving echte dorpen moeten blijven. Bewoners moeten over veranderingen kunnen meedenken en er vooral ook aan meedoen. Tegelijk hebben sommige mensen moeite om mee te komen in de samenleving. Wij vinden dat we met zijn allen zorgzaam moeten zijn voor mensen die minder kunnen of minder bezitten.’

Gerealiseerd
Erik den Hertog noemt een amendement over de Holsbroekeweg in Westbroek als iets wat gerealiseerd is de afgelopen vier jaar. ‘Dat maakte het makkelijker voor zelfbouw. Ook noemt hij de motie om de mantelzorgwaardering te behouden, versterking biodiversiteit, een groener kapbeleid, instelling kennisteam woningbouw en verdieping woningbouwopgave met inbreng inwoners uit verschillende kernen. ‘Er wordt regelmatig samenwerking gezocht met andere partijen naar meerderheden. Wij halen op het gebied van de ingediende moties en amendementen een positieve score. De haalbaarheid van moties wordt vooraf onderzocht via de griffie, ambtelijke ondersteuning, andere partijen en de afweging van het college. Zo nodig worden moties voor de stemming ingetrokken of nemen we genoegen met een toezegging van de wethouder. Wij hebben in 2020 een alternatieve begroting gepresenteerd bij de begrotingsbehandeling om de toen nodige bezuinigingen anders te doen maar die haalde jammer genoeg geen meerderheid.’

Verkiezingsprogramma

De titel van het verkiezingsprogramma is: ‘Van meedenken naar meedoen’. Daarom is de oproep aan de kiezers ook: Stem Lokaal, Inwoners op 1! ‘Binnen Lokaal De Bilt is veel ervaring opgedaan met het betrekken van de burger bij beleid. Wij realiseren ons dat dit een grote en belangrijke opgave is voor het toekomstige college. Er is grote ontevredenheid in de samenleving. Dat betekent dat we goed moeten uitleggen wat we doen. Vaak leidt meedoen en meedenken ook tot meer begrip van hoe ingewikkeld lokale belangen soms tegenover elkaar staan. Om die reden gaan we streven naar een nieuwe opzet voor bewonersorganisaties. Liefst met een eigen budget en een uitdaagrecht. In Utrecht is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met zogenaamde wijkplatforms. Daar kunnen wij in De Bilt veel van leren.’

Samenwerking
‘De belangrijkste activiteiten van een raadslid vinden plaats op straat, in de winkel en ook achter de schermen van de raadszaal. Plannen van andere partijen beoordelen wij op inhoud, maar ook op de vraag of ze in het belang zijn van de Biltse bevolking. Voor die mensen doen wij immers ons werk. Recente hete hangijzers in de gemeenteraad, denk aan de plannen voor het Verweliusterrein, maakten de grote verdeeldheid zichtbaar. Plannen worden soms met één stem verschil aangenomen of verworpen. Wij willen nadenken over een vraag die in een democratie van levensbelang is, hoe bekommert een meerderheid zich op een verstandige manier om de minderheid. Lokaal De Bilt wil graag deelnemen aan het college. De samenwerkende combinatie van Beter De Bilt en Bilts Belang maakt zichtbaar hoe groot de kansen zijn voor een actieve lokale politiek. In het college bereik je veel meer dan in de raad. Wij zijn er met een goed team helemaal klaar voor.’

Verbinding en diversiteit
‘De kieslijst waarmee Beter De Bilt en Bilts Belang samen als Lokaal De Bilt optrekken is het resultaat van het streven naar verbinding. Samen staan we veel sterker. Tegelijk is een samenleving waarin mensen van elkaar mogen verschillen ook een mooie en kleurrijke samenleving. Wij moedigen iedereen aan om mee te doen. Dat wordt zichtbaar doordat we taallessen voor nieuwkomers zullen bevorderen, matenzorg versterken en ruim baan maken voor vrijwilligerswerk. Iedereen moet mee kunnen doen. Mensen die een goede reden hebben om deel uit te maken van onze gemeenschap, moeten we met open armen ontvangen. We gaan ze in de gelegenheid stellen om zich nuttig te maken en een zinvolle rol te spelen in De Bilt.’

Verkiezingen
Een resultaat van vier tot zes zetels lijkt Erik den Hertog een haalbaar resultaat. ‘Dat zou Lokaal De Bilt een ontzettend sterke uitgangspositie bezorgen bij onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college. Op 16 maart is er een kans voor iedere lokale stemgerechtigde om de macht te delen met de gevestigde orde van landelijke politieke partijen die het ook op gemeentelijk niveau proberen voor het zeggen te krijgen. Met de steun van de Biltse bevolking gaan wij proberen die macht in te perken en de bewoners van De Bilt op plaats 1 te zetten.’

Afbeelding