Volgens de gemeente is de locatie achter de Kerkdijk 35-37 te Westbroek al vele jaren een woningbouwlocatie; een particuliere initiatiefnemer heeft in samenspraak met de gemeente de mogelijkheden van een woningbouwontwikkeling onderzocht.
Volgens de gemeente is de locatie achter de Kerkdijk 35-37 te Westbroek al vele jaren een woningbouwlocatie; een particuliere initiatiefnemer heeft in samenspraak met de gemeente de mogelijkheden van een woningbouwontwikkeling onderzocht.

Woningbouw Westbroek met lange voorgeschiedenis

Algemeen

door Henk van de Bunt

De locatie achter de Kerkdijk 35-37 te Westbroek is al vele jaren een woningbouwlocatie. De (potentiële) locatie is al in beeld bij het opstellen van de Toekomstvisie voor Westbroek uit 2009 en is sinds en nadien telkenmale onderwerp van overleg gebleven. Een particuliere initiatiefnemer heeft in samenspraak met de gemeente de mogelijkheden van woningbouwontwikkeling onderzocht. Het plangebied wordt vanaf de Kerkdijk in Westbroek ontsloten, passend in de structuur van de lintbebouwing. 

In het lineaire plangebied is sprake van drie landschappelijke hoofdelementen: het boerenerf, de boerderijtuin en het dorpse slagenlandschap. De gemeente heeft met de initiatiefnemer voor deze woningbouwontwikkeling een zgn. voorschotovereenkomst gesloten. Tevens stelt de gemeente een aantal ruimtelijke randvoorwaarden vast: eisen die de gemeente stelt om de gewenste kwaliteit en ambities waar te kunnen maken. De vastgestelde randvoorwaarden inclusief bijlagen worden gebruikt om het door de initiatiefnemer ingediende plan te kunnen toetsen en daarmee de beoogde kwaliteit te kunnen waarborgen en vormen voor de initiatiefnemer de grondslag voor de planvorming en de te doorlopen juridisch planologische procedure (bestemmingsplan).

Participatie
Er zijn door de initiatiefnemer twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor (onder meer) de inwoners van Westbroek. In december 2018 is overleg gevoerd met het Dorpsberaad in Westbroek en in februari 2019 is een inloopavond georganiseerd waar de initiatiefnemer twee scenario’s heeft getoond: een scenario A met 19 woningen en een scenario B met 21 woningen en drie architectuurstijlen (boerenerf, eigentijds en tuindorp). Op basis van deze inloopavond hebben ruim 40 respondenten de voorkeur gegeven voor scenario B en een eigentijds architectuurstijl. De architect van de initiatiefnemer heeft de meest voorkomende reacties betrokken bij het uitwerken van de ruimtelijke randvoorwaarden.

Medio 2021 zijn deze ruimtelijke randvoorwaarden afgerond en ambtelijk getoetst. In oktober 2021 is overleg gevoerd met het Dorpsberaad in Westbroek en later in die maand zijn de ruimtelijke randvoorwaarden getoond aan (onder meer) de inwoners van Westbroek. Deze inloopavond werd bezocht door circa 85 belangstellenden, waarvan circa 25 respondenten direct een reactie hebben achtergelaten. Men was vooral geïnteresseerd in de start van de verkoop van de woningen in dit project.

Sociale woningbouw
Partijen die woningen willen bouwen in de gemeente De Bilt zijn verplicht om sociale woningbouw in het plan te realiseren. Deze verplichting kan onder voorwaarden worden afgekocht indien het totale plangebied minder dan 20 woningen betreft. De afkoopbedragen komen terecht in het volkshuisvestingsfonds. Het fonds is bedoeld om sociale woningbouw op andere plekken in de gemeente mogelijk te maken. Het plan in Westbroek bestaat uit 21 woningen. De initiatiefnemer vraagt gelet op de gehele voorgeschiedenis en het stadium in het planproces, een uitzondering te maken. Het plan om woningen te realiseren aan de Kerkdijk in Westbroek dateert uit 2012. Voor de vitaliteit van de kern van Westbroek en de doorstroming op de woningmarkt vindt het college het belangrijk dat op korte termijn woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad van Westbroek. In een brief van 26 maart schrijft het college: ‘De planvorming heeft diverse tegenslagen gekend en de stedenbouwkundige planopzet is reeds een aantal keren gewijzigd. Wij hebben begrip voor het feit dat het in dit stadium van planproces lastig is nog sociale woningbouw in te passen in de gekozen planopzet. Wij vinden een verdere vertraging van het planproces onwenselijk. Wij kunnen in deze situatie instemmen met de afkoop zes sociale huurwoningen. De afkoopregeling zal worden vastgelegd in de nog op te stellen anterieure overeenkomst’.

Bestemmingsplan
Na een instemmend besluit van de gemeenteraad, werkt de initiatiefnemer, binnen de kaders van de ruimtelijke randvoorwaarden, in het eerste halfjaar van 2022 een gedetailleerd bestemmingsplan uit. In het geval de raad niet instemt met de voorliggende ruimtelijke randvoorwaarden, heroverweegt de initiatiefnemer het voortzetten van de beoogde woningbouwontwikkeling gegeven de lange voorgeschiedenis. Gedurende de bestemmingsplanprocedure geldt de wettelijke procedure van inspraak en beroep. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de initiatiefnemer de benodigde omgevingsvergunning aanvragen. Vervolgens staan voor belanghebbenden ten aanzien van de vergunningprocedure nog de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open.

Het perceel ligt ten zuiden van Kerkdijk 35-37 in Westbroek.