N.a.v. overleg met Fa. van Oostrum is gebleken, dat er concrete mogelijkheden zijn tot realisatie van gevarieerde woningbouw op het terrein van de Fa van Oostrum.
N.a.v. overleg met Fa. van Oostrum is gebleken, dat er concrete mogelijkheden zijn tot realisatie van gevarieerde woningbouw op het terrein van de Fa van Oostrum.

Ongenoegen over plannen woningbouw Westbroek

Algemeen

door Henk van de Bunt

Pleidooi voor alternatieve locatie

In de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 januari is er een voorbespreking over het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders (aan de gemeenteraad) om in te stemmen met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van Kerkdijk 35-37 in Westbroek ten behoeve van woningbouw.

Een groot aantal tegenstanders van de plannen wil deze raadscommissievergadering aangrijpen om nog eens - mede namens een groot aantal Westbroekers - het ongenoegen uit te spreken over de plannen en de totstandkoming ervan. Zij vragen daarnaast aandacht voor een in hun ogen (beter) alternatief; bestemd en geschikt voor alle inwoners van Westbroek. 

Informatie
Jan van Zijtveld woont al 63 jaar in Westbroek. Hij wil, gelet op de gebrekkige informatie en participatie en het achterhouden van documenten in dit project tot dusver, dat de gemeenteraad niet instemt met het voorstel. ‘Niet naar een verder gevorderd stadium in dit project gaan, maar eerst adequate informatievoorziening en volledige participatie organiseren’. Van Zijtveld wijst op onjuistheden in het Raadsvoorstel alsmede op de daarin voorkomende zeer opmerkelijke passage waarin sprake lijkt van een verkapt dreigement bij niet akkoord gaan: ‘Dan zal de initiatiefnemer de woningbouwontwikkeling heroverwegen. Initiatiefnemer noemt hiervoor mede als reden ‘de lange voorgeschiedenis’, maar er staat niet bij vermeld dat de lange voorgeschiedenis volledig is toe te schrijven aan initiatiefnemer zelf. Van Wijnen heeft tussen 2013 en 2018 geen enkel initiatief ondernomen op dit project en het op de plank laten liggen’. 

Alternatief
Piet Geurtsen is één van de bewoners van de Wolkammerweg en de Kerkdijk (31 tot en met 37): ‘Sinds 2010 in het college in nauwe samenwerking met Van Wijnen Holding doende ongeveer 2,5 ha agrarisch land aan de westzijde van Westbroek om te vormen tot een steeds maar toenemend aantal bouwkavels. Dit streven staat haaks op de wensen en voorstellen door vele Westbroekers al in 2009 geuit en vastgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad in 2009 in de Toekomstvisie Westbroek. Daarin gaven Westbroekers voorkeur aan andere locaties met mogelijkheden voor meer dan 30 woningen. Inmiddels is er overleg geweest met Fa. van Oostrum waaruit gebleken is, dat er concrete mogelijkheden zijn tot realisatie van gevarieerde woningbouw (starters/senioren, 2 onder 1-kap en vrijstaand) op het terrein van de Fa van Oostrum. Bovendien spreken we hier van een in-i.p.v. een uitbreidingslocatie. Dit uitwerken zal alleen maar een Win/Win situatie opleveren; meer en andere ruimte voor Van Oostrum, verbetering van verkeersveiligheid, woningbouw in de omgeving van school en sportterreinen en instandhouding van de voor Westbroek karakteristieke lintbebouwing, zoals genoemd in Structuurvisie 2030’.

Participatie
Co Oudhof woont ook aan de Wolkammerweg: ‘De bewoners grenzend aan het terrein Kerkdijk 37 in Westbroek maken zich grote zorgen, omdat zij niet bij de ontwikkeling van het project ‘van Wijnen’ worden betrokken: ‘Dit heeft tot gevolg dat er tijdens in de raadscommissie- en gemeenteraadsvergaderingen over ruimtelijke randvoorwaarden wordt gesproken die én op geen enkele wijze tegemoet komen aan de wensen van Westbroekers én afbreuk doen aan de bescherming van het Noorderpark én die voorbij gaan aan het feit dat uit onderzoek is gebleken dat woningbouw elders in het dorp de voorkeur geniet. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft inloopavonden gehouden voor belangstellenden en geïnteresseerden voor zijn te bouwen villa’s, waarbij de plannen gepresenteerd werden door vertegenwoordigers van Van Wijnen en de Gemeente en waarbij de te verkopen kavels en woningen ‘in de etalage werden gezet’. Dat is dus iets heel anders dan dat ruimtelijke randvoorwaarden in samenspraak met bewoners tot stand zijn gekomen. Ondanks dat de raad zich nog moet uitspreken over het dan al niet wijzigen van het bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te maken, deden vertegenwoordigers van de gemeente het voorkomen alsof dit slechts een formaliteit was en de raad er toch wel mee instemt. Uw bevoegdheid om het bestemmingsplan te wijzigen wordt daarmee niet echt serieus genomen. De direct omwonenden hebben ook nooit een uitnodiging ontvangen voor overleg over de plannen die er nu zijn. Er is dan ook geen sprake van een participatietraject, terwijl dat wel is voorgeschreven in de ‘Nota Participatiebeleid’ (april 2019) van het college. In die nota zijn spelregels geformuleerd die gevolgd moeten worden’.

Slecht plan
Piet Geurtsen vervolgt: ‘Veel inwoners vinden het een slecht plan. De voormalige gemeente Maartensdijk heeft bij verkoop van percelen/woningen aan kopers van de even zijde aan de Wolkammerweg toegezegd dat er niet meer achter hen gebouwd zal worden vanwege het Noorderpark. Als rechtsopvolger van de gemeente Maartensdijk is de gemeente de Bilt daar ook aan gehouden. Dit project staat lijnrecht tegenover de wensen en voorstellen, door vele Westbroekers geuit in de Toekomstvisie Westbroek. In het gebundelde advies ‘Samen werken aan Wonen’ dat door uw raad is aangenomen op 17 juni jl. wordt het project ‘van Wijnen’ niet als locatie genoemd. Wel wordt daar genoemd dat er woningen voor jongeren en ouderen nodig zijn en het landelijk karakter behouden moet blijven. De ruimtelijke randvoorwaarden stemmen hier niet mee overeen. Het project ‘van Wijnen’ staat ook lijnrecht tegenover de uitgangspunten die gelden voor het Noorderpark waar dit project binnen valt. De projectlocatie ligt bovendien vlak naast het Natura2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen. De realisatie van een nieuwe woonwijk aan de westzijde van Westbroek zal ten koste gaan van natuur. De parallel met het Hessingterrein waar een aantal van uw fracties - terecht - zeer kritisch over zijn, laat zich raden.

Publieke zaak
‘Dat niet gebouwd wordt ten bate van (jonge) Westbroekers die betaalbare woonruimte zoeken, maar ten bate van een voor Van Wijnen zo gunstig mogelijke exploitatie blijkt uit de afkoop van sociale woningbouw waarmee het college heeft ingestemd’, aldus Co, Jan en Piet. Het argument dat van de doelgroepenverordening kan worden afgeweken, omdat het planproces al zo lang duurt heeft, verbaast hen zeer. ‘Waarom werkt een gemeente mee aan de realisatie van zoveel villa’s, terwijl een projectontwikkelaar, die de grond ooit voor een schijntje (ca. 1 miljoen euro) heeft gekocht de enige is die daar beter van wordt? Voorzien in betaalbare woningen in De Bilt is een publieke taak, het spekken van iemand zijn portemonnee niet’.

V.l.n.r. Jan van Zijtveld, Piet Geurtsen en Co Oudhof bij de ingang van de locatie.