Eenvoudige aan de boom aangebrachte bordjes wijzen de weg naar Nidos.
Eenvoudige aan de boom aangebrachte bordjes wijzen de weg naar Nidos.

Tijdelijke opvang statushouders in Hollandsche Rading

Algemeen

door Henk van de Bunt

In een uitvoerige brief van 22 december jl. informeert het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt de gemeenteraad over de regionale opgaven opvang asielzoekers en huisvesting statushouders.

‘De problematiek van gebrek aan opvang en woonruimte voor vluchtelingen en statushouders is nog altijd nijpend. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) krijgt de benodigde opvang niet gerealiseerd. Daarnaast zijn er verschillende gemeenten die hun taakstelling niet ingevuld krijgen. Hierdoor is er een oplopende druk ontstaan in de bestaande opvangcentra. Wij hebben gezocht naar verschillende mogelijkheden om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het verminderen van de druk in de opvangcentra en het vergroten van de uitstroom, naast het traject voor de langere termijn, dat loopt in provinciaal verband’. Het college noemt het behalen van de taakstelling door gemeenten van groot belang voor de voortgang van de uitstroom van statushouders uit de asielzoekerscentra (AZC’s). Eerder meldde het college de taakstelling over 2021 bijna geheel in 2021 te behalen en een kleine achterstand in januari 2022 in te zullen lopen, mede ook dankzij de grote inzet van woningcorporatie SSW. 

Regeling
Het COA stelt de zogenaamde ‘Hotel- en Accomodatieregeling’ open, waarmee statushouders, die reeds aan een gemeente zijn gekoppeld, onder bepaalde voorwaarden tijdelijk in een gemeente kunnen worden opgevangen, alvorens zij doorstromen naar permanente huisvesting. Het college schrijft gebruik te zullen gaan maken van deze regeling op het moment dat kleine achterstanden dreigen te ontstaan, en verwacht op korte termijn een aantal statushouders ook op deze manier versneld naar De Bilt te laten uitstromen. Een andere mogelijkheid om meer statushouders uit de opvangcentra te laten uitstromen, is te zorgen voor tijdelijke huisvesting: ‘Wij hebben daarom gezocht naar locaties in onze gemeente die in aanmerking zouden kunnen komen voor opvang van vluchtelingen of statushouders. Deze locaties moeten aan basisvereisten voldoen, zoals de mogelijkheid om de locatie op korte termijn geschikt te maken voor opvang, voldoende ruimte voor het realiseren van het minimumvereiste van ruimte voor 50 tot 70 asielzoekers of statushouders en de bereidheid van de eigenaar van de grond om mee te werken aan de plaatsing van tijdelijke huisvesting, naast het niet vertragen van de toevoeging van permanente woningbouw in de sociale huursector.

Hollandsche Rading
Hieruit is één mogelijke locatie naar voren gekomen: ’De locatie ‘de Hertenkamp’ in Hollandsche Rading voldoet aan de criteria. Op deze locatie is op dit moment al een kleinschalige opvang gevestigd van Nidos voor minderjarige asielzoekers. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos heeft aangegeven deze locatie te willen benutten voor tijdelijke opvang van maximaal 25 statushouders. Ook de eigenaar van het terrein en de opstallen heeft aangegeven positief te staan tegenover de verhuur van een extra pand aan Nidos. De bewonersvereniging van Hollandsche Rading is hierover geïnformeerd’.

Dagbesteding
De bewonersvereniging zegt desgevraagd het van belang te vinden dat de omwonenden vooraf zullen worden geïnformeerd en dat aan de statushouders dagbesteding zal worden aangeboden. De statushouders, die Nidos wil laten instromen in deze kleinschalige opvang in Hollandsche Rading zullen, vanwege de tijdelijkheid van deze opvanglocatie, geen beroep doen op vervolghuisvesting binnen De Bilt. Daarnaast kunnen de jongeren die in Hollandsche Rading instromen voor wat betreft scholing worden ingeschreven bij Ithaka, de Internationale Schakelklas (ISK) in Utrecht’.

Overboslaan
Het college schrijft verder: ‘Wij hebben naast onze bijdrage in de huisvesting, ook gezocht naar andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problematiek. De gemeente Zeist is naarstig op zoek naar een locatie voor het onderwijs aan 80 tot 100 jonge kinderen van vluchtelingen uit Afghanistan. Wij zijn sinds 1 september 2021 eigenaar van de voormalige Aeres-mavo aan de Overboslaan in Bilthoven. Het is een voormalig schoolgebouw en dus ook als zodanig toegerust. De integratie van vluchtelingen en zeker van hun kinderen begint bij onderwijs. Daarom stellen wij het gebouw ter beschikking voor onderwijs aan deze kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze jonge asielzoekers volgen op dit moment onderwijs op verspreide locaties in de gemeente Zeist. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Voor zowel kinderen als leerkrachten betekent de benutting van dit schoolgebouw een kans voor beter onderwijs en begeleiding; een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Wij gaan ervan uit dat de Aeres mavo in ieder geval de rest van het lopende schooljaar op deze wijze in gebruik zal zijn’.

Raadsbesluit
Op basis van deze uitkomst vraagt dit alles geen raadsbesluit. Het College hierover: ‘Wij kunnen deze maatregelen nemen op basis van onze collegebevoegdheid. Omdat het asielvraagstuk niet eindigt bij het oplossen van de huidige acute knelpunten in de asielketen, blijven wij daarnaast in provinciaal verband werken aan een gezamenlijke aanpak voor de lange termijn’.

De voormalige Aeres-mavo aan de Overboslaan in Bilthoven krijgt weer schoolbestemming.