Logo vierklank.nl
<p>Wethouder Anne Brommersma gaf een positief advies over een motie over het abonnementstarief.</p>

Wethouder Anne Brommersma gaf een positief advies over een motie over het abonnementstarief.

(Foto: )

Uitloop raadsvergadering neemt nog hele avond in beslag

De geschorste gemeenteraadsvergadering van 25 november werd op dinsdag 30 november voortgezet. Wie dacht dat de agenda snel afgewerkt kon worden kwam bedrogen uit, want ook de behandeling van de overgebleven agendapunten duurde tot kort voor middernacht.

door Guus Geebel

De raad stemde met 21 stemmen voor en 5 tegen in met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot 2040, en dit te beschouwen als belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) dient vijf amendementen in die alle met ruime meerderheid worden verworpen. Gija Schoor (PvdA) dient een motie in die het college vraagt om door te gaan de bij het IRP ingebrachte bezwaren van de gemeente De Bilt met de buurgemeenten en de U 16 te bespreken, en actief te zoeken naar oplossingen waar de gemeente De Bilt mee kan leven. Na de behandeling in eerste termijn van de raad ging wethouder Madeleine Bakker in op de ingediende amendementen en de motie. Zij ontraadt de amendementen van Forza De Bilt. De motie van de PvdA die het college een positief advies geeft wordt unaniem aangenomen.

Klimaatbeleid en watertaken
De raad stelde met 16 stemmen voor en 10 tegen de ‘Klimaatadaptatievisie 2050’ en het ‘Water- en rioleringsplan 2022-2026’ vast, waarbij wordt aangetekend dat de tegenstem van Gija Schoor voor had moeten zijn. Het beoogd effect is om een leefbare, gezonde en veilige gemeente te zijn en blijven, ook in een veranderend klimaat. Eelco Dalmijer (VVD) dient een amendement in om het ambitieniveau ‘ambitieus’, dat de raad op 23 april 2020 in de ‘Startnotitie WRP en klimaatstrategie 2021-2025’ aannam, wordt bijgesteld naar ‘voortvarend’. Het amendement wordt met 9 stemmen voor en 17 tegen verworpen.

Woorden
Na de eerste termijn van de raad gaat wethouder Anne Brommersma in op een opmerking van Erik den Hertog (Bilts Belang) die stelde dat de ambitie gaat tot 2050 en het rioleringsplan maar tot 2026. De wethouder: ‘We krijgen elke vijf jaar opnieuw een water- en rioleringsplan voorgelegd waarin we laten zien wat er gebeurd is en wat voor effect dat heeft.’ Het amendement van de VVD ontraadt zij. Hoe weinig ‘voortvarend’ voorstelt vindt zij goed verwoord door Michiel van Weele (D66). Die zei: ‘Woorden doen ertoe en voortvarend en ambitieus zijn ook misschien woorden die niet altijd op dezelfde manier landen. Voortvarend lijkt mij in dit geval afwachten wat er gebeurt en ambitieus is preventief voorkomen dat er schade ontstaat.’

Vijver
Over de motie ingediend door Werner de Groot (CDA) om zorg te dragen voor een integrale planning met verkeerswerkzaamheden en afstemming met alle betrokkenen en belanghebbenden bij werkzaamheden aan het riool, zegt Brommersma dat dit al gebeurt, maar zij laat het oordeel aan de raad. De motie is met 16 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Over de vijver aan de Talinglaan zegt zij namens wethouder Smolenaers: ‘De vijver blijft behouden, die toezegging is al gedaan aan de inwoners. In wateroppervlakte blijft die vijver ook gelijk. Er zijn dus geen gevolgen voor klimaatadaptatie. Wel kan het zijn dat voor een goede inpassing de vorm wat moet worden aangepast. Op 7 december is er een bijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied gepland. Dan wordt ook inzicht gegeven in het verschil van de oorspronkelijke situatie in vergelijking met de modellen zoals die er nu liggen.’

Aangenomen moties
Een motie ingediend door Erik den Hertog (Bilts Belang) vraagt om een groot deel van de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis te voorzien van halfverharding. Verder vraagt hij om bij de aanleg van bedrijven met grote parkeerplaatsen bouwers uit te nodigen om ze te informeren van nut en noodzaak van parkeerplaatsen met halfverharding. De motie wordt met 17 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Met 20 stemmen voor en 5 tegen wordt de motie van Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt), Bilts Belang, CDA en PvdA aangenomen om uitvoerig contact te zoeken met de bewoners van de Talinglaan en omgeving om gezamenlijk een oplossing te vinden voor een meer klimaatbestendige leefomgeving.

Abonnementstarief
Een motie vreemd ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA), Fractie Brouwer, SP, ChristenUnie, Groenlinks en SGP vraagt het college zich in verbinding te stellen met de VNG en gemeenten die de huishoudelijke hulp via de Wmo inkomensafhankelijk hebben gemaakt om zo de beste aanpak in de uitvoering hiervan te krijgen. De motie vraagt verder de ontwikkelingen in deze gemeenten nauwlettend te volgen, de raad hierover te informeren en over zes maanden met een advies over mogelijke navolging door de gemeente De Bilt naar de raad te komen. ‘De raad heeft de Biltse Aanpak vastgesteld’, aldus wethouder Anne Brommersma. ‘Een van de kernthema’s daarin is zelfredzaamheid. Wij hebben daar financiële zelfredzaamheid aan toegevoegd vanuit de gedachte dat mensen die het zelf kunnen betalen dat ook zelf zouden moeten doen. Het college vindt deze motie passend. De Biltse Aanpak hebben we recent vertaald in de Wmo-verordening, dat betekent dat we nu op deze manier werken bij het sociaal team. Deze motie geeft ons een half jaar om te kijken of onze Biltse Aanpak voldoende werkt en tegelijkertijd kunnen we kijken hoe het in andere gemeenten gaat. Het geeft ons de tijd ons eigen beleid te toetsen en het beleid van anderen te volgen, daarom adviseert het college positief over deze motie.’ De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 11 tegen.

Bilthoven-Noord
Een motie vreemd over het bestemmingsplan Bilthoven-Noord ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA), VVD, Fractie Brouwer, ChristenUnie en SP vraagt het college om de termijn om bezwaar te maken tegen beslissingen van het college over 150 bezwaarschriften tegen dit bestemmingsplan te verlengen. Die termijn was eerder uitgesteld tot 1 januari 2022. Wethouder Madeleine Bakker zegt dat het college gebruik gemaakt heeft van hun bevoegdheid om de termijn voor bezwaren inhoudelijk aan te vullen en te verlengen tot 10 maart 2022. Daarmee is de motie vreemd overbodig en ontraadt het college die. Krischan Hagedoorn trekt daarop de motie in.                

Meer berichten