Logo vierklank.nl
Patrick Greeven en Hendrike Geessink bij het smalste deel in de NNN-corridor bij het Hessingterrein. (foto Bert Roozendaal)
Patrick Greeven en Hendrike Geessink bij het smalste deel in de NNN-corridor bij het Hessingterrein. (foto Bert Roozendaal) (Foto: BERT)

Bouwplannen Hessingterrein schaden natuurcorridor

In de discussie rond de bouwplannen voor het Hessingterrein stelt het IVN (Instituut voor Natuureducatie in De Bilt) en het Utrechts Landschap al langer dat het project in de huidige vorm onwenselijk is voor het functioneren van de eerder aangelegde natuurcorridor. Zo zien zij de geboden natuurcompensatie langs De Biltse Rading eerder als bliksemafleider dan als oplossing.

Op 23 december stemt de gemeenteraad over het wijzigen van het bestemmingsplan voor het Hessingterrein in De Bilt. Projectontwikkelaar Verwelius wil daar 130 woningen bouwen. Die plannen gaan over de zogenaamde rode contourlijn heen. Die geeft de grens aan tussen stedelijk bebouwbaar gebied en in dit geval gebied dat deel uitmaakt van het Nationale Natuur Netwerk (NNN). En dat wringt. Vicevoorzitter Patrick Greeven van het IVN in De Bilt en Hoofd afdeling beleid & planvorming Hendrike Geessink van het Utrechts Landschap leggen dat in een gesprek met de Biltse journalist Bert Roozendaal nog eens helder uit.

Natuurbelang
‘Onze organisaties zijn niet tegen woningbouw maar kijken primair naar het natuurbelang’, geeft Greeven aan. ‘De kern van het probleem is, dat op het Hessingterrein tal van tegenstrijdige belangen samenkomen. Zo raken daar verschillende landschapstypen elkaar. Maar bovenal vervult het terrein een belangrijke rol binnen het Nationale Natuurnetwerkgebied. Ook ligt het bij het cultureel erfgoed rond de Waterlinie’, aldus Geessink.

Functie
Om het begrijpelijk te houden focussen beide experts zich op de natuurfunctie rond het Hessingterrein. ‘In feite vorm dit stukje grond de flessenhals in één van de NNN-corridors. Dat is in dit geval het ecologisch netwerk tussen het Vechtplassengebied en het Kromme Rijngebied. Dat is van wezenlijk belang om de fauna in staat te stellen in ons dichtbebouwde land veilig en ongestoord van het ene natuurgebied naar het andere te trekken. Het natuurnetwerk vormt meer dan alleen doortrekgebied voor dieren. Het verstevigt ook de instandhouding van bestaande habitats van verschillende soorten. Het voorkomt bijvoorbeeld dat er binnen een habitat inteelt ontstaat’, leggen beide experts uit.

Helaas is op de plaats van het Hessingterrein die corridor juist op zijn smalst. ‘Om migratie te bevorderen, zijn er onder de Utrechtseweg en de Biltse Rading wildtunnels aangelegd. Maar de route daarheen wil je zo breed mogelijk hebben: dat is gewaarborgd binnen zogenaamde bufferzones die trechteren op de eigenlijke tunnels’, verduidelijkt Greeven.

Bufferzone
Het verkleinen van de bufferzone gaat volgens de beide experts verder dan alleen de vierkante meters voor de 25 woningen, die buiten de contourlijn gebouwd dreigen te worden. ‘Met extra bebouwing ontstaat ook een aantasting in de robuustheid van wat de provincie de meerwaarde benadering noemt’, legt Hendrike uit. ‘Bebouwing brengt nieuwe activiteit, andere geuren, aanwezigheid van huisdieren, geluid, extra licht. Allemaal verstoringen die er eerst niet waren. Dat is veel omvattender dan alleen het tegengaan van betreding van het natuurgebied door mensen en huisdieren. Het negatieve effect daarvan is veel breder. Het functioneren van het NNN wordt daarmee aangetast. Dat is naar ons idee niet goed onderzocht. Dit nog los van bijvoorbeeld dat de bebouwing straks gaat grenzen aan een bosje dat bekend staat als kraamkamer van reeën en het fourageerbied van de dassen in de buurt. Daaraan moet je niet willen rommelen. Met de realisatie van de bouwplannen gaat namelijk ook daar weer een stuk van verloren’.

Compensatie
Daarvoor is in het plan wel natuurcompensatie voorzien langs de Biltse Rading. ‘Maar die is niet ruimhartig of kwalitatief van meerwaarde wat wel de afspraak is’, vinden beide experts. Bovendien lost dat het probleem van de flessenhals niet op. Dat is hetzelfde als dat je het fietspad langs de Utrechtseweg één baan smaller maakt en dat compenseert met een nieuw fietspad ergens bij Maarssen. Daarom is het wenselijk dat het bouwplan binnen de contourlijn blijft’.

Tegen de bouwplannen is door de Hessinggroep een petitie gestart op www.petities.nl onder ‘Niet bouwen in de natuur buiten de Grift’. Die is inmiddels meer dan 1000x ondertekend.

Meer berichten