Logo vierklank.nl
De Hof van Bilthoven is onlangs gerealiseerd. (foto Guus Geebel)
De Hof van Bilthoven is onlangs gerealiseerd. (foto Guus Geebel) (Foto: )

Advies inwoners krijgt plek in Woonvisie

De druk op de woningmarkt in heel Nederland en ook in De Bilt is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar en de gemiddelde huizenprijzen stijgen snel. 

In digitale Nieuwsbrieven informeert de gemeente haar abonnees over de stand van zaken: ‘De gemeenteraad van de gemeente De Bilt heeft de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bouwen. Die zijn hard nodig. De gemeente De Bilt werkt momenteel aan de Woonvisie 2030. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de uitkomst van het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’, waarin inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente hebben gegeven. Het was de uitkomst van het participatietraject, waardoor de focus op het bouwen voor jongeren en ouderen kan worden gelegd en een nadere omschrijving van de behoefte aan woningen kan worden gegeven en vastgelegd. Ook krijgt de door inwoners gewenste aandacht voor doorstroming, de huisvesting van middeninkomens en jonge gezinnen in deze visie een plek. Deze woonvisie is daarmee een belangrijke mijlpaal, als eerste beleidsdocument dat gebaseerd is op het inwoneradvies’.

Ontwikkelmogelijkheden
De gemeenteraad nam in de vergadering van 17 juni het besluit om het advies ‘De Bilt: wonen in een groene omgeving!’ te gebruiken als bouwsteen voor het te actualiseren woonbeleid, het algemene, gemeente-brede, deel van het advies mee te geven als belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Het deel van het advies met uitwerking per kern in het traject diende gebruikt te worden bij een verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden van de voorgedragen potentiële woningbouwlocaties. Wethouder Dolf Smolenaers zegde toe dat de evaluatie van het proces goed en degelijk zal gebeuren. De Nieuwsbrief vervolgt: ‘In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stellen we aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren?
De Woonvisie zal worden gebruikt om initiatieven van projectontwikkelaars te toetsen, zodat er zoveel mogelijk gebouwd wordt voor de woonwensen van de Biltse woningzoekenden. Daarnaast dient de visie als basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties, en als startpunt voor andere beleidsdocumenten, lokaal en regionaal’.

Locaties
‘In de Woonvisie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag wáár nieuwe woningen komen. Dat vereist een integrale afweging, die aan de orde komt in de Omgevingsvisie. De keuze voor nieuwe woningbouwlocaties kan namelijk niet los gezien worden van andere ontwikkelingen rond bereikbaarheid, duurzaamheid, natuur en landschap, recreatie en openbare ruimte in de gemeente. Ook de mogelijkheden voor woningbouw op de door inwoners aangedragen locaties worden verder onderzocht.
De Toekomstdebatten voor de Omgevingsvisie zijn gepland voor volgend jaar. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun kennis en kunde in te blijven inzetten om tot een gedragen invulling te komen van de woningbouwopgave, in samenhang met andere opgaven in de fysieke leefomgeving. De Woonvisie staat vanaf donderdag 2 december op www.debilt.nl/woonvisie. De visie wordt op 9 december besproken in de Raadscommissie Openbare Ruimte en 23 december in de vergadering van de gemeenteraad. Voor inspraakmogelijkheden zie www.debilt.nl/wonen-en-bouwen.nl’.

HvdB

Meer berichten