Logo vierklank.nl
<p><em>Ook de parkeerplaats bij het station maakt deel uit van de spoorzone.</em></p>

Ook de parkeerplaats bij het station maakt deel uit van de spoorzone.

(Foto: )

Gemeenteraadsvergadering weer digitaal gehouden

De gemeenteraad vergaderde op 25 november weer digitaal. Rond half twaalf werd de vergadering geschorst tot dinsdag 30 november om 20.00 uur. Dan komen onder meer Integraal Ruimtelijk Perspectief REP U10 en de Klimaatadaptatievisie 2050 en Water- en rioleringsplan 2022-2026 aan de orde. 

door Guus Geebel

Harman Kloos (VVD) heeft om mondelinge beantwoording van een aantal schriftelijk ingediende vragen verzocht over berichten van Stedin en TenneT. Daarin wordt meegedeeld dat het tot 2029 kan duren voordat het mogelijk is om te voldoen aan de vraag om zelf opgewekte energie terug te leveren. Wethouder Anne Brommersma noemt de vragen dermate technisch dat die voorgelegd moesten worden aan Stedin. Die zag geen kans op zo korte termijn de vragen te beantwoorden. De wethouder komt erop terug.

De raad stelde zonder stemming het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32, Groenekan’ vast. Jette Muijsson (Beter De Bilt) dankt in een stemverklaring het college en de ambtenaren voor dit plan. Zij noemt het een mooi, maar vooral gedragen plan. ‘Een mooi voorbeeld van hoe het wel kan.’

Spoorzone
De gemeenteraad stemde met 25 stemmen voor en 2 tegen in met de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de Aanvraag Regeling Woningbouwimpuls Centrumplan/Spoorzone Bilthoven en deze geheimhouding niet eerder op te heffen dan in 2035. De toevoeging om deze geheimhouding niet eerder op te heffen dan in 2035 kwam tot stand door een met 18 stemmen voor en 9 tegen aangenomen amendement ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt). Een amendement ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) om het beslispunt te wijzigen werd met 2 stemmen voor en 25 tegen verworpen. Een motie met als onderwerp ‘Meer transparantie Spoorzone’ eveneens ingediend door Schlamilch werd met 4 stemmen voor en 23 tegen verworpen.

Participatie
Wethouder Dolf Smolenaers had de motie ontraden: ‘Die wekt de suggestie dat wij de transparantie niet betrachten, terwijl we al sinds het moment voorafgaand aan de aanvraag actief met de raad communiceren. Daarnaast hoort scenario’s en keuzemogelijkheden voorleggen niet voorafgaand aan de participatie met inwoners plaats te vinden. Dat is in tegenspraak met de afspraak dat planvorming pas na de verkiezingen gaat plaatsvinden.’ Over mededelingen van Schlamilch in de pers over dit onderwerp zegt hij: ‘Steeds maar dezelfde woorden herhalen maakt ze nog niet waar’. Johan Slootweg (SGP) vindt het niet plezierig om regelmatig in de krant te lezen alsof er maar wat aan gerotzooid wordt bij de gemeente. ‘Wij vinden het heel verstandig dat het college een subsidieaanvraag heeft gedaan en dat er eindelijk na zo veel jaren perspectief voor de spoorzone is’. Pim van de Veerdonk sluit zich aan bij de woorden van Johan Slootweg evenals Krischan Hagedoorn (PvdA), Henk Zandvliet (GroenLinks) en Erik den Hertog (Bilts Belang).

Bestemmingsplan De Bilt Noord-Oost
De raad stelde het bestemmingsplan ‘Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herziening’ vast met 22 stemmen voor en 5 tegen. Er werden vier amendementen in stemming gebracht waarvan er drie werden aangenomen. Een motie ingediend door Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) die het college vraagt om vóór 2023 de raad een startnotitie voor te leggen voor een toekomstvisie over het gebied Bos Park werd met 18 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.

Aangenomen amendementen
Een amendement ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt om een aantal zinnen toe te voegen en een zin te wijzigen. In de toelichting staat: Geconstateerd is dat de ontsluitingsweg gelegen tussen Julianalaan 220 en Julianalaan 228, de oorspronkelijke entree van de camping en tennisvereniging Bilthoven, en die achter de kavels van de Julianalaan langs loopt, bekend als bospad Julianalaan, gedeeltelijk over het plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost loopt. Het amendement werd unaniem aangenomen. Een amendement eveneens ingediend door Beter De Bilt over het beperken van het aantal stacaravans in Bos Park Bilthoven werd met 18 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Het amendement met als onderwerp Bescherming landschapselement Bos Park Bilthoven ingediend door Kees Lelivelt (VVD) werd unaniem aangenomen.

Bouwplannen Melkweg 3
De gemeenteraad stemde met 21 stemmen voor en 6 tegen in met het bestemmingsplan Melkweg 3 Bilthoven. Een amendement ingediend door Forza De Bilt met als onderwerp ‘Melkweg 3 niet hoger dan 3 lagen’, werd met 3 stemmen voor en 24 tegen verworpen. Daarbij werd aangetekend dat de voorstem van Kees Lelivelt (VVD) geacht wordt een tegenstem te zijn.

Verstening
Tijdens de commissievergadering op 11 november was het plan al uitgebreid besproken. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) vraagt de wethouder vanwege verstening erop toe te zien dat voldaan zal worden aan de principes van klimaat adaptief bouwen. Wethouder Madeleine Bakker zegt daarover dat het klimaat adaptief bouwen nog niet afgedwongen kan worden omdat het nog geen geldend beleid is. ‘We passen wel de regels van het bouwbesluit toe. Klimaat adaptief is daarin nog niet opgenomen. Ik heb wel begrepen dat we met de eigenaar in overleg gaan of we de buitenruimte half verhard kunnen aanleggen als het over parkeren gaat’. Over parkeren verwijst zij naar wat daarover in de commissie is gezegd. Het amendement van Forza De Bilt ontraadt zij omdat het college het plan een zeer welkome uitbreiding vindt van het bestand sociale woningbouw.

Woordgebruik
Tijdens de behandeling van de bouwplannen gebruikte raadslid Boer (SP) het woord getto voor het plan. Krischan Hagedoorn (PvdA) vond het woord getto een beladen begrip uit de Tweede Wereldoorlog en niet passend. Raadslid Boer trok daarop zijn woorden in. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) maakte daarna met het woord getto een verwijzing naar het onderwerp Spoorzone en vond dat hij het woord kon gebruiken omdat raadslid Boer het gezegd had. Henric de Jong Schouwenburg (VVD) merkt op dat het woord getto is teruggetrokken, maar dat het citeren daarvan de opmerking nog niet legitimeert en zegt: ‘Die aanvulling wil ik graag toevoegen.’

Meer berichten