Eerder dit jaar maakten bewoners van de Nieuwe Weteringsweg in Groenekan al duidelijk niet van windmolens gediend te zijn.
Eerder dit jaar maakten bewoners van de Nieuwe Weteringsweg in Groenekan al duidelijk niet van windmolens gediend te zijn.

Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Algemeen

door Henk van de Bunt 

Burgemeester en wethouders voeren sinds enige tijd reguliere persgesprekken waardoor er wat uitvoeriger aandacht kan worden geschonken aan actuele en lopende onderwerpen. Een van de onderwerpen op de agenda van vrijdag 19 november was de stand van zaken m.b.t. de RES; de Regionale Energie Strategie. 

De Bilt maakt onderdeel uit van de U16, een regionaal samenwerkingsverband van 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. De gemeenteraad behandelde op 30 september amendementen en moties op de Regionale Energiestrategie U16, waarbij een meerderheid voor stemde. De raad was al op 30 juni akkoord gegaan met de Ontwerp Regionale Energiestrategie U16 met daarin het concept bod om 1,8 terawattuur aan duurzame elektriciteit op te wekken. Aan wethouder Anne Brommersma de vraag, wat er nadien is gebeurd en welk mogelijk tijdspad daarbij kan worden gegeven. 

Regio
Anne Brommersma: Binnen de regio wordt nu een plan van aanpak opgesteld voor de taken die door de regio moet worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om de RES 2.0 die voor juni 2023 moet worden vastgesteld door de gemeenteraden, provinciale staten en de algemene besturen van de waterschappen. In de RES 2.0 wordt de RES 1.0 herijkt. Daarnaast gaan de 16 gemeenten zelf aan de slag met hun bijdrage aan de RES 1.0. Zo verwachten wij in De Bilt in het tweede kwartaal van 2022 het nieuwe zonneveldenbeleid aan de raad te kunnen voorleggen.

Bijeenkomsten
De wethouder verklaarde eerder: ‘We gaan dit najaar met onze inwoners drie bijeenkomsten organiseren om te praten over geschikte plekken. Het was eerder gepland, maar door de coronamaatregelen ging dat niet door. We hebben wel al met organisaties als het Utrechts Landschap, het Groenekans Landschap, BENG! en de Natuur en Milieufederatie om de tafel gezeten. Er worden wel overal zonnepanelen op daken gelegd, maar in het klimaatakkoord is opgenomen dat wij in Nederland 84 terawatt moeten opwekken waarvan 49 op zee en 35 op het land. Voor die 35 terawatt op land mag de elektriciteitsopwekking op daken van huizen niet meegeteld worden, omdat het Rijk al bij de vaststelling van de 84 terawatt is uitgegaan van een groei van de opwekking op kleine daken van 7 terawatt. Wij stimuleren mensenwel om zonnepanelen op hun dak te leggen, omdat het bijdraagt aan het klimaat, maar het telt niet mee voor de 1,8 terawatt. We moeten met elkaar daarom 35 terawatt op land realiseren. Die bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en de verslagen zijn te vinden op de site van de gemeente onder wonen en bouwen/projecten.

Motie
Er is in de raad een motie aangenomen om windmolens te plaatsen langs infrastructuur zoals de A27 en A28 en pas in tweede instantie midden in weilanden. Een windmolen levert evenveel op als 28 voetbalvelden zonneweide. Bij het bepalen van de bijdrage van de gemeente De Bilt aan de RES 1.0 heeft de gemeenteraad op 1 juni jl. besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid van windenergie langs de A28. Dat onderzoek zal in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond.

Belangenverenigingen
Belangenverenigingen van ondernemers (MKB-Nederland) en agrariërs (LTO-Noord) vinden het ‘onverstandig’ en een ‘verkeerd signaal’ van het kabinet om zon-op-dak bij bedrijven te verplichten. Zeker nu er grote problemen zijn met de capaciteit van het stroomnet. ‘Als het aan het kabinet ligt kunnen gemeenten gebouweigenaren van bijvoorbeeld industriële panden en boerenschuren gaan verplichten om zonnepanelen op hun dak te leggen. Het voorstel - afkomstig van demissionair minister 0llongren van Binnenlandse Zaken - is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet en zal waarschijnlijk in juli volgend jaar ingaan. Wat is het standpunt van het College? Wethouder Brommersma: `Het college heeft hierover nog geen standpunt ingenomen omdat de regeling waarvan hier sprake is nog niet definitief is’. 

Pointer
Er was onlangs een uitzending van het TV-programma Pointer, waarin uitvoerig ingegaan werd op de (on-)mogelijkheden van zonneweiden en zon-op-het-dak in relatie tot (terug- )levering aan het net. Wethouder Brommersma: `Het is niet alleen voor de gemeente De Bilt maar voor alle regiogemeenten die hard werken om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te realiseren uitermate vervelend dat de duurzaam opgewekte energie niet aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden. Wij hopen dat TenneT, die het hoogspanningsnet in Nederland beheert, snel aan de slag kan om dit probleem op te lossen’.

Windmolens in de gemeente stuit op nogal wat weerstand.