De wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker een dag na de begrotingsbehandeling.
De wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker een dag na de begrotingsbehandeling.

B en W krijgen ruime steun voor begroting 2022

Algemeen

door Guus Geebel

Na een langdurig debat stelde de gemeenteraad donderdag 4 november met 24 stemmen voor en 3 tegen de Programmabegroting 2022 ongewijzigd vast. De twee in stemming gebrachte amendementen werden verworpen. Van de tien in stemming gebrachte moties werden er vier aangenomen waarvan twee unaniem.

In de met 14 stemmen voor en 13 tegen aangenomen motie ingediend door Henk Zandvliet (GroenLinks), Krischan Hagedoorn (PvdA) en Theo Aalbers (ChristenUnie) met als onderwerp: invoering ‘Ja/Ja’ sticker, vragen de indieners het college de nodige stappen te zetten om, in navolging van andere gemeenten, ook in De Bilt de ‘Ja/Ja’ sticker in te voeren. Reclamedrukwerk wordt dan alleen in brievenbussen waar deze sticker opzit bezorgd. De indieners constateren dat er veel ongeadresseerd reclamedrukwerk bij mensen door de brievenbus gaat dat niet wordt gelezen. Volgens gegevens van Milieu Centraal leidt de invoering van de sticker tot een jaarlijkse besparing per huishouden van ongeveer 30 kilo papier. Een motie ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) en Erik den Hertog (Bilts Belang) met als onderwerp: wijzig APV in verband met inwerkingtreding Alcoholwet, organiseren cursussen en proeverijen in de horeca en slijterijen wordt unaniem aangenomen. De indieners vragen het college met een voorstel te komen voor een gewijzigd APV waarin horeca en slijters de mogelijkheid krijgen om in de verkoopruimte proeverijen en cursussen aan te bieden.

Aanvragen
Martijn Koren (CDA) dient een motie in met als onderwerp: onderzoek doorstroming Groenekanseweg en verbetering veiligheid Hessenweg en Planetenbaan. Hij vraagt het college te onderzoeken wat er op korte termijn mogelijk is om de doorstroming op de Groenekanseweg en de veiligheid op de Hessenweg en de Planetenbaan te verbeteren. De motie wordt met 19 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Unanieme steun is er voor de motie ingediend door Johan Slootweg (SGP) met als onderwerp: tijdig reageren op aanvragen. De motie roept het college op meer prioriteit te geven aan het tijdig, binnen de daarvoor in de wet gestelde termijnen, aanvragen om omgevingsvergunningen af te handelen en open te staan voor gesprekken met initiatiefnemers.

Crisis
De eerste termijn van de raad begint met een algemene beschouwing van alle twaalf fracties. Henric de Jong Schouwenburg (VVD) bijt het spits af. ‘We moeten ons niet rijk rekenen, want op een begroting van bijna honderd miljoen een schuld hebben van circa negentig miljoen is niet niks. Dus we moeten in de toekomst de tering naar de nering blijven zetten om deze schuldpositie terug te dringen.’ Henk Zandvliet (GroenLinks) gebruikt het woord crisis als thema in zijn beschouwing. Hij maakt zich grote zorgen om de klimaatcrisis en dient de motie ‘Ja/Ja’ sticker in. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) ziet dat beter gebruik gemaakt wordt van fondsen en subsidies. Hij vraagt aandacht voor goedwerkende ventilatiesystemen op scholen, speciaal voor het zogenaamde verticaal ventileren. John van Brakel (D66) noemt klimaatadaptatie een belangrijk thema. Aandacht vraagt hij voor duurzame transitie van de landbouw met toekomstperspectief voor de boer.

Verbinding
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vraagt tevergeefs de raad zijn moties te steunen om geen kostbare bouwgrond op te offeren aan een bedrijventerrein. ‘Red Bilthoven van een gigantisch bedrijventerrein en kies voor woningbouw.’ Werner de Groot (CDA) vraagt steun voor sport- en cultuurverenigingen en de vrijwilligers. ‘Het zorgt voor binding en verbinding.’ Ook het versterken van de kleine kernen is belangrijk voor het CDA. ‘Ons woon- en leefklimaat is het waard om voor te knokken, iedere dag weer.’ Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt dat we als gemeentebestuur de komende jaren moeten werken aan het oplossen van de wooncrisis, van de klimaatcrisis en aan een sterke en betrouwbare overheid. ‘De PvdA is tevreden met de landelijke aanpak om energie-armoede te voorkomen en we vragen de wethouder om coulant om te gaan met inwoners die in de problemen komen omdat die regeling pas op 1 januari ingaat.’ Johan Slootweg (SGP) houdt zijn laatste algemene beschouwing. ‘Het zal u niet verbazen dat wij anders naar de klimaatcrisis kijken en dat de maakbaarheid die wij nastreven verder ligt dan wij mensen denken. Wij laten ons daardoor niet in paniek brengen.’

Nieuwe werkelijkheden
Erik den Hertog (Bilts Belang) stelt: ‘Als mensen samenleven en samenwerken en inkomsten en uitgaven verdelen, bedenken we met elkaar regeltjes en maken we afspraken waardoor die samenwerking beter, eerlijker en efficiënter verloopt bij het organiseren en begroten. Waar we nauwelijks bij stilstaan is dat daarbij voornamelijk gekeken wordt naar de huidige omstandigheden. Maar de omstandigheden van nu worden steeds door nieuwe werkelijkheden achterhaald.’ Menno Boer (SP) vraagt aandacht voor de inkomenscrisis die mensen die aan de onderkant zitten raakt. Uitgaven voor jeugdzorg ziet raadslid Boer als een investering. Theo Aalbers (ChristenUnie) wil in het nieuwe begrotingsjaar een nieuwe bestuurscultuur tot stand brengen. Dat gaat van op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, verbeteren van verhoudingen tussen de coalitie en oppositie en bovenal zorgdragen voor een duidelijke verbetering van het betrekken van belanghebbenden bij onze belangrijke opgaven die spelen binnen de gemeente.’ Connie Brouwer (Fractie Brouwer) vraagt aandacht voor respijtzorg. De motie die daarvoor wordt ingediend is verworpen. 

Asielzoekers
Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën houdt in zijn bijdrage eerst een algemene introductie over de financiële situatie van de gemeente en gaat vervolgens in op vragen en opmerkingen van de fracties. ‘GroenLinks vroeg of al kan worden aangegeven wanneer het voorstel voor het opvangen van statushouders en asielzoekers tegemoet kan worden gezien. We hebben als college de bereidheid uitgesproken om een bijdrage te leveren aan deze nijpende en urgente problematiek, maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. We hebben de mogelijkheden, maar het kost wel wat tijd. D66 refereerde aan flexwoningen. Die kunnen een rol spelen maar die moeten niet op plaatsen staan waar op korte termijn permanente woningen gebouwd kunnen worden.’ Smolenaers doet de toezegging dat het fonds sociale woningbouw wordt geïndexeerd. 

Respijtzorg
Wethouder Brommersma gaat eerst in op vragen over het sociaal domein. Over de was- en strijkservice zegt zij dat het gebruik daarvan veel minder is dan verwacht. De indicatie voor wassen en strijken is er bij mensen die zorg hebben uitgehaald en het blijkt dat het op een andere manier georganiseerd wordt. ’De bezuinigingstaakstelling die daaraan ten grondslag lag wordt gehaald.’ De wethouder gaat in op het bevlogen betoog van Connie Brouwer over het belang van mantelzorgers en hoe zwaar zij het hebben. ‘Daar sluiten wij ons volledig bij aan, maar wij delen uw oplossing niet. Respijtzorg heeft absoluut onze aandacht. Er vindt nu een regionaal onderzoek plaats of we daarvoor een hotelvoorziening kunnen regelen in plaats van in een verpleeghuis, want mensen vinden dat vaak niet prettig. Dus het heeft absoluut onze aandacht, maar de constructie die u voorstelt ontraden wij.’

Parken
De wethouder noemt in het kader van klimaatadaptatie het Van Boetzelaerpark heel belangrijk. ‘Daarom noem ik het nu ook bij duurzaamheid, maar volgens mij gaat het ook om meer dan klimaatadaptatie. Er ligt een prachtig park waar we trots op mogen zijn. Er is veel ontmoeting en het park wordt heel intensief onderhouden mede door de vrienden van het 

Van Boetzelaerpark. Zij zouden graag willen dat het er bij het 100-jarig bestaan over 9 jaar iets beter uitziet dan op dit moment. We hadden al afgesproken dat we een plan gaan maken om in die 9 jaar toe te werken naar iets wat wij de moeite waard vinden. In de motie staat ook dat we dit plan voor alle parken moeten maken, maar we hebben echt beperkte middelen.’ De aangekondigde motie daarover van Krischan Hagedoorn wordt niet ingediend. Over de motie van Forza de Bilt over de geluidsoverlast in Maartensdijk zegt de wethouder dat Rijkswaterstaat een nalevingsonderzoek heeft gedaan waaruit blijkt dat de geluidsbelasting onder het vastgestelde geluidsplafond blijft. ‘U bent daar via een raadsmededeling over geïnformeerd.’

Economie
Over moties en amendementen van Forza De Bilt over de Schapenweide zegt wethouder Madeleine Bakker het een bijzondere stijlvariant te vinden om een amendement op een begroting aan te passen en daarmee terug te komen op een genomen raadsbesluit. ‘Dat even over de vorm, maar over de inhoud zeg ik, het is een weliswaar een met krappe meerderheid aangenomen raadsbesluit, maar het is wel een raadsbesluit. Het raakt de continuïteit van het bestuur, het raakt ook een belang van een derde in dit geval het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de grond. Daar hebben we een samenwerkingsovereenkomst mee en een verplichting voor een ontwikkelperspectief. Dat is afgesproken, vastgesteld door de raad en heeft dus nu ook externe werking. Het wordt nu gebruikt om het bidbook op te stellen. Madeleine Bakker gaat verder in op wat de life science strategie voor de gemeente betekent. 

Boa’s
Burgemeester Sjoerd Potters gaat in op vragen en opmerkingen uit zijn portefeuille. De Partij van de Arbeid vraagt wat wij kunnen doen om onze organisatie te versterken. ‘Er wordt met veel bevlogenheid gewerkt in De Bilt. Ik kan zeggen dat wij hele bevlogen ambtenaren hebben die met heel veel precisie proberen hun werk te doen en het heel fijn vinden dat u vertrouwen uitstraalt in de adviezen die de organisatie via ons aan u geeft.’ Voor de boa’s is het een bijzonder jaar geweest. De burgemeester zegt best blij te zijn dat er niet veel boetes zijn gegeven. ‘We hebben de boa’s ook meegegeven dat het voor de ondernemers en onze inwoners heel moeilijk is om altijd de coronaregels te handhaven. Daar het merendeel van de tijd mee bezig zijn zou niet fijn zijn.’ De burgemeester gaat ook in op het polio-incident. ‘Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, maar het geeft wel onrust. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt niet alle informatie te kunnen en mogen delen omdat het onderdeel is van een lopend onderzoek.’ 

Amendementen en moties over de Schapenweide werden verworpen.